Înapoi
Acasă
Biblia

Pregătirea noastră pentru lucrarea de slujire


Vă invit să descoperim resursele pentru slujire,
pe care le avem în Domnul nostru Isus!

Ce-a făcut Dumnezeu pentru noi, pentru a-i putea sluji, ce ne-a dat pentru a fi în stare să-i slujim lui și semenilor noștri

Să aflăm ce resurse avem în Dumnezeu, pentru slujire

(să descoperim cât de mult dintre acestea ne-au fost împărtășite/dăruite, sau cât de mult acestea sunt prezente în viețile noastre)

(următorul material este preluat din "The Self-Confrontation Manual", de la "The Biblical Counseling Foundation", John Broger.)

1. Resursele puse la dispoziție de Dumnezeu, pentru a putea sluji.
2. Competenta sau destoinicia (priceperea, capacitatea) noastră în slujire.
3. Un îndemn la slujire

Enunț: Ca și copil al lui Dumnezeu, tu ai privilegiata responsabilitate de a te afla în slujire alături de ceilalți membrii ai Trupului lui Hristos. Pentru a-și împlini voia Lui în domeniul tău de slujire, Dumnezeu te-a înzestrat cu Tot ceea ce este necesar pentru a-ți împlini chemarea și a-ți îndeplini rolul tău în zidirea Trupului lui Hristos, Biserica, și de slăvire a Domnului ei.

Să descoperim care sunt RESURSELE noastre în lucrare!

Ca și credincios în Domnul Isus Hristos și mădular al Trupului Său, ție ți-au fost date toate "cele" necesare și adecvate slujirii Trupului (darurile, talentele, abilitățile, calitățile, etc.), așa cum am văzut data trecută.

Câteva dintre cele mai esențiale lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat/dăruit pentru a ne face în stare să-i slujim, ar fi următoarele:

a) Întâi de toate, Dumnezeu ți l-a dat pe Fiul Său, care este singurul ce poate să-ți dăruiască o viață de împlinire și poate să te aducă în prezența lui Dumnezeu Tatăl.

Gal.1:4 "El S-a dat pe Sine însuș pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl."

Rom.8:32 "El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? "

b) Dumnezeu ți-a dat cuvântul Lui ce poate să-ți dea îndrumarea necesară pentru fiecare aspect al vieții Tale (2Tim.3:16-17; 2Petru 1:3-4; Evrei 4:12) și "instrumentul de lucru" cu care să influențezi schimbarea altora!

c) Dumnezeu ți-a dat Duhului Lui Sfânt, pentru a locui în tine, a te împuternici ("capacita") și pentru a te ajuta să cunoști și să înțelegi lucrurile lui Dumnezeu (El este: Învățătorul, Mângâietorul, Iluminatorul)

Resursele
Însă toate acestea se pot detaila, după cum vom și încerca să facem în continuare. Acestea sunt resursele cu care Dumnezeu ne-a "înzestrat" și ne-a "echipat" pentru lucrarea de slujire a Trupului Său, menționată în Efeseni 4:11-16. A descoperi care sunt acestea nu doar că este necesar dar este și esențial pentru ca lucrarea noastră să fie spirituală, sau eficientă.

În Biserica Lui, Dumnezeu vrea ca noi să facem lucrarea de slujire folosind mijloacele și resursele pe care El ni le-a dat și nu cele cu care noi putem contribui la zidirea și creșterea Trupului. De fapt cineva a spus, că "dacă poți ajuta lucrarea, atunci nu-i poți fi de folos". Pentru lucrare de slujire El a rânduit niște resurse cu care El ne înzestrează.

În Biserică, "atelierul Său" de desăvârșire a oamenilor, să folosim "uneltele" pe care El ni le-a pus la dispoziție, daruri, slujbe, lucrări de slujire, și să slujim cu puterea pe care El ne-a dat-o. Ca și lucrători împreună cu Dumnezeu (1Cor.3:9 "Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu"), în Via Lui este logic să folosim uneltele pe care El ni le dă și resursele pe care El ni le pune la dispoziție. Și vă spun nu a fost zgârcit cu acestea! Dumnezeu are o magazie foarte mare de unelte!!

