Înapoi
Acasă
Biblia

Demonstrarea biblică a dumnezeirii
Domnului nostru Isus Hristos


A ne spori cunoștințele despre Domnul Isus Hristos, nu doar că este un țel nobil pentru orice creștin, dar conform lui Pavel, ar trebui să fie țelul lui suprem, în această viață.

Filip.3:7-10 "Dar lucrurile, cari pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos, și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui..."

Care este, "prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu ..."?

De aceea, să socotim o pierdere orice cunoștință deșartă și orice imaginație a minții care nu ne duce la cunoașterea Lui. Noi avem nevoie de "cunoașterea lui Hristos Isus", o cunoaștere personală, care să ducă la mântuire, și nu una mintală care să ducă la îngâmfare!

Atunci când VT a fost tradus în grecește, în sec.II și III înainte de Hristos (Septuaginta), numele sacru al lui Dumnezeu, YHWH, de obicei pronunțat "Iehova" sau "Yahweh", a fost tradus prin cuvântul grecesc "Kyrios", care înseamnă "Domnul". Apariția lui în NT se însumează la aprox.7000 de exemple.

Acest titlu sacru i-a fost, în mod direct, atribuit lui Isus:

Rom.10:9 "Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit".

1 Cor.12:3 "De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: ,,Isus să fie anatema!" Și nimeni nu poate zice: ,,Isus este Domnul", decât prin Duhul Sfânt".

Filip.2:11 "și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul".

etc.

Sau, folosindu-l, Isus a fost numit "Domnul Domnilor":

1Tim.6:13-15 "Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul Stăpânitor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor..."

Apoc.17:14; 19:16 "Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, cari sunt cu El, de asemenea îi vor birui...Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: ,,Împăratul împăraților și Domnul domnilor"

CE POT ÎNSEMNA ACESTE CORESPONDENȚE DINTRE PASAJE ALE VECHIULUI TESTAMENT ȘI PASAJE DIN NOUL TESTAMENT, APLICATE LUI ISUS HRISTOS?

Referințe paralele din VT ale expresiei "Domnul Domnilor":

Deut.10:17 "Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri"

Ps.136:3 "Lăudați pe Domnul domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui!"

Câți "Domn al Domnilor" există? Dacă, Isus este Dumnezeu, răspunsul este, UNUL!!

CINE ESTE DOMNUL?

Mărturisirea "Isus este Domnul" este recunoscută ca fiind una dintre cele mai timpurii mărturisiri de credință ale Bisericii Creștine:

Rom.10:9

1Cor.12:3

2Cor.4:5 "Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri, pentru Isus".

În mai multe ocazii, au aplicat pasaje care se referă la Iehova Dumnezeu - YAHWEH - direct lui Isus :

DOMNIA ȘI STĂPÂNIREA, A CUI ESTE?

Fapte 2:34 "Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: ,,Domnul a zis Domnului meu: ,Șezi la dreapta Mea, pânăce voi pune pe vrăjmașii Tăi supt picioarele Tale". Să știe bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus, pe care L-ați răstignit voi"

Rom.8:34 ...

1Cor.15:24-25 "În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii supt picioarele Sale"

Evrei 10:12-13 "El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, și așteaptă de acum ca vrăjmașii Lui să-I fie făcuți așternut al picioarelor Lui"

1Petru 3:22 ("...care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer, și Și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile"),

se aplică la,

Psalmul 110:1 "(Un psalm al lui David.) Domnul a zis Domnului meu: ,,Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi supt picioarele Tale". Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând: ,,Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi!"

CINE ESTE CEL CE-ȘI ARATĂ ORICUI ÎNDURAREA?

Rom.10:12 "În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu și Grec; căci toți au acelaș Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă", se aplică lui Ioel 2:32 "Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași, pe cari-i va chema Domnul".

CINE ESTE CEL MĂRTURISIT DE ORICE OM, DE ORICE LIMBĂ?

Filipeni 2:9-11 se aplică lui Isaia 45:23

Filip.2:9-11 "De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de supt pământ, și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul".

ISAIA 45:23 "Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea și cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, și orice limbă va jura pe Mine".

A CUI SLAVĂ A VĂZUT-O ISAIA ȘI DESPRE A CUI SLAVĂ A VORBIT EL?

Ioan 12:37-41 ("Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, ca să se împlinească vorba, pe care o spusese proorocul Isaia: ,,Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului?" De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: ,,Le-a orbit ochii, și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec." Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui, și a vorbit despre El")

se aplică lui Isaia 6:1-10 (în care el a avut o viziune înspăimântătoare a sfințeniei Domnului Dumnezeu).

CINE A LUAT "ROBIA ROABĂ"?

Efes.4:8 se aplică Psalmului 68:18

Aceste PASAJE CORESPONDENTE (din VT și NT) îl identifică clar pe Isus cu Iehova Dumnezeu.

Pasaje corespondente ale...

CREATORULUI - cine este Creatorul?

(VT)

Iov 33:4 Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, și suflarea Celui Atotputernic îmi dă viață.

Isaia 40:28 Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului.

Geneza 1:1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.

(NT)

Ioan 1:3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Col.1:16-17 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile cari sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El.

Evrei 1:10-12 "Și iarăși: ,,La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta, și vor fi schimbate; dar Tu ești același; și anii Tăi nu se vor sfârși".

MÂNTUITORULUI - cine este Mântuitorul?

(VT)

Isa.43:11 Eu, Eu sunt Domnul, și afară de Mine nu este nici un Mântuitor!

Isa.45:21 Spuneți-le, și aduceți-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alții! Cine a proorocit aceste lucruri de la început, și le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este.

