Înapoi
Acasă
Biblia

Despre disciplina bisericii


Intro...
Din când în când este nevoie să recapitulăm concepte ca acestea care uneori ajung schilodite în conversațiile noastre zilnice datorită mențiunii doar a unui aspect al lor. În cazul disciplinei bisericii unul dintre aspectele frecvent menționate ale ei este momentul în care un creștin căzut în păcat continuă să persiste într-un mod de viață care aduce ocară numelui lui Hristos, amenință mărturia noastră în localitate și atunci se aduce în discuție necesitatea disciplinei în biserică. Din nefericire, cam așa stau lucrurile. Când se pomenește disciplina bisericii se face doar cu scopul excluderii cuiva din biserică. Aceasta este o mică parte a disciplinei bisericii, dar este adevărat, una importantă și finală.

Necesitatea a făcut ca de multe ori în ultima vreme să se vorbească des despre disciplina în biserică. Ce este această disciplină a bisericii? Foarte mulți creștini abătuți ne-au obligat în ultima vreme să ne confruntăm cu subiectul de față.

Intenția mea în abordarea acestui subiect este de a preveni momentul acela, iar dacă totuși sosește să ne cunoaștem toți rolurile în exercitarea și menținerea disciplinei bisericii.

Nu vă temeți că asistați în acest moment la introducerea "milităriei" în biserică și nici a elaborării vreunui "regulament de ordine interioară" a Capelei Creștine Petroșani! Cu toate acestea biserica ca și adunare spirituală a celor mântuiți din păcat este caracterizată de sfințenia vizibilă lumii a celor ce o alcătuiesc. În momentul când această manifestare a sfințeniei personale a Domnului din noi este umbrită de felul păcătos de viață al cuiva trebuie luate măsurile biblice cuvenite să se refacă aceea reflecție a caracterului lui Dumnezeu din noi. Una dintre cele mai importante măsuri este disciplina bisericii, concept care din păcate a suferit, fie niște grave abuzuri și deformări încât la simpla lui mențiune unii tresar speriați, ori a fost ignorat și neglijat în mod nepermis într-atâta încât unii când aud de ea se gândesc, poate la un exercițiu fizic de înviorare!? Sau, poate la introducerea în biserică taxe și impozite, zeciuială sau colectă.

Există mai multe aspecte ale disciplinei bisericii care trebuiesc de asemenea evidențiate în discuția noastră asupra ei. Unul dintre acestea este :

1. Disciplina personală a creștinului individual -- sau, disciplina de sine a fiecărui membru .

Aceasta implică devotarea creștinului în a trăi pentru ce a fost mântuit. La acest devotament creștinul aderă în mod conștient. Adică, nu așteaptă ca "Domnul să o facă" pentru el, ci este un aspect asupra căruia el se concentrează cu toată responsabilitatea de care este capabil ca și persoană regenerată spiritual.

Ascultați câteva enunțuri strict biblice ale disciplinei personale a creștinului individual:
(Aleg pe sărite doar câteva)

Romani 12:1,2 Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească...

Efeseni 4:17-22 Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos; dacă, cel puțin, L-ați ascultat, și dacă, potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi ...

2 Petru 1:5-8 De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos.

În 1 Corinteni 9:24-27 Pavel folosește imaginea unui atlet pentru a ne descrie cum se disciplinează singur și a ne îndemna să o facem și noi:

Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul! Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu, și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

Spre deosebire de sportivi noi ne disciplinăm pentru o cunună care nu se poate veșteji. Și mai ales, o facem știind pentru ce "concurăm". Dacă într-o competiție sportivul luptă pentru un posibil loc câștigător, creștinul are "locul câștigător" asigurat. Lupta lui s-a dat la cruce. El are viața veșnică pentru că a crezut în Isus Hristos ce s-a dat pe aceea cruce. Pavel spune că se autodisciplinează pentru ca după ce le-a vorbit unora de sfințenie și neprihănire să nu se dezică înaintea lor de acestea trăind contrar lor.