Doar atunci noi putem fi destoinici (2Tim.3:16,17) în lucrarea de slujire a Trupului Său. În felul acesta se creează competența noastră care să ne facă utili. Slujim adecvat în Trupul Său, doar dacă folosim "mijloacele" pe care El le-a pregătit. Care sunt câteva dintre acestea?

Cum ne-a pregătit El pentru lucrarea de slujire a Trupului lui Hristos? Ce ne-a dat Dumnezeu pentru a ne face în stare să slujim, în mod adecvat și cu eficiență?

Cu ce ne-a "echipat" Dumnezeu?

Dumnezeu ne-a "echipat" la fel cum se echipează tinerii recruți ce merg în armată, cu efectele și mijloacele cu care să aceștia să ducă la îndeplinire serviciul militar, față de țară. Îmi amintesc cum ne-au dezbrăcat de tot ceea ce însemna civilie, ne-au băgat în dușuri, uneori reci, alteori prea fierbinți, ne-au tuns, apoi ne-au dus la plutonierul de companie și au început să ne împartă efectele militare, care evident nu ni se potriveau, unele fiind prea mici, altele prea mari. Ilustrația este de-a dreptul savuroasă! Asemănarea cu intrarea noastră în lucrarea lui Dumnezeu este uluitor de identică!!

Dumnezeu ne "dezbracă", ne "dezvață", ne "dezbară" de multe din lucrurile lumii și firii cu care am venit la El. Apoi, ne echipează cu "efectele" (mijloacele) necesare îndeplinirii scopului Său în Biserică și-n lume.

I. Care sunt câteva dintre lucrurile de care ne "dezbracă"? Să privim pentru puțin la acestea!

Vicleșug, invidie, clevetire
2Co 4:2 Ca unii, cari am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.

Răutate, invidie
1Pe 2:1 Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire;
1Tes 4:6 Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit.

Viclenie, șiretenie, metode de înșelare
Efes.4:14 ...ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire;

Prefăcătorie
2Co 11:13 Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, cari se prefac în apostoli ai lui Hristos.

Egoism, vorbiri dulci și amăgitoare
Ro 16:18 Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; și, prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători.

Naivitate, credulitate
2Co 11:3 Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine!

Cuvântări amăgitoare
Col 2:4 Spun lucrul acesta, pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare.

Filozofia lumii, tradiții omenești
Col 2:8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.

Basme lumești și băbești
1Ti 4:7 Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios.

Ademenire
2Ti 3:6-7 Sunt printre ei unii, cari se vâră prin case, și momesc pe femeile ușuratice îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, cari învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului.

Amăgire
2Ti 3:13 Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții, și se vor amăgi și pe ei înșiși.

Învățături străine
2Ti 4:3 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, și își vor da învățători după poftele lor.
Heb 13:9 Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, cari n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. -

Cuvântări înșelătoare
2Pe 2:1-3 În norod s-au ridicat și prooroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, cari vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înșelătoare, să aibă un câștig de la voi. Dar osânda îi paște de multă vreme, și pierzarea lor nu dormitează.

Idolatrie
1Co 12:2 Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți.

Tot pasajul de la Efeseni 4:17-25!!

II. Ce "ne-a dat" Dumnezeu? Care sunt câteva dintre cele mai elementare și de bază lucruri, resurse, mijloace, cu care Dumnezeu ne-a echipat și pregătit pentru lucrarea de slujire?

Niciunde în Biblie nu se indică vreo școală biblică, vreun seminar, sau vreo pregătire specială prin care să treacă cei ce slujesc în Biserică. Înseamnă aceasta că nu există nici o pregătire prin care slujitorii bisericii să treacă? Dumnezeu este cel ce ne-a pregătit și echipat adecvat pentru lucrarea de slujire a Trupului lui Hristos. El ne-a dat...

1. Viața veșnică
1Ioan 5:11 "Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său"

2. Dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu
Ioan 1:12 "Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu"

3. Arvuna Duhului
2Cor.5:5 "Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta, este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului"

4. O chemare sfântă
2Tim.1:9 "El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii"

5. O mângâiere veșnică și o bună nădejde
2Tes.2:16-17 "Și însuș Domnul nostru Isus Hristos, și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat, prin harul Său, o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!"

