Înapoi
Acasă
Biblia

Patru primejdii reprezentate de către organizația martorilor lui iehova, turnul de veghere


Organizația Martorilor lui Iehova, pretinde a fi singurul grup creștin adevărat din întreaga lume. Susține că toate celelalte biserici, fie catolice, ortodoxe sau protestante, învață erori și că toți cei ce nu sunt Martori ai lui Iehova vor fi nimiciți de către Dumnezeu. Cu toate acestea, realitatea ne demonstrează că acest grup reprezintă o sectă amăgitoare. Iată, în continuare, patru motive pentru care aceștia ar trebui evitați.

1. Martorii lui Iehova neagă principalele învățături ale Bibliei.

Organizația Martorilor lui Iehova neagă că Isus Hristos este Dumnezeu. În schimb, Martorii susțin că Isus Hristos este un înger creat. Arhanghelul Mihail.

Cu toate acestea, Biblia ne învață cu claritate că Isus Hristos, Fiul, este Dumnezeu. De pildă, Evrei 1:8 afirmă că: "Fiului I-a zis: ,,Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci..." Multe alte versete biblice susțin același lucru. Vezi, Ioan 1:1, 14, Ioan 20:26-28, Faptele Apostolilor 20:28, Romani 1:3, 8-9, 2Petru 1:1.

Martorii lui Iehova, de asemenea, neagă învierea trupească a Domnului Isus Hristos. În schimb ei susțin că trupul lui Isus s-a dizolvat în gaze. Charles Taze Russell, fondatorul organizației lor a afirmat că, "Omul Isus, este mort, mort pentru totdeauna" (din, "Studii în Scripturi", vol.5, 1899, pag.454).

Cu toate acestea Biblia ne învață clar că trupul lui Isus a fost readus la viață (reînviat). De pildă, în Luca 24:39 Isus spune, "Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și vedeți: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu". Mai priviți și la, Ioan 2:19-21, Ioan 20:26-28, 1Corinteni 15:6, 14.

Martorii lui Iehova neagă că Duhul Sfânt este Dumnezeu. În schimb aceștia învață că Duhul Sfânt este o forță impersonală, asemenea electricității.

Însă, Biblia ne învață cu claritate că Duhul Sfânt este Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, cap. 5, versetele 3 și 4 vedem că, ,,Petru i-a zis: ,,Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt...N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu." De asemenea, mai vedeți și, Ioan 14:16-17; 16:13-15, Romani 8:26-27, 2Corinteni 3:6, 17-18 sau, Efeseni 4:30.

Martorii lui Iehova neagă că mântuirea de la Dumnezeu este un dar fără plată pe care nu putem să-l dobândim sau să-l câștigăm singuri. În schimb, ei susțin că pentru a scăpa de judecată omul trebuie să intre în organizația lui Iehova ca martor și să trudească în rândurile ei.

Cu toate acestea Biblia învață limpede că mântuirea nu poate fi câștigată prin merit, ci este primită doar în dar de la Dumnezeu. Efeseni 2:8-9 spune, ,,Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni." Mai priviți și la, Romani 4:1-4, Galateni 2:16, Tit 3:5.

Martorii lui Iehova neagă și pedeapsa nesfârșită (eternă) a celor păcătoși. În schimb, aceștia învață că cei nelegiuiți vor fi doar anihilați și că vor înceta să mai existe.

Însă, Biblia susține cu claritate pedeapsa veșnică a celor nemântuiți: Matei 25:41, 46 ,,Apoi va zice celor de la stânga Lui: ,Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui! ...Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică." Vezi și, Matei 18:8, 2Tesaloniceni 1:8-9, Apocalipsa 14:10, 11; 20:10, 15.

Martorii lui Iehova neagă că oamenii au un suflet (sau, spirit) care dăinuiește și după moarte. În schimb, ei învață că, asemenea animalelor și omul încetează să mai existe după moarte.

Cu toate acestea, Biblia ne învață cu claritate că duhul (sufletul) omului continuă să aibe o existență conștientă, după moarte: 2Corinteni 5:8 ,,Da, suntem plini de încredere, și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul." Mai priviți și la, Luca 16:19-31, Filipeni 1:23-24, Apocalipsa 6:9-11.

Martorii lui Iehova susțin și învăță că viața veșnică în prezența lui Dumnezeu este rezervată doar unui grup select. Astfel ei spun că doar un grup special de 144.000 de Martori ai lui Iehova pot fi născuți din nou și pot trăi veșnic alături de Dumnezeu, în ceruri. Toți ceilalți Martori vor rămâne pe pământ.