Da, într-adevăr postul este o recunoscută metodă de disciplinare a corpului. Cuvintele următoare ale puritanului William Secker nu mai au nevoie de vreun comentariu:

"Prin postire trupul învață să asculte de suflet, iar prin rugăciune, sufletul învață să comande (poruncească) trupului."

Pentru a ne putea implica în a doua și a patra formă de disciplină în biserică trebuie să se poată spune despre noi că facem ce se spune mai jos:

Evrei 12:12-13 Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți; croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopateaza să nu se abată din cale, ci mai de grabă să fie vindecat.

Este o condiție! Ca să disciplinăm pe alții trebuie să fim noi înșine disciplinați. Să ne examinăm singuri viețile și să ne asigurăm că nu ne facem vinovați de ipocrizie.

2. Disciplina personală și comună prin învățătura Cuvântului lui Dumnezeu.

Aceasta parvine prin expunerea la studiul biblic, la predicarea Cuvântului despre care se spune că este de folos să antreneze, să corecteze și să dea disciplină în neprihănire.

2 Timotei 3:16,17 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Pastorii și învățătorii ce mânuiesc cu inspirație Cuvântul ating țelul prevăzut de Hristos în rânduirea lor în Biserică, și anume spre echiparea, disciplinarea și maturizarea sfinților. Vezi,

Efeseni 4:11-14 El a dat pe unii apostoli; pe alții, prooroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire;

Scopul învățăturii este de a-i face pe oamenii lui Dumnezeu să fie mai bogați spiritual, mai eficace, și mai sfinți. Testul propovăduirii Scripturii nu este dacă ne face să ne simțim mai bine ci dacă ne face mai buni creștini! Disciplinarea prin învățătura Scripturilor reprezintă pregătirea care modelează, îndreaptă, întărește și perfecționează sfinții.

Aceasta este o a doua formă de disciplinare care se face la nivel individual cât și congregațional.

3. Un alt aspect al disciplinei Bisericii este cel care ia o formă mai dramatică sub forma pedepselor și încercărilor de tot felul rânduite de Dumnezeu. Este vorba de disciplina administrată de Tatăl nostru ceresc.

Despre ea se vorbește în Evrei 12:5-8:

(înlocuiți "pedeapsă" cu "disciplină") Și ați uitat sfatul, pe care vi-l dă ca unor fii: ,,Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului, și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește, și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primește." Suferiți pedeapsa (Supuneți-vă disciplinei): Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii.

Plângerile 3:31-33 Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. Ci, când mâhnește pe cineva, Se îndură iarași de el, dupa îndurarea Lui cea mare: caci El nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor.

4. Ultimul aspect al disciplinei bisericii este cel care posedă forma publică cea mai evidentă. Este vorba de disciplina restaurativă.

Dacă în cazul disciplinei Domnului nu toate formele ei sunt perfect vizibile, unele pedepse și încercări trimise disciplinar de El putând-se percepe doar la nivelul sufletului creștinului, cea restaurativă dobândește forme publice foarte clare. Ea poate conduce, fie la separarea de credinciosul nepocăit, care persistă în păcat și aduce rușine numelui lui Hristos, fie la readucerea lui în mijlocul adunării creștine care păstrează și respectă standardul de sfințenie adus de Hristos.

Dacă în primul rând am văzut că disciplina bisericii se face și menține de către credincios în mod individual, de către pastori și învățători în mod public prin învățarea Cuvântului, de către Dumnezeu Tatăl în mod personal, disciplina restaurativă revine tuturor celor ce sunt "duhovnicești", adică pe "creștineză", "o duc bine cu Dumnezeu".

Să observăm că TOȚI au de câștigat când se face disciplina!

Atunci când întreprinzi pașii de corectare și restaurare în părtășie a credinciosului căzut în păcat nu faci decât să demonstrezi dragostea biblică. Lucrul acesta (disciplina) nu doar că-l încurajează pe un frate în credință să revină la dragostea dintâi față de Mântuitorul său, dar oferă prilejul și celor implicați în procesul disciplinării să examineze profunzimea dragostei lor față de Hristos.

CINE?
Cine este în măsură să se implice în aplicarea ei? Să inițieze acest proces?