6. Un duh de putere, de dragoste și de chibzuință
2Tim.1:7 "Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință."

7. Din Duhul Său
1Ioan 4:13 "Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său".

8. Făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe
Exemple?
"Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi." (Evrei 13:5),
"iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului" (Matei 28:20) ...etc.

2Petru 1:4 "...prin cari El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte".

9. Pricepere să cunoaștem pe cel ce este adevărat
1Ioan 5:20 "Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit, și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică".

10. Harul Lui Hristos
Efes.4:7 "Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos."

11. Daruri oamenilor (vezi, studiul anterior!!)
Efes.4:8 "De aceea este zis: "s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor"

12. O putere "dinamită"
Fapte 1:8 "Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului."

13. Duhul Sfânt
Fapte 5:32 "Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El."
Fapte 11:17 "Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar, ca și nouă, cari am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?"

14. Harul Lui
Efes.1:6 "spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui."

15. Lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său - slobozenia, neprihănirea, înțelepciunea, etc...
1Cor.2:12 "Și noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său".

16. Putere și autoritate pentru lucrarea de zidire a bisericii
2Cor.10:8 "Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea, pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine."
2Cor.13:10 "Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri, când nu sunt de față, pentru ca, atunci când voi fi de față, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare".

17. Descoperire sau viziune
Apoc.1:1 "Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile cari au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimețând prin îngerul Său la robul Său Ioan..."

18. Cuvântul Lui Dumnezeu și evanghelia
Evrei 4:12 "Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii."

1Cor.15:1,3 "Vă fac cunoscut, fraților Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas... V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi"

19. O ungere
1Ioan 2:27 "Cât despre voi, ungerea, pe care ați primit-o de la El, rămâne în voi, și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea."

Etc. ...

Concluzii

Fapte 17:25 "El nu este slujit de mâni omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile".

1Petru 2:5 Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

Efes.2:22 Și prin El și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.

1 Cor. 3:18-22 "Nimeni să nu se înșele: Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: "El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor." Și iarăși: "Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte." Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre, ...

1Cor.4:7 "Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?"

Pe când,
1Cor.3:23 ... și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu!

Concluzie
Următorul pas după descoperirea resurselor pe care Dumnezeu ni le-a dat ca noi să putem face lucrarea de slujire a Trupului Său este să ne descoperim Competența în această lucrare.

Tot ceea ce poate să-l recomande pe un om pentru a-i sluji Bisericii sau lui Hristos, se găsește la Dumnezeu. Când unii creștini sunt remarcați ca și potențiali lideri slujitori ai Bisericii, lucrul acesta poate se datorează și unora dintre darurile lor naturale, dar ei nu pot într-adevăr să slujească mai înainte de a se descoperi Fiul lui Dumnezeu în aceștia și nu înainte ca Acesta să înceapă să prindă chip în viețile lor. Faptul că aceștia se evidențiază ca și lucrători nu înseamnă decât conturarea chipului Fiului lui Dumnezeu în ei, care este Slujitorul desăvârșit, cel ce reprezintă Modelul de slujire și cel ce-i face "competenți" să lucreze în Via Lui!

2. Competenta sau destoinicia (priceperea, capacitatea) noastră în slujire.

"Competența" slujitorilor din biserică vine de la El, nu de la noi!
Să stabilim clar o condiție ce trebuie îndeplinită de slujitori:

Întrebare: Cine este cel competent sau capabil pentru a sluji (în Biserică, lui Dumnezeu, în lucrare, etc.?

Răspuns: Nu există un astfel de om!! Nici unul nu îndeplinește condițiile acestui loc de muncă. Pentru lucrarea în Biserică toți sunt incompetenți, incapabili și inadecvați!!

2 Cor.2:15-16
"În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri?

Răspuns:
2 Cor.3:1-6
"Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință, ca unii, de epistole de laudă, către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niște table de piatră, ci pe niște table cari sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos.
Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viața".

