Înapoi  Acasă  Deschideți Biblia

Pe scurt, despre astrologie şi fascinaţia faţă de zodiac
dintr-o perspectivă biblică


Definiţii ale Dicţionarului explicativ al limbii române:

Astrologie: s.f. (în antichitate şi în evul mediu) Prezicere a viitorului pe baza studierii poziţiei şi mişcării aştrilor, a constelaţiilor sau a unor fenomene cereşti - din fr. astrologie, lat. astrologia.

Zodiac: 1. Zonă circulară (o centură) a sferei cereşti în care se află cele 12 constelaţii corespunzătoare lunilor anului şi prin faţa cărora trece drumul aparent al Soarelui în cursul unui an; fiecare dintre cele 12 sectoare ale acestei zone... 3. Carte de astrologie cuprinzând preziceri asupra destinului oamenilor, potrivit zodiei în care s-au născut...

În predica de excepţie pe care Ştefan a ţinut-o în primele zilele ale Bisericii în faţa mai marilor poporului evreu şi a preoţilor strânşi în sobor, recapitulând istoria poporului ales, acesta a vorbit la un moment dat despre un fapt care intră în atenţia noastră în această evaluare biblică a astrologiei şi a zodiacului.

Fapte 7:39 "Părinţii noştri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit: şi, în inimile lor, s-au întors spre Egipt, şi au zis lui Aaron: ,Fă-ne nişte dumnezei, care să meargă înaintea noastră; căci acest Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.' Şi în zilele acelea, au făcut un viţel, au adus jertfă idolului, şi s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu S-a întors de la ei, şi i-a dat să se închine oştirii cerului, după cum este scris în cartea proorocilor: ,Mi-aţi adus voi vite junghiate şi jertfe timp de patruzeci de ani în pustie, casă a lui Israel?.. Aţi purtat cortul lui Moloh şi chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea, pe care le-aţi făcut ca să vă închinaţi lor! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon.' "

Din această cuvântare îndrăzneaţă în care i-a chemat pe evrei să-l recunoască pe Isus ca Domn şi Mântuitor, să se pocăiască de răutatea faptelor lor şi de încălcările lor de lege, reiese clar că unul dintre păcatele care au caracterizat poporul lui Dumnezeu în timp a fost chiar "închinarea oştirii cerului" şi "purtarea chipului stelei zeului Remfan" (probabil, numele egiptean pentru planeta Saturn). Fără a intra în detalii (care se pot afla din orice dicţionar biblic), putem deduce că Dumnezeu a pedepsit aspru această preocupare necuvenită faţă de astre - chiar prin deportarea israeliţilor în Babilon unde au fost robi timp de 70 de ani! (vezi, vers. 43, Fapte, cap.7) Sper că este destul de clar că Dumnezeu dezaprobă fără doar şi poate, astrologia!

Un "înlocuitor" înşelător al credinţei în Dumnezeu

Să mai observăm că, "Dumnezeu i-a dat să se închine oştirii cerului", ceea ce pare să fie o consecinţă a idolatriei crase în care căzuseră prin făurirea viţelului de aur în lipsa lui Moise aflat pe munte împreună cu Dumnezeu de prea multe zile. Se pare astfel că astrologia a fost un "dumnezeu surogat", un înlocuitor al Dumnezeului Bibliei pe care evreii l-au abandonat şi care la rândul Său i-a abandonat acestei forme de idolatrie - venerarea astrelor - care în timp nu le-a adus decât nenorociri şi dezastre naţionale.

Aş dori să spun aici că "închinare" nu reprezintă doar gestul de a săruta şi de a face plecăciuni înaintea unui altar, sau a unei icoane. Închinarea este o noţiune mult mai complexă care poate să cuprindă forme cât se poate de variate. Ştim că un creştin se închină atunci când dăruieşte, slujeşte, cântă, se roagă, sau atunci când studiază şi cercetează Biblia. Nu doar pentru un creştin "închinare" poartă o astfel de semnificaţie ci şi pentru membrii altor mari religii ale lumii cum sunt musulmanii, sau budiştii.

De aceea, poate că cei ce practică astrologia nu vor recunoaşte imediat că literalmente se "închină oştirii cerului", sau că "poartă chipul vreunei stele" cu ei, şi aşa mai departe. Cu toate acestea, ce poate fi această preocupare obsesivă de a şti ce spun stelele, de a urmări previziunile astrale de la televizor, de a citi horoscopul şi zodiacul din ziare înainte de a pleca dimineaţa la serviciu? Ce pot să însemne toate acestea, mai ales în lipsa unei relaţii personale cu Dumnezeul adevărat şi cu Fiul Său dat pentru păcatele noastre? Ce poate să însemne pentru cei născuţi într-o anume zodie a se purta în respectiva zi după cum spune zodiacul şi nu după cum Dumnezeu spune prin voinţa Sa clar exprimată în Biblie?