Cu toate acestea Biblia învață cu claritate că toți cei ce-și pun încrederea în Isus Hristos vor avea parte de viață veșnică în prezența lui Dumnezeu. Biblia se referă la acest grup ca fiind o gloată/mulțime inumerabilă: Apocalipsa 7:9, 15 ,,După aceea m-am uitat, și iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului...Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, și-I slujesc zi și noapte în Templul Lui." Mai priviți și la, Ioan 3:15; 5:24; 12:26, Efeseni 2:19, Filipeni 3:20, Coloseni 3:1, Evrei 3:1; 12:22, 2Petru 1:10, 11.

Martorii lui Iehova neagă natura trinitară - trei într-unul - a lui Dumnezeu (doctrina Trinității) și susțin că Satana este cel ce-a inventat doctrina Trinității. Ei resping toate versetele biblice care-l identifică atât pe Isus Hristos ca Dumnezeu, cât și pe Duhul Sfânt ca Dumnezeu.

Cu toate acestea Biblia învață limpede că atât Fiul cât și Duhul Sfânt sunt alături de Tatăl, Dumnezeu. Pe lângă versetele care învață că există un singur Dumnezeu (Isaia 43:10; 44:6, 8), se găsește Matei 28:19, unde Isus vorbește la singular despre numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt, ne demonstrează că Dumnezeu este o Trinitate, adică o Ființă ce există ca trei Persoane.

Nu este oare primejdios să aparții unei organizații ce neagă principalele învățături ale Bibliei?

2. Martorii lui Iehova falsifică Scriptura.

Organizația Martorilor lui Iehova a produs propria ei versiune falsă a Bibliei. Această versiune este numită "Traducerea Lumii Noi" (engl. - "New World Translation"). Ea conține schimbări deliberate ale multor versete ale Scripturii. Aceste schimbări încearcă să ascundă faptul că învățătura Martorilor lui Iehova este nebiblică și falsă. Priviți la tabelul comparativ de mai jos:

O COMPARAȚIE A CONTRAFĂCUTEI "TRADUCERI A LUMII NOI"

CU BIBLIA

Amăgitoarea
"Traducere a Lumii Noi"

Biblia

Ioan 1:1 "La început Cuvântul era, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era un dumnezeu." Ioan 1:1 "La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu."
Schimbarea aceasta a fost introdusă cu scopul de a sprijini, chipurile, biblic, negarea de către Martori a Dumnezeirii lui Isus. Aceasta este o declarație limpede a faptului că Isus (Cuvântul) este Dumnezeu.
Coloseni 1:16 "căci prin intermediul lui toate (celelalte) lucruri au fost create...Toate (celelalte) lucruri au fost create prin el și pentru el." Coloseni 1:16 "Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile...Toate au fost făcute prin El și pentru El."
Cuvântul "celelalte" a fost adăugat nejustificat însă cu scopul de a sprijini învățătura falsă a Martorilor că Isus este, la rândul lui, un înger creat. Acest verset afirmă că Isus este Creatorul tuturor lucrurilor, și nu o ființă creată
Evrei 1:8 "Dar cu referire la Fiul: "Dumnezeu este tronul tău pentru totdeauna și pe veci..." Evrei 1:8 "pe când Fiului I-a zis: "Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci..."
Ordinea cuvintelor a fost schimbată nedrept deoarece organizația Martorilor lui Iehova dorește să ascundă faptul că Isus, (Fiul), este numit Dumnezeu. Observați cum în acest verset Dumnezeu Tatăl îl numește pe Fiul Isus, "Dumnezeule".

Nu este oare primejdios să asculți de o organizație ce falsifică Sfânta Scriptură?

3. Martorii lui Iehova au un trecut de profeții false neîmplinite.

Liderii Martorilor lui Iehova pretind să vorbească cu autoritate profetică în Numele lui Iehova Dumnezeu, însă au emis mai multe profeții care nu s-au adeverit. De exemplu, ei au prezis că Armaghedonul și sfârșitul lumii vor veni în anul 1975. Pentru a acoperi această profeție neadeverită, majoritatea Martorilor din zilele noastre neagă că această prezicere s-ar fi făcut vreodată, deși acest fapt se poate dovedi cu ușurință în propria lor literatură.1

Organizația Martorilor lui Iehova a mai prezis că sfârșitul lumii va veni și în anii 1914, 1915, 1918, 1925 și 1942. Martorii au profețit că Avraam, Isaac și Iacov trebuiau să învieze și să revină pe pământ în anul 1925. Au greșit în fiecare dintre preziceri.2

Biblia declară că profeția neîmplinită este caracteristica de bază a unui profet fals (vezi, Deuteronomul 18:21-22).