Această concluzie este singura de bun simț și singura care se încadrează biblic pentru modelul biblic de lider spiritual. Aceasta are și mai mult sens dacă considerăm afirmațiile de mai jos:

Rom.8:32 "El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?"

2Co 5:18 "Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, și ne-a încredințat slujba împăcării..."

De fapt, despre noi se mai spun următoarele. Și anume, că în Hristos ne-au fost date și avem "toate lucrurile"

"Toate lucrurile"
2Co 6:10
ca niște întristați, și totdeauna suntem veseli; ca niște săraci, și totuși îmbogățim pe mulți; ca neavând nimic, și totuși stăpânind toate lucrurile.
2Co 9:8 Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună,
1Ioan 2:27 Cât despre voi, ungerea, pe care ați primit-o de la El, rămâne în voi, și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea.

Formarea atitudinii biblice față de "competența" slujitorului

Pasajul de bază: 2 Cor.4:1-7 "Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos, și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Căci n-am nimic împotriva mea; totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă judecă, este Domnul. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric, și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apolo, ca prin noi înșine, să învățați să nu treceți peste "ce este scris": și nici unul din voi să nu se fălească de loc cu unul împotriva celuilalt. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?"

Toate aceste afirmații spulberă impresiile pe care le au unii astăzi, că a poseda anumite diplome, credite, portofolii, și o pregătire teologică specială, califică pe un om pentru a lua parte la lucrarea de slujire a Bisericii. Din păcate, pregătirea ar trebui să fie prețuită astăzi dar tocmai din cauza utilizării ei greșite oamenii o disprețuiesc, lucrarea de slujire a devenit apanajul doar al celor ce au tupeul să-și închipuie că pentru a păși ca slujitori ai Domnului în Biserica Sa este suficient că au mers la seminar și că au fost ordinați de niște oameni!!

2Cor.4:20 "Căci Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe (diplome, recomandări, ordinări, etc.), ci în putere".

Descoperirea competenței unui slujitor
1. Lucrarea spirituală este un "parteneriat" cu Dumnezeu (cine s-ar fi gândit! Cum de a acceptat asemenea "colegi de muncă"?):
1Cor.3:9 "Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
2Cor.6:1

2. Dumnezeu este singurul care ne socotește vrednici de "slujba Lui":
1Tim.1:12-13 "Mulțămesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere, și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor."

3. Pentru o asemenea slujbă de răspândire a miresmei Sale, nimeni nu este "competent":
2Cor 2:14-16 "Mulțămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos, și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri?"

4. "Competența" în lucrarea spirituală vine doar de la Domnul - nici o pregătire pământească nu o înlocuiește și nu o obține pentru noi:
2Cor.3:4-6 "Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului..."

5. Cum ar trebui slujitorii Bisericii să se considere singuri și cum să fie considerați de alții:
1Cor.4:1 "Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos, și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu".

Comentariul lui John MacArthur(p.43) -Cu alte cuvinte, "când vine vremea să dau socoteală pentru mine și pentru colegii mei de lucrare, să se poată spune că am fost slujitorii lui Hristos".

"slujitori" - gk. - "huperetes" - un vâslaș de pe puntea inferioară a unei galere! Pe vremea aceea aveau trei punți și se numeau "triremes"! Pavel și tovarășii lui de slujbă (au insistat mult să nu fie venerați peste măsură de oameni!) nu au dorit să fie înălțați și măriți de oameni. De aceea, s-au numit slujitori, nu domnitori!!

Matthew Henry : Despre adevăratul caracter al slujitorilor Evangheliei

"Apostolii nu erau mai mult decât niște slujitori ai lui Hristos. Cu toate acestea ei nu erau subestimați. Aveau o importantă însărcinare și din acest motiv ocupau o slujbă foarte onorabilă. Pavel a arătat o preocupare justă pentru propria lui reputație, dar a știut că cel ce dorea, în primul rând, să fie plăcut oamenilor nu se dovedea un credincios slujitor al lui Hristos. Faptul că nu oamenii sunt judecătorii noștri constituie o mare mângâiere, dar nici a ne judeca singuri sau a ne justifica singuri ne va da siguranță și încredere!"