Într-adevăr, astrologia devine un înlocuitor pentru aceia care s-au făcut iniţial vinovaţi de negarea lui Dumnezeu în conştiinţa lor, de substituirea Lui cu creaţia Sa şi s-au făcut vinovaţi de idolatrie, ei fiind lăsaţi să se "închine" astrelor, să-şi călăuzească viaţa după aşezarea lor pe bolta cerească şi să devină preocupaţi cu tot felul de lucruri nevrednice de respectul profund pe care-l merită Dumnezeu. Cei ce nu-l recunosc pe Creatorul cerurilor şi al stelelor, par să fie "pedepsiţi" cu această rătăcire care-i înşeală asupra destinului şi în privinţa caracterului lor!

Acest lucru este confirmat de epistola lui Pavel către Romani, unde cei ce se fac vinovaţi de aceeaşi nelegiuire, refuzul de a-l recunoaşte pe Dumnezeu în lucrurile care sunt create, s-au închinat creaţiei în locul Creatorului, se spune că sunt "lăsaţi în voia" unor patimi scârboase, "pradă necurăţiei" săvârşind tot felul de păcate.

În trecut era o infracţiune

În plus, Legea lui Dumnezeu dată prin intermediarul Său, Moise, condamnă fără echivoc astrologia, mai precis, preocuparea de a citi în stele un program de viaţă, sau de a afla viitorul.

Deuteronomul 4:19 "Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer, şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti ..."

În cazul lor, lipsa de veghere asupra sufletului lor i-a făcut să piardă legătura cu Dumnezeul lor şi să devină obsedaţi de astrele cereşti. Odată cercetată şi probată, această preocupare avută de un israelit trebuia aspru pedepsită în Vechiul Testament: "De îndată ce vei lua cunoştinţă şi vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunţite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârşită în Israel, atunci să aduci la porţile cetăţii tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovat de această faptă rea, şi să ucizi cu pietre sau să pedepseşti cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. Întâi mâna martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare, şi apoi mâna întregului popor. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău." (Deut.17:4-7)

Ţefania, un profet de la oraş vorbeşte despre "cei ce se închină pe acoperişuri înaintea oştirii cerurilor" şi pentru care Domnul v-a "întinde mâna împotriva" lui Iuda şi a locuitorilor Ierusalimului pentru că s-au abătut de la Domnul, nu-l caută şi nici nu întreabă de El: "Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda, şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici cu desăvârşire din locul acesta rămăşiţele lui Baal, numele slujitorilor săi şi preoţii împreună cu ei, pe cei ce se închină pe acoperişuri înaintea oştirii cerurilor, pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură şi pe împăratul lor Malcam, pe cei ce s-au abătut de la Domnul, şi pe cei ce nu caută pe Domnul, nici nu întreabă de El." (Ţefania 1:4-6)
Acestea sunt acuzaţii grave care denotă apostazia religioasă în care Ierusalimul se complăcea pe vremea profetului. Apostazie care mai era manifestată şi prin închinarea la idoli (rămăşite ale lui Baal, Moloh), dar şi prin astrologie (cei ce se închină pe acoperişurile caselor; la urma urmei unde se montează telescoapele? Cu toate acestea nu doresc să se înţeleagă că nu sunt de acord cu privitul la stele prin intermediul acelui instrument!)

Alte cazuri de idolatrie întâlnită în Israel asociată cu astrologia şi condamnată de Dumnezeu:

"Eu n-am poruncit", spune Domnul Dumnezeu!
Deuteronomul 17:3 ...care să meargă după alţi dumnezei ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, după soare, lună sau toată oştirea cerurilor, aşa cum eu n-am poruncit.

Dumnezeu nu doreşte să se găsească în mijlocul poporul Său "cititori în stele":
Deuteronomul 18:10-12 Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.

2 Împăraţi 17:16 Au părăsit toate poruncile Domnului, Dumnezeul lor, şi-au făcut viţei turnaţi, au făcut idoli de ai Astarteei, s-au închinat înaintea întregii oştiri a cerurilor, şi au slujit lui Baal.

2 Împăraţi 21:3 El a zidit din nou înălţimile, pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astarteei, cum făcuse Ahab, împăratul lui Israel, şi s-a închinat înaintea întregii oştiri a cerurilor şi i-a slujit.

2 Împăraţi 23:5 A izgonit pe preoţii idolilor, puşi de împăraţii lui Iuda să ardă tămâie pe înălţimi în cetăţile lui Iuda şi în împrejurimile Ierusalimului, şi pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodiilor şi întregii oştiri a cerurilor.