Nu este oare primejdios să urmezi o organizație ce are un trecut plin de profeții false?

4. Organizația Martorilor lui Iehova își folosește autoritatea abuziv.

În ciuda numeroaselor ei profeții false, organizația Martorilor lui Iehova pretinde că ea este singura religie adevărată și că doar membrii ei sunt singurii creștini adevărați. Organizația afirmă că nimeni nu poate afla adevăruri spirituale dacă nu face parte din ea. De asemenea, mai susține că mântuirea se obține doar intrând în organizație și că toți ceilalți, cu excepția Martorilor lui Iehova, vor fi distruși la Armaghedon. Organizația Martorilor lui Iehova pretinde ca membrii ei să asculte și să accepte fără discuție orice poruncă și interpretare oferită de către organizație.

Spre exemplu, organizația interzice membrilor ei primirea sângelui prin transfuzii. Martorul individual este de preferat mai degrabă să moară, sau să-și lasă copiii să moară, decât să încalce această poruncă, deși Scripturile nu afirmă nicăieri că transfuziile de sânge ar fi un păcat. Orice Martor al lui Iehova care nu respectă această interdicție i se spune că va fi nimicit în apropiatul Armaghedon, vremea judecății finale.

În felul acesta liderii folosesc frica și intimidarea pentru a-i ține pe membrii în supunere față de organizație. De asemenea, liderii Martorilor lui Iehova au făcut preziceri ale sfârșitului lumii pentru a inspira teamă urmașilor lor.

Nu este oare primejdios să te supui unei organizații ce-și folosește autoritatea în mod abuziv?

Aceste patru puncte, de mai sus, ilustrează primejdiile spirituale asociate Martorilor lui Iehova și organizației lor. Acum poate vă întrebați, care este "vestea bună" a Bibliei? Următoarele patru puncte prezintă adevărata Evanghelie a Domnului Isus Hristos așa cum se găsește în Biblie.

CUM SĂ NE ÎMPĂCĂM CU DUMNEZEU

Mesajul Bibliei poate fi rezumat în patru idei principale:

1. Păcatele noastre ne despart de Dumnezeu adevărat și viu.

"Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu." (Romani 3:23)

"Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru." (Romani 6:23)

2. Noi nu ne putem mântui singuri.

"Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului." (Romani 3:20)

"El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt." (Tit 3:5)

3. Isus Hristos este soluția lui Dumnezeu pentru problema păcatului nostru.

"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică." (Ioan 3:16)

"Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu." (1Petru 3:18a)

4. Fiecare, în mod personal, trebuie să-l primim pe Isus Hristos, prin credință pentru a primi iertarea păcatelor și viața veșnică.

"Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu." (Ioan 1:12)

"Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit." (Romani 10:9)

Dacă aceste adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu ți-au mișcat inima ta, atunci poți să-i răspunzi chiar în acest moment cerându-i Lui să-ți ierte păcatele tale și să-ți dea o viață nouă în Hristos. Următoarea rugăciune simplă te poate călăuzi în exprimarea propriei tale credințe puse în Isus Hristos pentru mântuire.

"Atotputernicule și milostivule Dumnezeu, recunosc că am păcătuit împotriva ta prin faptele mele, prin cuvintele și prin gândurile mele. Mărturisesc că sunt lipsit de sfințenia ta și că nu mă pot mântui singur. Îți mulțumesc pentru că l-ai trimis pe Fiul Tău, pe Isus Hristos, pentru a-și vărsa sângele Lui pentru mine. Te rog, iartă-mă de toate păcatele mele și îmi pun toată încrederea mea în Isus Hristos care a murit în locul meu, și a înviat din morți. Amin."

1. "Turnul de Veghe", 15 August 1968, pag. 499; "Ministerul Regatului", din luna mai 1974, pag. 3.

2. "Vremea este aproape" (The Time Is At Hand), ediția din 1906, paginile 99 și 101. "Vremea este aproape", ed.1915, pag. 99, 101. "Predicile Pastorului Russell", ediția din 1917, pag. 676. "Misterul încheiat" (The Finished Mystery), ed. 1918, pag. 404, 485. "Turnul de Veghere", 1 Septembrie, 1922, pag. 262. "Turnul de Veghere", 15 Septembrie 1941. "Milioane ce trăiesc acum, nu vor muri niciodată" (Millions Now Living Will Never Die), ed. 1920, pag. 88-90.

Copyright 1998 Institute for Religious Research. Comandă de broșură, nr.TR029. Titlul original este: "Four Dangers Of The Jehovah's Witnesses Organization".

Responsabilitatea pentru traducerea acestui material revine lui Teodor Macavei.


Apologetică