Înapoi
Acasă
Biblia

Eficientizarea evanghelizărilor noastre

Partea a I-a


Recapitulare: "Ce poate să ne eficientizeze evanghelizările noastre?"

* Care este cheia descuierii (deschiderii) inimii neconvertire și împietrite în păcat?
* Cum se face o evanghelizare eficientă (eficace)? (e adevărat - rezultatele depind de Dumnezeu)
* De ce nu văd oamenii că au nevoie de Dumnezeu? De mântuire, de iertare? De Isus Hristos?
* De ce nu fug păcătoșii (cei neiertați încă de păcatele lor) de mânia ce vine? Nu pentru că nu am pomenit de nici un pericol? Că nu le-am vorbit de o judecată viitoare?
* De ce eforturile noastre evanghelistice sunt atât de sărace? Atât de puțin fructificate?
* Nu-i vedem pe oameni venind la Hristos pentru iertare, pace, bucurie, și viață veșnică. De ce? Nu au nevoie? Ba, au!
* De ce atât de mulți necredincioși sunt indiferenți față de mesajul Evangheliei?

Ați citit Marcu 10:17-27? Cum l-a tratat Isus pe potențialul convertit la micul său grup de ucenici?

Introducere

Ce folosesc astăzi evanghelicii pentru a "eficientiza" evanghelizările lor? "Evanghelizările" organizate în biserici și pe stadioane, în amfiteatre și săli publice, formații de muzică, pantomima, vindecările, filmele, etc. S-a apelat la toate aceste "metode" din pricină că s-a renunțat la Evanghelia autentică și se folosește un mesaj evanghelic moderat.

- și totuși a le face eficiente, este atât de simplu.

- invitațiile cu "ieșit în față" ("altar calls") - Pentru a deveni un creștin, păcătosul trebuie să decidă să se întoarcă de la păcat și să vină la Salvatorul. Pocăința și credința sunt fapte interioare ale voinței omenești. Dar acestea trebuie deosebite cu grijă de procedura și de obiceiul exterior de a ieși în față, de a mărturisi verbal păcatul și de a cere public ca Hristos să fie Mântuitorul cuiva. În acest caz termenul "decizie" se va referi la ceremoniile oficiale care însoțesc serviciile de evanghelizare, fiindcă acestea au ajuns să fie identificate, în mentalitatea evanghelică cu "deciziile", fapt întemeiat pe presupunerea nefondată că participanții la ceremoniile exterioare au decis și în interior să-l urmeze pe Hristos.

- "decizionismul": tu decizi? Umanismul.
- "the sinner's prayer"
- sindromul "săracului Isus": Apoc.3:20
- Mântuitorul Personal?

S-au format noi tradiții în bisericile protestante și neo-protestante. "Asemenea cârligelor de pescuit, este mai ușor să te prinzi în tradiții decât să scapi de ele".

"Șperaclul" - Și deși cred că Dumnezeu poate folosi toate cele de mai sus menționate, nu acestea sunt "cheia" de la inimile oamenilor. Acestea pot fi doar "șperaclul" care uneori dă rezultate, alteori nu. Aceste metode moderne deschid uneori inima omului, alteori o împietresc și mai mult. Șperaclul poate bloca ușa. Totuși, cred cu tărie că Dumnezeu a pus la îndemâna noastră "cheia" infailibilă ce POATE deschide inimile închise ale oamenilor. Care este aceasta?

Evanghelizările moderne au produs păcătosul indiferent față de sufletul lui, față de păcatul lui, față de Dumnezeu, față de amenințarea reală a iadului

Care este metoda ce poate asigura succesul evanghelizării?


Cheia pierdută pentru inimile oamenilor


Trebuie să realizăm că în zilele noastre Legea lui Dumnezeu este considerată aproape puerilă, învechită, demodată și scoasă din uz. Dar, aceasta din cauză că ea nu se cunoaște și nu îi mai sunt cunoscute rosturile și efectele.

Odată, pentru că ea nu mai este pomenită, în al doilea rând, pentru că este evitată, iar în al treilea rând, pentru că nu este folosită bine:

Totuși...

"Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine" (1 Tim.1:8).
"Legea, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună" (Rom.7:11)
"Știm într-adevăr că Legea este duhovnicească (spirituală)" (Rom.7:14)
"Legea Domnului este desăvârșită, și înviorează (convertește) sufletul..." (Ps.19:7)
"Dacă n-ar fi fost Legea Ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea". (Ps 119:92)
"Dreptatea Ta este o dreptate veșnică, și Legea Ta este adevărul". Ps 119:142
"Deci, prin credință desființăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea". Rom.3:31

Acest studiu va demonstra ce anume poate eficientiza evanghelizările noastre. Va arăta care este ingredientul uitat și neglijat al evanghelizărilor. Ne va ajuta să redescoperim "cheia" pierdută la inimile oamenilor.

Ideile principale :

1. Întrebuințarea biblică a Legii, necesară
2. "Pregătirea" păcătosului pentru bunavestire
3. Exemple biblice ale efectului Legii asupra sufletului oamenilor

Idolatrie?

Care este standardul după care omul măsoară păcatul? Vedem că conceptul popular al păcatului este străin de legea lui Dumnezeu.

Omul se înșeală singur făcându-l pe Dumnezeu asemenea lui. Nu este prima oară când a trebuit ca Dumnezeu să-i mustre pe oameni spunându-le, "Ați crezut că sunt asemenea vouă?" (o parafrază a, Ps.50:21). Cu alte cuvinte, omul crede că Dumnezeu îi împărtășește standardele lui morale, dar Isus le-a spus fariseilor că, "ce este înălțat între oameni, este o urâciune înaintea lui Dumnezeu" (Luca 16:15).

Noi găsim consolare comparându-ne unii cu alții după standardele omenești. Dacă aruncăm o privire la restul omenirii, credem că nu o ducem prea rău. "Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere" (2 Cor.10:12).

Scrisă în inimile noastre

Singurul standard după care oamenii ar trebui să se compare este Legea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, majoritatea evanghelicilor se feresc să menționeze Legea în propovăduirea Evangheliei sau în mărturisirea ei în mod individual. Din ce motiv? Probabil pentru că nu-i cunosc rostul ei adevărat. Ei sunt (interziși, stupefiați) puși în încurcătură de versete ca acestea pe care tocmai le-am citit: "Legea Domnului este desăvârșită, și înviorează (engl., convertește) sufletul" (Ps.19:7).

De asemenea, Scriptura ne spune că și Neamurile, cărora nu le-a fost vestită Legea, "măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, cari n-au o lege, își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor (principiile ei operează în inimile lor); fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, cari sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele" (Rom.2:14-15). Cu alte cuvinte, Legea lui Dumnezeu este scrisă în inima fiecărui om. Chiar și cele mai primitive triburi din mijlocul Africii, dovedesc că au Legea lui Dumnezeu scrisă în inimile lor, căci cunosc un, "să nu ucizi", "să nu furi" și un, "să nu săvârșești preacurvia".

De aceea a folosi Legea pentru a-i convinge de păcat pe iudei sau pe neamuri, va confirma ceea ce omul deja cunoaște în inima (sinea) lui.

Vorbind despre utilizarea Legii, pentru a expune (descoperi) păcatul, Finney a spus:

"Observ că acesta este etalonul, singurul etalon drept după care se poate măsura vina păcatului...orice om, nu trebuie decât să-și consulte cu sinceritate propria conștiință și va vedea că acest lucru va fi afirmat deopotrivă de intuiția minții...Vina Păcatului (italicele, adăugirea autorului)

Dacă dorim serios să aducem această lume la Dumnezeu, atunci trebuie să ne întoarcem la principiul biblic al evanghelizării și să folosim Legea lui Dumnezeu.

Legea - indicatorul de direcție

Ilustrație : "Un tânăr autostopist a ajuns în mașina unui pastor. Aflând care este vocația celui ce l-a luat de pe drum, el a spus provocator: "Eu nu cred în cele 10 Porunci. Nu suport să mi se spună tot timpul, 'să nu ucizi', 'să nu furi', etc." La această interpelare pastorul a rămas tăcut. Ajungând însă la o intersecție, el alege intenționat un drum greșit. Văzându-l, tânărul a strigat disperat, "Oprește! Ai greșit drumul. Indicatorul spunea că destinația (Toronto) este în direcția cealaltă." Cu mare indiferență pastorul răspunde, "nu contează, doar nu o să ascult de un indicator arbitrar care să-mi spună încotro să merg." Tânărul a înțeles, atunci că, trebuia să respecte Legea lui Dumnezeu."

