Înapoi
Acasă
Biblia

Mormonismul


"BISERICA LUI ISUS HRISTOS A SFINȚILOR DIN ULTIMELE ZILE" în mod normal cunoscută  sub numele de "Biserica Mormonă" numără în zilele noastre mai mult de 4,2 milioane de membrii, sprijină mai bine de 29.000 de misionari peste hotare, iar conform numărului din martie 1976 al revistei "Utah Holiday", are un venit brut de peste 3 milioane de dolari pe zi.
Mormonii sînt zeloși, bine organizați și chiar sinceri în propagarea religiei lor despre care ei susțin că este o credință creștină, de fapt singura credință creștină autentică a vremurilor noastre (vezi, ce spune "Test"-ul despre asftel de afirmații!). Mormonii afirmă că adevăratul Creștinism a fost virtualmente dispărut de pe pămînt cînd în 1820 Joseph Smith Jr., fondatorul Mormonismului și principalul profet al organizației a fost ales de către Dumnezeu pentru a restaura istorica religie creștină. "Profetul" Smith a descris întîlnirea sa cu Dumnezeu în următorii termeni care dezvăluie limpede atitudinea mormonă față de toți ne-mormonii pe care cu dispreț îi numesc neamuri.

"Cînd lumina s-a așezat asupra mea, am văzut două personaje a căror strălucire și glorie sfida orice descriere și care se aflau deasupra mea, în aer. Unul dintre acestea mi-a vorbit, chemîndu-mă pe nume și a spus, arătînd către celălalt: ACESTA ESTE FIUL MEU PREA IUBIT, ASCULTĂ-L! Motivul meu pentru care îl căutam pe Domnul era de a afla care dintre toate sectele era cea bună, ca eu să știu și să mă alătur ei. Imediat ce mi-am revenit în fire încît să pot vorbi, am întrebat personajele în lumină care stăteau deasupra mea, care dintre toate sectele era cea bună, (la aceea vreme nu-mi dădusem seama că toate erau greșite) și la care să mă alătur. Mi s-a răspuns că nu trebuie să mă alătur niciuneia, fiindcă toate erau greșite, și personajul care mi se adresa a spus "că toate crezurile lor erau o urîciune în ochii lui; că toți acei învățători erau corupți, că se apropie de mine cu buzele lor, dar inimile lor sînt departe de mine; ei învață ca o doctrină poruncile oamenilor, avînd o formă de evlavie, însă tăgăduindu-i puterea". Din nou, acesta mi-a interzis să mă alătur vreunuia dintre ei..." (Vezi, "Test", la punctul 8, Revelație extra-biblică, suplimentară - n.tr.)

Chiar de atunci de la începuturile lui, mormonismul a fost ostil tuturor bisericilor creștine, un fapt pe care acum mormonii evită să-l recunoască. Cu toate acestea nu ezită să încerce să-i convertească pe cei ce aparțin altor biserici, pornind de la premiza că toate sînt greșite și doar mormonii au adevărata religie!

DOCTRINA MORMONĂ CU PRIVIRE LA DUMNEZEU

Conceptul esențial care separă Mormonismul de Creștinism este învățătura mormonă cu privire la Dumnezeu. Teologia mormonă este politeistă, afirmînd că există mai mulți dumnezei în univers care sînt conduși de către un Dumnezeu Suprem (Elohim). Pe deasupra, fiecare bărbat mormon poate atinge o "înălțare" și poate să devină el însuși un dumnezeu. Următoarele citate din publicații oficiale ale bisericii demonstrează cu claritate acest crez bizar al mormonilor:

