Înapoi
Acasă
Biblia

Elementele de Structură


Elemente ale interpretării

La sfârșitul acestui studiu aceste trei obiective trebuie să poată fi atinse:

* Cum se separă ideile principale de cele subordonate.
* Să se recunoască cuvintele ce determină sensul pasajelor - "indicatorii structurali"
* Să se facă schița unui pasaj și să se afle ideea lui principală.

Să luăm un text biblic și să aflăm care este tema lui principală, care este învățătura pe care o transmite, și să se facă schița lui. Gal.5:16-26

16 Zic dar: umblați cârmuiți de Duhul, și nu împliniți poftele firii pământești.
17 Căci firea pământeasca poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești: sunt lucruri
otrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.
18 Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți supt Lege.
19 și faptele firii pământești sunt cunoscute, și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea,
20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, desbinările, certurile de partide,
21 pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.
22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia,
23 blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, și-au răstignit firea pământeasca împreună cu patimile și poftele ei.
25 Dacă trăim Duhul, să și umblăm prin Duhul.
26 Să nu umblăm după o slavă deșartă, întarâtându-ne unii pe alții, și pizmuindu-ne unii pe alții.

1) Descoperă ideile principale și ideile subordonate

Astfel, unul din primele lucruri care trebuie să se facă este să se separe ideile principale și ideile subordonate ale autorului. De ce? Pentru că astfel descoperim șirul ideilor autorului biblic (filonul logic), și urmărind dezvoltarea ideilor sale putem afla care este ideea principală pe care dorește să o comunice.

Făcând această schiță a ideilor principale și subordonate se poate afla logica autorului și încotro îndreaptă el cititorul. Spre ce concluzie ne conduce, care învățătură dorește să o transmită. Ea poate să servească drept schelet pentru o predică sau drept bază a unei lecții biblice!

Prin această separare a ideilor principale de cele subordonate noi beneficiem de o modalitate vizuală de a descoperi logica unui pasaj. Totul constă în așezarea pe hârtie a acestor idei sub forme prescurtate și în trepte (scară). De la extrema stângă a paginii încep ideile principale, apoi mai la dreapta, cele subordonate. Practic, aceasta este o fragmentare vizuală a textului, în funcție de ideile sale.

Așa arată :

Galateni 5

16 Zic dar: umblați cârmuiți de Duhul, și nu împliniți poftele firii pământești.
17 Căci firea pământeasca poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pamântești:
sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.
18 Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți supt Lege.
19 și faptele firii pământești sunt cunoscute, și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea,
20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările, și alte lucruri asemănătoare cu acestea.

Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.

22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia,

23 blândețea, înfrânarea poftelor.

Împotriva acestor lucruri nu este lege.

24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, și-au răstignit firea pământeasca împreună cu patimile și poftele ei.

25 Dacă trăim Duhul, să și umblăm prin Duhul.

26 Să nu umblăm după o slavă deșartă, întarâtându-ne unii pe alții, și pizmuindu-ne unii pe alții.

Se poate observa că există mai multe niveluri de propoziții subordonate. La rândul tău poți să iei orice text din Biblie și să faci o separare a ideilor principale de cele subordonate.

2) Marcarea elementelor de structură

Odată ce s-a făcut această separare a ideilor pasul următor este să se marcheze elementele de structură care arată modul în care autorul își dezvoltă idee principală. Prin marcarea lor, mintea ta se va obișnui să recunoască imediat logica autorului și să înțeleagă ce anume vrea să spună.

Elementele de Structură

Indicatorii structurali arată modul în care scriitorul biblic și-a dezvoltat ideea. Observându-i, înțelegi structura pasajului și ideea principală îți va fi mult mai evidentă în textul biblic. Cunoașterea acestor elemente structurale este necesară pentru interpretare. A le recunoaște în text te va ajuta să înțelegi sensul lui.

1) Asocierea - cuvântul "și"

Definiție: Suprapunerea (sau, unirea) unor idei sau gânduri similare cu scopul de a sublinia ideea inițială.

Prin "asociere" se subliniază o idee, se accentuează un concept biblic, Dumnezeu repetă și întărește ceea ce vrea să comunice prin ideea inițială, de start.

Exemplu: Psalmul 1, vers.2 și 3.

1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, ȘI nu se așează pe scaunul celor batjocoritori!

2 Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului, ȘI zi și noapte cugetă la Legea Lui!

3 El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui, și ale cărui frunze nu se veștejesc: tot ce începe, duce la bun sfârșit.

Observă cum toată părțile acestor versete sunt legate prin cuvântul "și". Omul neprihănit este cel ce își găsește plăcerea în legea Domnului "și" meditează asupra ei "și" care este ca un pom, "și" ale cărui frunze nu se vor veșteji, "și" cel ce duce totul la bun sfârșit. Astfel este caracterizat omul lui Dumnezeu, iar prin asocierea acestor idei ni se conturează clar caracterul lui și preocupările pe care le are.