Ea se motivează de porunca dată de Pavel creștinilor din Galatia și precizează cine anume se implică în ea:

Galateni 6:1 Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, cari sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu.

CUM?
Disciplina restaurativă este inițiată de acei creștini spirituali ce trăiesc fără reproș. Blândețea este forma în care se face așa ceva avându-se în vedere că deși sunt spirituali, cei ce se implică în confruntarea și restaurarea unui frate căzut rămân susceptibili (vulnerabili?) acelorași păcate pe care le condamnă la acela.

Să ne amintim că despre Isus s-a spus că El...

Nu va frânge o trestie rupta, și nici nu va stinge un fitil care fumega, pâna va face sa biruie judecata. Matei 12:20

Isaia 42:3 Trestia frânta n-o va zdrobi, și mucul care mai arde înca, nu-l va stinge. Va vesti judecata dupa adevar.

Iuda 22-23 Mustrați pe cei ce se despart de voi; căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc; de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne.

Iacov 5:19-20 Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, și-l întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte, și va acoperi o sumedenie de păcate.

Deci iată că disciplina restaurativă este poruncită să se întreprindă, dar nu oricum ci în spiritul dragostei.

2Corinteni 2:6-8 Este destul pentru omul acesta pedeapsa, care i-a fost data de cei mai mulți; așa ca acum, este mai bine sa-l iertați, și sa-l mângâiați, ca sa nu fie doborât de prea multa mâhnire. De aceea, va rog, sa va aratați iarași dragostea fața de el;

Care indică atât scopul disciplinei -- pentru restaurarea, aducerea înapoi a celui căzut -- cât și modalitatea -- în dragoste.

CÂND?
Pentru ce se disciplinează? Pentru amenințările asupra învățăturii, unității și purității:

1. Pentru eroarea doctrinară -- aceasta necesită o aspră disciplinare!

1Timotei 1:18-20 Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, dupa proorociile facute mai înainte despre tine, este ca, prin ele sa te lupți lupta cea buna, și sa pastrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, și au cazut din credința. Din numarul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe cari i-am dat pe mâna Satanei, ca sa se învețe sa nu huleasca.

Etc., vezi Galateni 1. Pentru pervertirea evangheliei!

1Timotei 6:3-5 Daca învața cineva pe oameni învațatura deosebita, și nu se ține de cuvintele sanatoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învațatura care duce la evlavie, este plin de mândrie, și nu știe nimic: ba înca are boala cercetarilor fara rost și a certurilor de cuvinte, din cari se naște pizma, certurile, clevetirile, banuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevar și cari cred ca evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni.

2Ioan 1:10 Daca vine cineva la voi, și nu va aduce învațatura aceasta, sa nu-l primiți în casa, și sa nu-i ziceți: "Bun venit!" Caci cine-i zice: "Bun venit!" se face partaș faptelor lui rele.

2. Pentru dezbinare:

Tit 3:8-11 Adevarat este cuvântul acesta, și vreau sa spui apasat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu, sa caute sa fie cei dintâi în fapte bune. Iata ce este bine și de folos pentru oameni! Dar de întrebarile nebune, de înșirarile de neamuri, de certuri și ciorovaieli privitoare la Lege, ferește-te, caci sunt nefolositoare și zadarnice. Dupa întâia și a doua mustrare, departeaza-te de cel ce aduce dezbinari, caci știm ca un astfel de om este un stricat și pacatuiește, de la sine fiind osândit.

Romani 16:17-18 Va îndemn, fraților, sa va feriți de cei ce fac dezbinari și tulburare împotriva învațaturii, pe care ați primit-o. Departați-va de ei. Caci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; și, prin vorbiri dulci și amagitoare, ei înșeala inimile celor lesne crezatori.