"La început, conducătorul Dumnezeilor a întrunit un consiliu al Dumnezeilor; iar ei s-au strîns împreună și au pregătit un plan de a crea lumea și oamenii din ea" "Mulți oameni spun că există un singur Dumnezeu; Tatăl, Fiul și Duhul Sfînt sînt doar un singur Dumnezeu! Eu spun că acesta este un foarte ciudat Dumnezeu - trei în unul și unul în trei!... Toți aceștia se presupune să fie înghesuiți într-un singur Dumnezeu, conform sectarianismului"
"Tatăl are un trup de carne și oase, palpabil ca și al omului; Fiul la fel; însă Duhul Sfînt nu are un trup de carne și oase, ci este un personaj de Spirit"
"Dumnezeu însuși a fost odată așa cum sîntem noi acum și este un om înalțat/glorificat... Eu spun că dacă ar fi fost ca voi să-l vedeți astăzi, l-ați vedea asemenea unui om cu o înfățișare asemenea vouă, în întreaga persoană, ca imagine și chiar ca formă de om"
"Acum, ascultați voi locuitori ai pămîntului...Cînd părintele vostru Adam a venit în grădina Edenului, el a pătruns în ea cu un trup ceresc și a adus-o pe Eva, una din soțiile lui cu el... El, este Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, și singurul Dumnezeu cu care noi avem de-a face." "Dumnezeii există, și mai bine ne-am strădui să ne pregătim să fim ca ei." "Iată care este atunci, viața eternă - să cunoști pe singurul și pe adevăratul Dumnezeu; iar voi trebuie să fiți voi înșivă dumnezei și cum să fiți preoți ai lui Dumnezeu, același lucru pe care l-au făcut toți dumnezei de dinainte de voi, adică, de a avansa de la un rang mai mic la altul, și de la o putere mai mică la una mai mare; din har în har, din înălțare în înălțare, pînă ce ajungeți la învierea din morți și veți putea să locuiți în flăcările nemuritoare (!!) și să ședeți în glorie așa cum fac cei ce stau întronați în nemuritoarea putere"

Din cele de mai sus este vizibil că politeismul mormon nu poate fi considerat monoteism creștin. Că este clar că cele două se exclud în mod reciproc, v-o poate confirma orice dicționar obișnuit. Un om nu poate fi atît politeist cît și creștin în același timp! Mormonii sînt politeiști, de aceea pretenția lor de a se înscrie în rîndul mișcărilor creștine este neîntemeiată. Dacă ar fi creștini, ar renunța la politeism! Mormonii ar trebui să citească Geneza 3:5 care dezvăluie faptul că autorul doctrinei progresiei oamenilor spre dumnezeire este Satana, care în mod vizibil este cel ce l-a convins pe Joseph Smith la fel cum a convins-o și pe Eva, că "veți fi ca Dumnezeu" (!), Smith însă perpetuînd înșelăciunea prin intermediul tinerei teologii mormone. Cu privire la natura înșelătoare a Satanei, a vorbit Domnul nostru Isus Hristos, atunci cînd l-a descris ca fiind "un mincinos și tatăl minciunii" (Ioan 8:44).
Mormonilor le-ar trebui evidențiată o asemenea dovadă biblică ce indică originea acestei doctrine pe care Smith a răspîndit-o și care este popularizată global de biserica lui, în zilele noastre.

DUMNEZEUL BIBLIEI

De pe paginile Sfintelor Scripturi vine completa infirmare a Mormonismului. Dacă cineva nu greșește la toate capitolele doctrinei creștine dar greșește la cel cu privire la Persoana și Natura lui Dumnezeu, această greșeală este îndeajuns de gravă încît mîntuirea respectivului și viața lui veșnică să fie pusă la îndoială. Pot să aibe o doctrină corectă a sfințeniei sau a preoției, dar dacă nu acceptă doctrina biblică a Dumnezeirii, atunci tot sistemul lor doctrinar este fals. Biblia le spune mormonilor în termeni pe care nimeni nu-i poate înțelege greșit, următoarele:

"Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru, este singurul Domn" (Deuteronomul 6:4)! Deci, unul singur!
"Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: 'Eu sînt Cel dintîi și Cel de pe urmă, și afară de Mine, nu este alt Dumnezeu... Nu vă temeți și nu tremurați; căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi îmi sînteți martori! Este oare alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este alta Stîncă; nu cunosc o alta" (Isaia 44:6,8).
"Eu sînt Domnul, și nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoști... Întoarceți-vă la Mine, și veți fi mîntuiți toți cei ce sînteți la marginile pămîntului! Căci Eu sînt Dumnezeu și nu altul" (Isaia 45 : 5, 22 )
"Deci, cît despre mîncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic, și că nu este decît un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți 'dumnezei', fie în cer fie pe pămînt (cum și sînt în adevăr mulți 'dumnezei' și mulți 'domni'), totuși pentru noi nu este decît un singur Dumnezeu,Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi și un singur Domn: Isus Hristos, prin care sînt toate lucrurile și prin El și noi" (1 Cor.8:4-6)
"Dar mijllocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe cînd Dumnezeu este unul singur" (Galateni 3 : 20) "Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos" (1 Tim. 2:5).

Poziția Bibliei afirmă că există doar un singur Dumnezeu adevărat. Oamenii pot să facă dumnezei din îngeri (2 Cor.11:14), lemn, metal sau din alte făpturi create, însă ei nu sînt Dumnezeu prin natură, ci numai falsuri, imitații ale Celui care este Originalul. Toți acești închipuiți dumnezei fac parte din Creație pe cînd adevăratul Dumnezeu nu poate fi o creatură, El fiind Creatorul tuturora. Apostolul Pavel ne informează că idolii nu înseamnă nimic și că ei nu sînt "prin natura lor dumnezei" (Gal.4:8, din greacă) și că sacrificiile și închinarea adusă lor este în realitate adorare și închinare demonilor (1 Cor.8:4-6 și 10:19,20). Aici, Mormonismul pășește pe un teren periculos fiindcă nu admite că există doar un singur Dumnezeu adevărat, necreat și veșnic iar învățătura paveliană îl dezvăluie ca fiind un veritabil politeism. Că Dumnezeul adevărat este necreat și existent din veșnicii Pavel ne-o spune din nou în Coloseni 1:17: "El este mai înainte de toate lucrurile (exista înainte de a se fi creat ceva - era Dumnezeu!) și toate se țin prin El". Doar Dumnezeu putea să fie cel ce era mai înainte de creație și mai ales doar prin Dumnezeu toate lucrurile create pot exista astăzi. Acela este Dumnezeul adevărat, nu o făptură oarecare, fie ea om sau altceva, care a avut un moment în care a început să existe, deci nefiind "mai înainte de toate lucrurile"!
Hinduismul săvîrșește aceași greșeală ca și Mormonismul, afirmînd că toată natura este Dumnezeu, din nou introducînd politeismul, fiindcă omul, animalele, lemnul, piatra devin Dumnezeu. Mormonismul este politeist.

NATURA LUI DUMNEZEU

Joseph Smith Jr. și succesorul său, Brigham Young l-au conceput pe Dumnezeu Tatăl în termeni materiali și au susținut, asa cum fac toți mormonii de astăzi că, "Tatăl are un trup de carne și oase, palpabil ca și al omului...". Este important de remarcat că Biblia contrazice în mod deliberat acest concept necreștin și înca prin autoritatea incontestabilă a singurului Fiu al lui Dumnezeu, care nu este nimeni altul decît Domnul Isus Hristos. Domnul nostru a oferit definiția finală și autoritară a naturii Tatălui Său atunci cînd a spus: "Dumnezeu este Duh" (Ioan 4:24) și apoi a continuat în Luca 24 să declare că, "un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu" (vers.39). De aceea, mormonii greșesc grosolan cînd încearcă să-i ofere lui Dumnezeu Tatal un trup de carne și oase, iar creștinii ar trebui să fie prompți să le atragă atenția asupra acestei grave erori!