2) Contrastul - "dar", "ci", "căci"(?)

Puterea și forța pasajului îi este dată de felul în care se arată cum se deosebesc, două sau mai multe lucruri, unul de altul. Atitudini, fapte, idei.

Psalmul 1

2 CI își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui!
4 Nu tot așa este cu cei răi: CI ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul.
6 CĂCI Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori!

2 Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui!

3 El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui, și ale cărui frunze nu se veștejesc: tot ce începe, duce la bun sfârșit.

4 Nu tot așa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul.

5 De aceea cei rău nu pot ținea capul sus în judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți.

6 Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

În felul acesta este prezentat contrastul între ceea ce face și ce nu face omul neprihănit. Primele trei versete spun că omul neprihănit nu trăiește în zona (domeniului) păcatului, ci în zona (domeniul) Cuvântului lui Dumnezeu. Contrastul folosit aici este cel ce subliniază ideea aceasta.

Versetul următor devine baza unui contrast între omul neprihănit și omul rău. Omul neprihănit este ca un copac verde, viu și roditor; în vers.4 omul rău este asemănat cu pleava moartă și inutilă. Consecințele răutății lui sunt arătate în vers.5. Din nou, acest contrast al imaginilor utilizate dă forță ideii susținute.

3) Repetiția - repetarea aceluiași termen, expresie, propoziție, sau idee se poate face, din nou, cu scopul de a sublinia o învățătură doctrinară, o realitate spirituală, o descoperire a lui Dumnezeu.

Exemplu:
Observați repetarea expresiilor "în Hristos", "prin Hristos și "în El".

Efeseni, cap.1

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, ÎN HRISTOS.

4 ÎN EL, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,

5 ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați PRIN ISUS HRISTOS, după buna plăcere a voii Sale,

6 spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat ÎN PREA IUBITUL LUI.

7 ÎN EL avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său

9 căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise ÎN SINE ÎNSUȘI

10 ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul ÎN HRISTOS, toate lucrurile: cele din ceruri, și cele de pe pământ.

Observați că tot ceea ce avem ca și creștini se găsește în El și vine de la El, și prin El. Nu știu cum pot unii să creadă că au ceva (putere, autoritate, înțelepciune, cunoaștere, talent, etc.), de la ei, sau în ei înșiși, când Biblia se exprimă cu atâta claritate.

În conformitate cu ceea ce Biblia spune în altă parte:

1Cor 4:7 Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?

1Cor.15:10 Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. și harul Lui fată de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.

Rom.9:16 așa dar, nu atârna nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.

1Tim.1:12-16
Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere, și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință, în necredință! și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Isus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: ,,Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși", dintre cari cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viata veșnică.

Este ceea ce Pavel susține prin propria lui mărturie, și anume că deși era absolut nevrednic, Dumnezeu a dorit să-i arate milă și să facă din el un monument al harului lui Dumnezeu. Dacă este un apostol este datorită alegerii lui Dumnezeu, nu meritului său. Pavel a indicat cum datorită felul său de viață din trecut este lipsit de orice merit pentru a fi pus în slujba lui Dumnezeu.

Folosind acest mijloc al repetării Pavel demonstrează cu claritate că toate binecuvântările noastre spirituale, ca și creștini, se datorează lui Isus Hristos și lucrării făcute de El pe cruce, și ne sunt acordate prin El, nu prin faptele noastre, sau datorită calităților noastre.

Un alt exemplu, poate fi găsit în cartea Faptelor Apostolilor unde cuvintele "semne și minuni" sunt repetate cu scopul de a indica calitatea vieții trăite de primii creștini și modul în care Dumnezeu lucra prin ei cu putere.

Fapte 2:22 Bărbați Israeliți, ascultați cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere, pe cari le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți;

Fapte 4:30 ...și întinde-Ți mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin Numele Robului Tău celui Sfânt, Isus.

Fapte 5:12 Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon,

Fapte 14:3 totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea Cuvântul privitor la harul Său, și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor.

Etc. - Fapte 5:12; 6:8; 7:36; 14:3; 15:12

4) De la cauză la efect - textul prezintă mai întâi cauza și apoi efectele ei.

Galateni 6:7-8
Nu vă înșelați: ,,Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit." Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământeasca, va secera din firea pământeasca putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viata veșnica.

În acest text, cauzele sunt "semănatul (trăitul) în firea pământească" și "semănatul în Duhul", iar efectele sunt "putrezirea" și "viața veșnică".

Luând seama la acest indiciu vom putea să înțelegem corect ce vrea să spună autorul inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Ce ne învață, asupra căror atitudini și fapte ne atrage atenția că aduc după sine niște consecințe, efecte. Legea lui Dumnezeu este cel mai bun exemplu al avertizării oamenilor cu privire la consecințele păcatului. Ea nu a fost dată pentru a le curma (în ciuda primei impresii cu care unii rămân când o citesc!), ci pentru a evidenția răul pe care neascultarea ei îl cauzează omului.