1Cor.3:5 "Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin cari ați crezut; și fiecare după puterea dată lui de Domnul."
2Cor.4:5 "Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri, pentru Isus."
2Cor.6:4 "Ci, în toate privințele, arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări..."
2Cor.11:23 "Sunt ei slujitori ai lui Hristos? -vorbesc ca un ieșit din minți-eu sunt și mai mult. În osteneli și mai mult; în temnițe, și mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte!"
Col.1:25 "Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu."
Efes.3:7 "...al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos, și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile"

Slujirea în biserica Lui Isus Hristos este o lucrare spirituală
Slujirea în Biserica lui Isus Hristos este o lucrare spirituală. Fiindcă ea este esențialmente o "clădire spirituală" a lui Dumnezeu și Duhul Sfânt este energia ce o operează, lucrarea de slujire a ei trebuie să fie spirituală. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare de slujire spirituală. Pentru ca ceea ce facem în Biserică să-i fie de folos, să dureze în timp și să fie pe placul lui Dumnezeu, lucrarea noastră de slujire a ei nu poate fi decât spirituală!"

"Munca religioasă poate fi îndeplinită și de oameni care nu au darurile Duhului, chiar foarte bine și cu pricepere. Însă munca destinată să rămână în veșnicii poate fi îndeplinită doar prin Duhul cel veșnic."
A. W. Tozer (1897-1963)

"Reușita în slujire se poate aștepta doar de cei născuți în mod supranatural și care au fost salvați supranatural, sunt întăriți supranatural și călăuziți supranatural. Doar așa suntem creați supranatural pentru o lucrare ce a fost pregătită supranatural și care se poate împlini doar supranatural"
L. L. Legters

Pentru a putea sluji (Lui Dumnezeu și semenilor noștrii)...este nevoie să murim față de sine, să ne smerim...

"În inima fiecărui creștin există o cruce și un tron, iar acesta (creștinul) se află pe tron până ce se pune pe cruce. Dacă refuză cruce, rămâne pe tron. Poate că aceasta este explicația căderii și lumescului multor credincioși din zilele noastre. Vrem să fim mântuiți dar insistăm ca doar Hristos să moară. Fără cruce nu are loc detronarea noastră și ca prin urmare moartea. Rămânem regii noștri din nevăzuta Împărăție a sufletului omenesc purtându-ne minuscula coroană cu demnitatea unor cezari, când de fapt ne condamnăm singuri la sterilitate spirituală și rușine" (A.W.Tozer - 1897-1963)

"Dacă vei trăi pentru slujirea semenilor tăi, vei fi negreșit străpuns de multe suferințe căci ci se va răspunde cu o nerecunoștința mai josnică decât cea a unui câine. Ți se răsplăti cu asprime și cu fățărnicie, iar dacă motivația ta este dragostea pentru semenii tăi, vei fi curând istovit în bătălia vieții. Dar dacă sursa slujirii tale este dragostea pentru Dumnezeu, atunci, nici nerecunoștința, nici un păcat, nici un înger sau nici un diavol, nu te pot împiedica de la a-ți sluji aproapele, indiferent de cum te tratează. Poți să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, dar nu din milă ci dintr-o precisă ațintirea a ta asupra lui Dumnezeu".
Oswald Chambers (1874-1917)

F. B. Meyer spunea: "Obișnuiam să cred că darurile lui Dumnezeu se aflau pe un raft, așezate unul peste altul, și că doar dacă cresteam în caracter puteam să ajungem mai ușor la ele. Acum însă, cred că darurile lui Dumnezeu se află așezate pe un raft, unul sub altul, (unul mai jos decât celălalt) și că doar dacă mă plecam jos și mă smeream îndeajuns puteam să ajung la cele mai bune daruri ale Sale! "