O ALTĂ EVANGHELIE

Departe de a fi, așa cum se susține, "Biserica lui Isus Hristos a sfinților din ultimele zile" (haina de oaie pusă pe spatele unui lup feroce!), care este pretentia mormonilor la o titulatură creștină, religia mormonă este foarte evident promotoarea uneia dintre "celelalte evanghelii" despre care vorbește Scriptura, ce bîntuie lumea zilelor noastre și împotriva căreia se presupune ca noi creștinii să ne opunem cu toate mijloacele biblice pe care le cunoaștem. Apostolul Pavel ne atrage atenția să nu acceptăm o altă "evanghelie" chiar de ar fi proclamată de "un înger din ceruri" (vezi, Gal.1:8,9). Mormonismul afirmă exact aceasta deosebire de celelalte religii creștine normative, bazate doar pe revelația Scripturilor, în persoana "îngerului" Moroni, care chipurile s-a arătat "profetului" Smith în 1823 și i-a spus unde să găsească cartea lui Mormon. Acela este unul din personajele ce i s-au arătat în revelația descrisă de el.
Apostolul Iuda reamintește Bisericii Creștine că în mărturia Noului Testament noi avem credința care a fost, "dată odată pentru totdeauna sfinților" (Iuda 3), și sub această formă am avut-o noi timp de aproape două milenii. De aceea, nu este deloc nevoie de o "restaurare" a ei din partea mormonilor! În realitate, Mormonismul nu este o restaurare a unei credințe creștine apuse, ci o sistematică deformare și mutilare a Creștinismului istoric nemuritor. Să nu se uite niciodată că Biblia este cea mai veche revelație a lui Dumnezeu, ea datînd anterior, așa cum de altfel și mormonii acceptă, propriilor lor cărți "sacre" : mai înainte de "Cartea lui Mormon", de "Perla de Mare Preț", sau de "Doctrina și Legămintele".
Din moment ce Dumnezeu nu se poate contrazice singur (vezi, 1Sam.15:29; Mal.3:6 și Iac.1:17), faptul că Biblia antedatează și se deosebește esențial de aceste alte cărți, dovedește neîndoielnic greșeala și lipsa de credibilitate a acestora. "Dumnezeii" mormonismului nu pot fi egalați cu Dumnezeul Bibliei. Între aceștia și El există o mare diferență, numită Sfînta Scriptură. Ea este cea care demască mesajul Mormonismului ca fiind o altă "evanghelie" cu privire la care Dumnezeu și-a avertizat Biserica Lui.

Iată care sînt cuvintele Scripturii:
"Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gîndurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască UN ALT ISUS pe care noi nu l-am propovăduit, sau daca este vorba să primiți un ALT DUH pe care nu l-ați primit, sau o ALTĂ EVANGHELIE pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine... Oamenii aceștia sînt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfîrșitul lor va fi după faptele lor" (2 Cor.11:3,4,13-15).

Sarcina noastra este atunci, dublă: întîi să-i evanghelizăm pe aceia care-l urmează pe Smith și îngerul Moroni deoarece și ei sînt suflete pentru care Hristos a murit, iar în al doilea rînd, "să fim gata întotdeauna să dăm un răspuns fiecărui om care ne întreabă de speranța care este în noi" (1 Petru 3:15). Acesta este îndemnul ce rămîne valabil în orice veac și va continua să fie pînă ce Domnul nostru va spune: "Iată, Mă voi întoarce" (Ioan 14:3).

Scris de către Walter Martin - fondatorul lui CHRISTIAN RESEARCH INSTITUTE, un institut american de cercetarea religiilor false și apărarea evangheliei, din California. Una dintre cele mai recunoscute organizații anti-cultice din S.U.A. ce operează actualmente în toată lumea.
Materialul a fost preluat, tradus și adaptat de Teodor Macavei


Apologetică