Ieremia 19:13 Casele Ierusalimului, şi casele împăraţilor lui Iuda vor fi necurate ca Tofetul, toate casele pe acoperişul cărora se aducea tămâie întregii oştiri a cerurilor, şi se turnau jertfe de băutură altor dumnezei!"

Mai în glumă, mai în serios, Barbara Bush, mama actualului preşedinte al SUA şi soţia altuia care a fost preşedinte, spunea că atât ea cât şi soţul ei sunt "gemeni", adică din zodia ce poartă acel nume. Din acest motiv, spunea ea, "probabil nu ar fi trebuit niciodată să ne căsătorim!" Atât a putut astrologia să o sfătuiască după mai mulţi ani de căsnicie alături de George senior!

Prevăzând invazia caldeenilor, profetul Isaia deplânge ocupaţia iudeilor de a încerca să afle viitorul de la "cei ce împart cerul" şi cumplita lor ineficienţă de a prevede viitorul: "Te-ai obosit tot întrebând: să se scoale dar şi să te scape cei ce împart cerul, cari pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ţi se întâmple!" (Isaia 47:13)

Acesta ar trebui să fie sentimentul firesc de zădărnicie şi de frustrare al tuturor celor care consultă horoscopul şi zodiacele pentru a afla viitorul! Astrele nu sunt menite de Dumnezeu decât să ne "vorbească" de gloria şi măreţia unui Creator pe care să-l recunoaştem şi să-l căutăm personal în revelaţia Cuvântului Său.

Dumnezeu le spune copiilor Săi că practica astrologiei este exact ceea ce-i caracterizează pe păgânii numiţi "neamuri". Voia Lui este ca aceştia să nu le urmeze practicile: Ieremia 10:1-3 "Ascultaţi Cuvântul pe care vi-l vorbeşte Domnul, casa lui Israel! ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Nu vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor, şi nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor sunt deşerte."

Drept încheiere...

Ca nu cumva cineva să creadă că doar Vechiul Testament şi legea lui condamnă aspru astrologia şi viaţa ghidată după stele, să privim şi la Noul Testament. De fapt, amintesc aici că această analizare pe scurt a astrologiei a plecat de la predica lui Ştefan, primul martir al Bisericii Creştine.

Cunoaştem cu toţii povestea de Crăciun în care am auzit de magii veniţi de la răsărit în căutarea regelui de curând născut. După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim, şi au întrebat: "Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui." Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult; şi tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului, şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. "În Betleemul din Iudea", i-au răspuns ei ..." (Matei 2:1-5)

Cu toţii ştim ce s-a întâmplat ca urmare a acestei "revelaţii" involuntare făcute lui Irod. Acesta i-a chemat pe magi la el ca să afle vremea în care li s-a arătat steaua ca să ştie ce vârstă ar putea să aibă copilul împărat, născut de curând, pe care l-a privit de îndată ca rival la tron şi "...a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase întocmai de la magi." (Matei 2:16)

Astfel că cea mai "măreaţă" realizare a astrologiei a fost ca steaua să-i conducă pe magi la cel ce s-a dovedit a fi unul dintre duşmanii de moarte ai Domnului Isus Hristos, la Irod care şi-a pus în aplicare planurile criminale. Odată ajunşi la el, acesta şi-a pus cărturarii să-i caute în Vechiul Testament unde mai precis urma să se nască acel rege, Mesia Israelului, declanşând genocidul copiilor de la 2 ani în jos născuţi în aceea regiune. Lucrul acesta ar trebui să dea serios de gândit celor care se bizuiesc pe astre în călăuzirea zilnică a vieţilor lor, consultă zodiace, urmăresc previziunile astrale, sau pur şi simplu pornesc în găsirea adevărului.

Mulţi dintre cei care-şi trăiesc viaţa în lumina horoscopului şi a zodiacelor susţin că nu sunt vinovaţi de acea consultare a stelelor condamnată în Vechiul Testament, şi că în schimb prezicerile (astfel le place să le numească - "predicţii" - deşi nu prea sună româneşte!) pe care le urmăresc sunt deduse pe cale matematică şi adaptate latitudinii şi longitudinii fiecărui individ în parte. Dar, o astfel de presupusă "ştiinţă" ar trebui repudiată, nişte adevăraţi creştini trebuind să consulte Cartea Sfântă şi să urmărească călăuzirea lor permanentă de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Avertismentul oferit demult de către un apostol al Domnului Isus privitor la "ştiinţa, pe nedrept numită astfel", rămâne în picioare şi astăzi:

"Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii şi au rătăcit cu privire la credinţă." (1Timotei 6:20-21)


Apologetică