Pentru cine slujești? (o lecție extraordinară despre slujire)
O legendă ne povestește cum într-o zi în timp ce umblau ucenicii și-au ales fiecare de pe drum o piatră pe care să o care pentru Isus. Se spune că Ioan a ales cea mai mare piatră în timp ce Petru a ales-o pe cea mai mică. După ce au umblat toată ziua pe seară au ajuns la un munte. Fiindcă erau însetați și înfometați Isus a poruncit ca pietrele fiecărui ucenic să se transforme în pâine! Fiecare ucenic a mâncat pe măsura pietrei pe care a cărat-o pe brațe, evident fiind de acum, că Petru nu s-a săturat. Atunci Ioan i-a dat puțin și lui.
Cu un alt prilej Isus este cel ce le cere ucenicilor să care fiecare o piatră pentru El. De data aceasta Petru a cules de pe jos cea mai mare piatră. Ajungând însă la un râu, pe neașteptate Isus le poruncește tuturora să-și arunce pietrele în râu. Foarte mirați ucenicii l-au privit întrebători pe Isus. Atunci Isus i-a întrebat: "pentru cine ați cărat de fapt pietrele?"

Alte citate despre slujire/conducere

"Dacă dorești să fii un lider, vei fi repede frustrat, căci foarte puțini oameni doresc să fie conduși. Dar dacă țintești să fii un slujitor, nu vei fi niciodată frustrat"
Frank F. Warren

"Gata pentru orice" este maxima plină de semnificație ce stă scrisă pe frontispiciul Uniunii Misionare Baptiste. Ea reprezintă un bivol plasat între un plug pe de-o parte și un altar, de cealaltă.

"A sluji necesită, "a fi gata pentru orice". Însă a "fi gata pentru orice" nu este o formulă ce cuprinde doar activitatea. Aceasta poate însemna, "a aștepta (fie o oră, sau o viață!), a învăța, a răbda, a îndura...Nu am putea să fim gata și pentru oricare dintre acestea dacă ne sunt cerute pe ziua de astăzi? "
Frances Ridley Havergal (1836-1879)

Acum, slujiți!
Cum la fel de generos Dumnezeu ne-a dat totul pentru lucrarea de slujire a Trupului Său, tot așa și noi trebuie să dăm totul în această lucrare, cu generozitate.

"Marea Galileii și Marea Moartă sunt formate de aceleași ape limpezi și răcoroase, ce se scurg de pe înălțimile Hermonului și trec prin pădurile Libanului. Dar în timp ce Marea Galileii naște frumuseți și duce la fertilitate, Marea Moartă își merită numele. Care este explicația? Marea Galileii, dă mai departe ce primește. Marea Moartă reține ce primește."
Harry Emerson Fosdick (1878-1969)

"Foarte puțin dăruiești atunci când dai din bunurile tale, însă doar atunci când te dai pe tine însuți dăruiești cu adevărat"
Kahlil Gibran (1883-1931)

"Slujirea care nu te costă nimic, nu este bună la nimic"
John Henry Jowett (1864-1923)

"Nu dau mici lecturi, sau mici donații. Când dau, mă dau pe mine cu totul"
Walt Whitman

"Eu, niciodată nu am făcut un sacrificiu. Nu s-ar cuveni să vorbim de sacrificiu atunci când pomenim marele sacrificiu pe care l-a făcut Cel ce a părăsit tronul din înalt al Tatălui pentru a se da (sacrifica) pentru noi"
David Livingstone (1813-1873)

"Dacă Isus Hristos este Dumnezeu și a murit pentru mine, atunci nici un sacrificiu pe care eu îl fac pentru El nu este prea mare"
Charles Thomas Studd (1862-1931)

"Ideea noastră despre sacrificiu (sau slujire) este să ne fie smuls cu forța ceva ce nu vrem să dăm, și să suferim multă durere și agonie din această pricină. Însă ideea Bibliei despre sacrificiu (sau slujire) este să dăm din dragoste ce avem noi mai bun"
Oswald Chambers (1874-1917)

"Dumnezeu nu dorește atât de mult ca noi să facem lucruri neobișnuite (extraordinare) pentru El, cât se așteaptă să facem lucrurile obișnuite (ordinare) (extraordinar) neobișnuit de bine"
William Barclay (1907-1978)