Istoria poporului Israel reprezintă un alt exemplu al relației cauză-efect. Astfel multe texte din cărțile 1 și 2 Împărați sunt structurate în jurul relației cauză efect. Acolo autorul descrie adesea idolatriile și imoralitățile Israelului. Dar pe măsură ce Israelul continuă să se opună încercărilor pline de milă ale lui Dumnezeu de a-i aduce al pocăință, mesajul că urmează judecata devine tot mai răspicat și mai urgent. Aceste cărți enumeră numeroasele cauze ale căror efect (rezultat) final au fost captivitatea asiriană și babiloniană a israeliților.

5) De la efect la cauză - acest indiciu structural este opusul formei "de la cauză la efect", adică textul descrie mai întâi efectul (efectele) și apoi cauza lui.

Romani 8:22-30 constituie un exemplu al unei astfel de tehnici structurale. Pavel prezintă mai întâi efectul în vers.22-27. El descrie dorința fierbinte a credinciosului ca trupul să-i fie răscumpărat din stricăciunea păcatului cât și nădejdea de neclintit pe care o are datorită învierii lui Hristos. Cauza acestei atitudini pe care creștinul o are este oferită în vers.28-30. Acolo Pavel descrie asigurarea pe care o au toți credincioșii că "toate lucrurile lucrează spre bine..." și că glorificarea noastră (inclusiv a trupurilor noastre), ce va avea loc la întoarcerea lui Hristos, este sigură.

6) Explicația - este poate unul dintre cele mai îndrăgite indicii structurale căci ea ne face să înțelegem ce vrea să se spună. Prin intermediul ei o idee este mai întâi introdusă, apoi prezentată pe larg sau explicată.

Exemplu:
Un exemplu excelent al unui astfel de mijloc structural se găsește în Marcu 4:3-9, 10-20. Mai întâi, Isus relatează pilda semănătorului în vers.3-9, apoi El Însuși dă explicația în vers.10-20.

7) Ilustrația - o idee este mai întâi introdusă, apoi ilustrată.

Exemplul biblic:
Capitolul 11 reprezintă un exemplu minunat al ilustrării conceptului biblic de credință. Ea este o acțiune, nu o învățătură pe care omul să o susțină, nici un sentiment de care să se agațe, lucru contrar multor concepții greșite avute astăzi despre credință. Pentru a ilustra acest adevăr autorul Epistolei către Evrei oferă exemplele de viață caracterizată de credință ale unui număr de bărbați și femei din Vechiul Testament. Întâi, este introdusă definiția credinței (și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile cari nu se văd.), apoi este oferită ilustrarea ei cu exemple de vieți trăite după acest principiu.

Faptele lor mărețe săvârșite prin credință, constituie cea mai bună ilustrație a ceea ce omul poate realiza bizuindu-se pe Dumnezeu și încrezându-se în promisiunile Sale.

Metoda este împărtășită de mulți autori biblici și este revelatoare pentru diversele învățături căreia îi este alăturată.

8) Punctul culminant - textul este aranjat în asemenea fel încât să se realizeze o progresie de la mic la mai mare, o creștere în intensitate a ideilor, o încălzire treptată a discursului autorului care de obicei se concretizează prin afirmarea cu mare pasiune a unui adevăr dumnezeiesc ce a fost revelat autorului.

Exemplele biblice:

I. Pavel folosește această metodă în Epistola sa către romani. În primele 11 capitole, el discută mai multe adevăruri teologice esențiale credinței creștine: păcătoșenia deznădăjduită a tuturor oamenilor, mântuirea prin har și prin credință, fără faptele bune făcute în propria neprihănire, împietrirea iudeilor și răscumpărarea lor finală.

Deși creștinii contemporani pot considera aceste adevăruri normale, subînțelese, pentru cei din vremea lui Pavel, și mai ales pentru evrei, ele erau noutăți. Nu puteau să fie acceptate cu ușurință. Ne putem imagina cum cititorii de atunci ai epistolei au devenit tot mai încordați urmărind derularea ideilor lui Pavel din această scrisoare. Însă brusc Pavel izbucnește într-o mare exclamație de laudă:

33 O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui, și cât de neînțelese sunt căile Lui!

34 și în adevăr, ,,cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?

35 Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?"

36 Din El, prin El, și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Rom.11:32-36)

Este ca și cum Pavel ar spune că deși aceste adevăruri sunt dificile și nu pot fi înțelese ușor, credinciosul nu trebuie să se lase pradă disperării sau necredinței. Dimpotrivă, toți credincioșii ar trebui să vadă în aceasta înțelepciunea lui Dumnezeu care a făcut sau a prevăzut aceste lucruri.


următoarea pagină | Studii Biblice