Legea redescoperă păcătosului adevărata direcție spirituală pe care se află păcătosului - ea îi indică acestuia că a intrat pe poarta largă și că se află pe calea lată ce duce la pierzare.

Ilustrație: "Cum să predicăm fără rezultate?" de Charles Finney:

* "Predică mântuirea prin har, dar ignoră starea de pierzare și de condamnare a păcătosului, ca nu cumva el să înțeleagă ce vrei să spui prin har și apoi să simtă nevoia lui"

* "Predică Evanghelia ca fiind remediul, dar ascunde sau ignoră boala fatală a păcătosului"

* "Nu vorbi despre spiritualitatea Legii lui Dumnezeu (prin care vine cunoștința păcatului - Rom.3:20), ca nu cumva păcătosul să-și descopere condiția lui pierdută și să fugă de mânia lui Dumnezeu ce vine asupra lui."

Vinovați de proorocie falsă?

Se strigă azi de către unii, în biserici, pe stadioane, "pace, pace" când nu e nici o pace. Nu putem separa Legea de Crucea lui Hristos, vestită în Cuvântul Evangheliei. Ne-am face vinovați de profeție falsă: Ieremia 6:14; 8:11 "Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: ,Pace! Pace!' Și totuși nu este pace!"

Nu putem ascunde condamnarea sub care Legea lui Dumnezeu i-a pus pe toți oamenii și să venim predicând pace. Am fi ridiculizați și mesajul nostru ar fi respins.

- Legea nu păzește de căderea în păcat, cum o face harul.
- Bizuirea pe Lege nu se face pentru mântuire, ci pentru convertire.

Expunerea celor neconvertiți la rigorile legii este necesară fiindcă...

Legea este necesară în evanghelizare deoarece descoperă starea de păcat:

"Nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului" (Rom.3:20)

"...păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege..." (Rom.7:7)

Pavel a predicat cuplul: Legea - "pocăința față de Dumnezeu"; Evanghelia - "credința în Isus":

Apostolul Pavel nu s-a abținut de la a predica tot planul sau sfatul lui Dumnezeu (vezi, Fapte 20:27), fiind în felul acesta "curat de sângele tuturor" (Fapte 20:26), și "n-a ascuns nimic din ceea ce le era de folos și nu s-a temut să le propovăduiască și să învețe înaintea norodului și în case și să vestească Iudeilor și Grecilor: pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos" (Fapte 20:20,21).

Iudeilor, pocăința, deoarece Legea își făcuse lucrarea ei descoperindu-le păcatele, iar apoi, credința era binevenită.

Întrebuințând biblic Legea lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt, Dumnezeu ne poate folosi pentru a aduce aceea "cunoștință" și "pricepere", prin care oamenii vor înțelege că sunt păcătoși, vor înțelege ce înseamnă acest lucru, ce consecințe îi urmăresc, că sunt pierduți înaintea unui Dumnezeu sfânt și că au nevoie urgentă de mântuire.

Dar pentru aceasta noi trebuie să învățăm cum să "întrebuințăm" bine, Legea. Sunteți gata? Vreți să aveți succes în evanghelizare? Vreți să-i vedeți pe oameni întorcându-se la Dumnezeu? Atunci folosiți Legea în evanghelizare.

Motto:

1 Tim.1:8 "Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine..."

Cum se întrebuințează Legea?

Legea are 3 "întrebuințări" biblice :

1. Să descopere păcatul: Rom.3:20; 1 Ioan 3:4; Rom.5:13; Rom.7:7

2. Să condamne păcatul (și păcătosul): Rom.4:15 (aduce mânie); 5:20 (Legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala); 7:10,13; 2 Cor.3:7,9; Gal.3:10; Iacov 2:10.

3. Să conducă la Hristos: Rom.10:4; Gal.3:24

Gal.3:21 "Atunci oare Legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege" Deci, Legea nu a fost dată pentru a da viața, ci moartea.