"Când spunem că un om face ceva pentru Dumnezeu sau dă ceva pentru Dumnezeu, vă spun cum este. Este ca și cum un copilaș vine la tatăl lui spunând, "Tăticule, dă-mi șase penii să-ți cumpăr un cadou de ziua ta". Bineînțeles că tatăl îi dă și că este mulțumit de cadoul copilului."
C. S. Lewis (1898-1963)

"Dedică-ți ceva din viața ta altora. Darul tău nu va un sacrificiu, ci va fi cea mai îmbucurătoare experiență"
Thomas Dooley

"Cel ce vede o nevoie și așteaptă să i se ceară ajutorul arată aceeași nepolitețe ca și cum ar refuza."
Dante Alighieri (1265-1321)

"Cel ce-i slujește lui Dumnezeu are un stăpân bun."
Torriano (C. 1666)

"Când lucrezi pentru Dumnezeu, poate salariul nu-ți va fi prea grozav, însă nimic nu se poate compara cu pensia"
Anonim

Foarte important! "Trebuie să trăiești alături de oameni pentru a le cunoaște problemele și alături de Dumnezeu pentru a le rezolva"
P. T. Forsyth (1848-1921)

"Este mai de folos să aprinzi o singură lumânare decât să blestemi întunericul"
proverb chinezesc

"Viața este foarte asemănătoare tenisului: cel ce servește bine, rareori pierde"

"La fel cum nimeni nu are dreptul de a duce o asemenea viață de contemplare încât în plăcerea lui să uite de slujirea aproapelui, nici un om nu are dreptul să fie atât de absorbit în activitate încât să neglijeze contemplarea lui Dumnezeu"
Sfântul Augustin din Hippo (354-430)

"Creștinul care trage la vâsle nu are timp să legene barca"
Austin Alexander Lewis

"Lucrătorul creștin trebuie să fie trimis, el nu-și poate permite opțiunea de a merge"
Oswald Chambers

"Cel mai nobil serviciu poate fi pregătit și adus în cele umile împrejurări. Fiul lui Dumnezeu a crescut în har și s-a întărit, în tăcere, în așteptare, în umbră, în locurile neobservate, în anii fără întâmplări deosebite, în îndatoririle cele mai neînsemnate ale vieții".
O inscripție de pe capela Universității Stanford

Extrem de eficacele, frate "nimenea"
Gigi Cineva, George Toți, Gigel Oricine și Gicu Nimenea, erau niște vecini care nu se asemănau cu nici unul din noi. Ei erau niște ciudați și viața lor era o rușine.
Toți patru mergeau la aceeași biserică la care sunt convins că nouă nu ne-ar place să ne închinăm împreună cu ei.
"Toți" s-a dus la munte Duminică sau a stat acasă fiindcă era singura zi liberă din săptămână. Lui "Oricine" i-ar fi plăcut să se închine, dar îi era teamă că "Cineva" o să-i vorbească. Deci, ghiciți cine s-a dus Duminică la biserică? "Nimenea"!
Într-adevăr "Nimenea" era cel mai cumsecade dintre cei patru. "Nimeni" nu le-a vorbit vizitatorilor. "Nimeni" nu a adus scaune pentru oaspeți. "Nimeni" nu a predicat.
Odată au avut nevoie de ajutor la biserică cu o treabă. "Toți" a crezut că "Oricine" are s-o facă, iar "Oricine" a crezut că are s-o facă "Cineva"! Cred că ghiciți cine a făcut-o? Iarăși, fratele "Nimenea"!!
La scurt timp le-a venit în cartier un al cincelea vecin. Un necredincios. Toți au crezut că "Cineva" îl va evangheliza. "Oricine" putea să fi făcut el, efortul. Dar probabil că știți deja cine l-a adus la Hristos ? Tot, amărâtul de frate "Nimenea"!!


"Temă" pentru acasă:
- copiați materialul "Autoritatea spirituală - cum să afli dacă tu o ai, sau alții o au". Vă dau originalul.
- treceți încă odată peste referințele menționate în acest studiu!

- pentru resursele din lucrare: Rom.8:32; 2Cor.5:18
- pentru competența slujitorului: 2Cor.2:14 - 3:6a și 2 Cor.4:1-7


Conducere Spirituală