3. Pentru eroarea comportamentală. - Necurăție sexuală, imoralitate:

1Corinteni 4:21 Ce voiți? Sa vin la voi cu nuiaua, sau cu dragoste și cu duhul blândeții?
1Corinteni 5:1 Din toate parțile se spune ca între voi este curvie; și înca o curvie de aceea, care nici chiar la pagâni nu se pomenește; pâna acolo ca unul din voi traiește cu nevasta tatalui sau.
2 Și voi v-ați falit! Și nu v-ați mâhnit mai degraba, pentru ca cel ce a savârșit fapta aceasta, sa fi fost dat afara din mijlocul vostru!
3 Cât despre mine, macar ca n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de fața cu duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de fața, pe cel ce a facut o astfel de fapta.
4 În Numele Domnului Isus, voi și duhul meu, fiind adunați la olalta, prin puterea Domnului nostru Isus,
5 am hotarât ca un astfel de om sa fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea carnii, ca duhul lui sa fie mântuit în ziua Domnului Isus.

1Corinteni 5:11 Ci v-am scris sa n-aveți nici un fel de legaturi cu vreunul care, macar ca își zice "frate", totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinator la idoli, sau defaimator, sau bețiv, sau rapăreț; cu un astfel de om nu trebuie nici sa mâncați.

2Timotei 3
1 Sa știi ca în zilele din urma vor fi vremuri grele.
2 Caci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, laudaroși, trufași, hulitori, neascultatori de parinți, nemulțamitori, fara evlavie,
3 fara dragoste fireasca, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine,
4 vânzatori, obraznici, îngâmfați; iubitori mai mult de placeri decât iubitori de Dumnezeu;
5 având doar o forma de evlavie dar tagaduindu-i puterea. Departeaza-te de oamenii aceștia.
6 sunt printre ei unii, cari se vâra prin case, și momesc pe femeile ușuratice îngreuiate de pacate și framântate de felurite pofte,
7 cari învața întotdeauna și nu pot ajunge niciodata la deplina cunoștința a adevarului.

Chiar și împotriva liderilor se exercită disciplină:

1Timotei 5:19-20 Împotriva unui presbiter (Sau: batrâni.) sa nu primești învinuire de cât din gura a doi sau trei martori. Pe cei ce pacatuiesc, mustra-i înaintea tuturor, ca și ceilalți sa aiba frica.

Un alt exemplu interesant de disciplină restaurativă se găsește în următorul loc din Scriptură:

2Tesaloniceni 3:6-15 În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate, care trăiește în neorânduială, și nu după învățăturile, pe cari le-ați primit de la noi. Voi înșivă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați; căci noi n-am trăit în neorânduială, între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: ,,Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce". Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l, și să n-aveți nici un fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate.

EXEMPLU: Cunosc cazul cuiva care avea această problemă! De multe ori acest frate (!?) și-a pierdut locul de muncă pentru "simplul" fapt că nu s-a putut trezi dimineața!!! Acestuia nu i s-a aplicat disciplină de către noi pentru acest păcat constant care-l caracteriza în aceea vreme fapt care după părerea mea nu i-a ajutat deloc. Dimpotrivă, acest creștin s-a afundat și mai mult în păcat, actualmente fiind disciplinat pentru alte păcate care au pus stăpânire pe el între timp. Este afară! Mă întreb dacă se luau întâi măsuri pentru aceea problemă, alunecarea lui nu se oprea la timp?

Toate acestea reprezintă amenințări asupra mărturiei și eficienței Bisericii în lume și Biblia ne poruncește să le tratăm cum se cuvine. Ne oferă un ghid clar al exersării disciplinei bisericii.

Obiecții împotriva disciplinei în biserică.

Să luăm în considerare câteva dintre obiecțiile cele mai comune ridicate împotriva exercitării ei.

Obiecția nr. 1 - Să nu uităm pilda neghinei în lanurile de grâu!

Nu este recomandabil ca să le cerem unora să nu mai vină la biserică ca măsură disciplinară, și să ne separăm de cei ce păcătuiesc, ci să le dăm încă o șansă. Ca ilustrație ni se oferă "pilda neghinei".

Matei 13:28-30 El le-a răspuns: "Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta." Și robii i-au zis: "Vrei dar să mergem s-o smulgem?" "Nu", le-a zis el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș

Se spune, "iată aici este interzis cu tărie să smulgem neghina din mijlocul nostru, și se spune să o lăsăm mai degrabă să crească..."

Teodor Macavei


următoarea pagină | Conducere Spirituală