Legea - "killer-ul" - slujba aducătoare de moarte

Privind la Scriptură ar trebuie să fie destul de clar că Legea nu are rolul de a da viața (de a mântui), ci de a aduce moartea: 2 Cor.3:7 numește Legea, "slujba aducătoare de moarte", iar o slujbă aducătoare de moarte este clar că nu dă viața veșnică. Evanghelia este aceea. Dar, de ce să o predicăm această "slujbă aducătoare de moarte"? Pentru a arăta oamenilor consecința spirituală a păcatului și nevoia lor de a primi viața veșnică. Dacă nu o facem "viața veșnică" va fi pentru ei doar ca un basm din "Povești Nemuritoare" și nu o necesitate deoarece realizează că deocamdată au "moartea". Efes.2:1,5 "Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre... măcar că eram morți în greșelile noastre" Gal.2:19 "Căci eu, prin Lege, am murit față de Lege..."

Pentru cine este legea?

1Tim.1:9 "căci știm că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb, și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase..."

Iată pentru cine este făcută legea. Ea nu este pentru "cel neprihănit", adică "cel socotit neprihănit prin credință", creștinul.

Pentru cine este evanghelia? Când Isus a stat în picioare, în ziua de Sabat, pentru a citi în sinagoga din Capernaum, El a citat următorul pasaj al Vechiului Testament:

"Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc vești bune celor nenorociți: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, și prinșilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului, și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toți cei întristați; să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit..." (Isaia 61:1-3)

Cui? Această porțiune de Scriptură, de fapt, revelează cui a fost trimis Isus să predice Evanghelia. Deci, Isus a fost uns să le predice Vestea Bună, "celor nenorociți", "celor cu inima zdrobită" (de cât de multe ori nu căscăm ochii când spunem cuiva Evanghelia ca să vedem că aceia nu au deloc o inimă frântă, ci una semeață, mândră.), "robilor", "prinșilor", "celor întristați", "celor ce plâng", "celor mâhniți".

Aș vrea fiecare să-și facă o listă în minte - la ce fel de oameni a fost Isus împuternicit să le predice Evanghelia - Vestea Bună? Departe de mine gândul să devin un ultra-calvinist. Cum sunt oamenii cărora El le poate sluji cu Evanghelia? Ce-i caracterizează? Mizeria? Bun! Atunci, cine-i aduce în "halul" acesta? Ce-i poate "nenoroci, (pierde)", "zdrobi", "prinde", "întrista", "mâhni" pe oameni?

La această întrebare Biblia, indică un singur răspuns infailibil. Dumnezeu a pus în mâinile noastre o singură unealtă ce poate provoca la cei indiferenți, insensibili, față de Dumnezeu, față de starea lor de păcat (păcătoșenia) lor, aceste reacții. Acel instrument divin, este Legea Lui. Doar ea îi poate întrista, mâhni, zdrobi, dispera pe păcătoșii "fericiți". S-o folosim, atunci.

"Pregătirea" păcătosului pentru semănat

Aceasta este "pregătirea" de care păcătosul inconștient și insensibil are nevoie. Astfel se desțelenește ogorul împietrit al inimii, în care să se semene semințele mântuirii. Legea este "marele factor sensibilizator". Vedem că oamenilor nu le pasă de Dumnezeu, rămân indiferenți și reci față de Evanghelie? Nu ar trebui să ne mire. Ce putem face? Să predicăm Legea. Ea este "plugul" ce desțelenește ogorul împietrit al inimii, este "pickhammerul" (folosit în minerit) ce sfărâmă inima de piatră.

Hosea 10:12 "Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă ploaie mântuire"

Vestea Cea Bună este o nebunie pentru păcătosul inconștient, nesensibilizat, indiferent - a cărui conștiință a păcatului dormitează, este încă netrezită.

"Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu" (1 Cor.1:18)

Cum îl "pui" pe om pe calea mântuirii? Atârnându-l deasupra flăcărilor iadului. Cum îl "chemi" la Hristos, la mântuire? Afundându-l adânc în mlaștina păcatelor lui. Numindu-i nelegiuirile și călcările sale de Lege. Nu este acesta un fel de "sadism spiritual"? O imensă "brutalitate" din partea noastră? Să îi "execuți" pe oameni cu legile perfecte ale lui Dumnezeu? Ai "voie" să faci așa ceva? Ești îndreptățit să recurgi la Lege în felul acesta? Ești tu mai presus de ea?


următoarea pagină | Diverse