Osea 13:4 Dar Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de Mine, și nu este alt Mântuitor afară de Mine.

(NT)

Ioan 4:42 Și ziceau femeii: ,,Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine, și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.

1Ioan 4:14 Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.

Fapte 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.

ÎMPĂRATULUI - cine este Împăratul?

(VT)

Ps 10:16 Domnul este Împărat în veci de veci; neamurile sunt nimicite din țara Lui.

Ps 24:8 "Cine este acest Împărat al slavei?" -Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte.

Ps 24:10 "Cine este acest Împărat al slavei?" -Domnul oștirilor: El este Împăratul slavei!

Ps 47:2 Căci Domnul, Cel Prea Înalt, este înfricoșat: El este Împărat mare peste tot pământul.

Ps 47:7 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântați o cântare înțeleaptă!

Ps 95:3 Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai presus de toți dumnezeii.

(NT)

Matei 2:1-6 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit la Ierusalim, și au întrebat: ,,Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui." Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult; și tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului, și a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. ,,În Betleemul din Iudea", i-au răspuns ei, ,,căci iată ce a fost scris prin proorocul: ,Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel."

Luca 23:3 Pilat L-a întrebat: ,,Ești Tu Împăratul Iudeilor?" ,,Da", i-a răspuns Isus, ,,sunt."

Ioan 19:21-22 Preoții cei mai de seamă ai Iudeilor au zis lui Pilat: ,,Nu scrie: ,Împăratul Iudeilor'. Ci scrie că El a zis: ,Eu sunt Împăratul Iudeilor." ,,Ce am scris, am scris", a răspuns Pilat.

JUDECĂTORULUI - cine este Judecătorul?

(VT)

Ioel 3:12 Să se scoale neamurile, și să se suie în valea lui Iosafat! Căci acolo voi ședea să judec toate neamurile de primprejur.

Ps 7:11 Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.

Ieremia 11:20 "O, Doamne, Dumnezeul oștirilor, Tu, care ești un judecător drept, care cercetezi rărunchii și inimile: fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, căci Ție îți încredințez pricina mea!

Evrei 12:23

(NT)

2Tim.4:1 Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa:

2Cor.5:10 Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

Rom.14:10 Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.

Ioan 5:22, 27 22 Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului,..Și I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului.

STÂNCA - cine este Stânca?

(VT)

Isaia 17:10 Căci ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale, și nu ți-ai adus aminte de Stânca scăpării tale.

2Samuel 22:32 Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul? Și cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?

Deut.32:3-4 Căci voi vesti Numele Domnului. Dați slavă Dumnezeului nostru! El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite, Căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat.

Numeri 20:10-11 ...

(NT)

1Cor.10:4 și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; și stânca era Hristos.

1Petru 2:6-8 Căci este scris în Scriptură: ,,Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine." Cinstea aceasta este dar pentru voi cari ați crezut! Dar pentru cei necredincioși, ,,piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului"; și ,,o piatră de poticnire, și o stâncă de cădere". Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, și la aceasta sunt rânduiți.

PĂSTORULUI - cine este Păstorul?

(VT)

Isaia 40:11 El Își va paște turma ca un Păstor, va lua mieii în brațe, îi va duce la sânul Lui, și va călăuzi blând oile cari alăptează.

Ps.100:3 Să știți că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui și turma pășunei Lui.

Ps.23:1... Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.

(NT)

Ioan 10:11 Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi.

Evrei 13:20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,

1Petru 5:4 Și când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.

LUMINA - cine este Lumina?

(VT)

Isaia 60:20 Soarele tău nu va mai asfinți, și luna ta nu se va mai întuneca; căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, și zilele suferinței tale se vor sfârși.

Ps.27:1 Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică?

(NT)

Ioan 8:12 Isus le-a vorbit din nou, și a zis: ,,Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.'

Ioan 1:9 A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.

ÎNCEPUTUL ȘI SFÂRȘITUL - ALFA ȘI OMEGA - cine este "Începutul și Sfârșitul"?

(VT)

Isaia 48:12 ,,Ascultă-Mă, Iacove! Și tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sunt Cel dintâi, și tot Eu sunt și Cel din urmă.

Isaia 44:6 ,,Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: ,Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, și afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.

Isaia 41:4 Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început, Eu, Domnul, cel dintâi și Același până în cele din urmă veacuri.

(NT)

Apoc.1:17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreaptă peste mine, și a zis: ,,Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă,

Apoc.2:8 Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: ,,Iată ce zice Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel ce a murit și a înviat:

Apoc.22:13 Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. Isus este cel ce vorbește aici!

"EU SUNT" - cine este "Eu Sunt"?

(VT)

Exodul 3:14

Isaia 43:10

Deut.32:39

GLORIA LUI DUMNEZEU ÎI ESTE DATĂ LUI ISUS

Slava lui Dumnezeu care este arătarea/manifestarea vizibilă a măreției Sale, și care în Iudaism a slujit de substitut al numelui sacru, și de care omul nu se poate apropia (este incomunicabilă), NT o atribuie lui Isus (Ioan 12:41), sau îl numește pe Isus, arătarea slavei lui Dumnezeu:

1Cor.2:8 Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.

Iacov 2:1 Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la fața omului.

2Cor.4:4 "...Evanghelia slavei lui Hristos"

Evrei 1:3 "oglindirea slavei Lui, ...întipărirea Ființei Lui"

Ioan 17:5 Și acum, Tată, proslăvește-Mă la Tine însuți cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.

ÎNCHINAREA DATORATĂ LUI DUMNEZEU, ÎI ESTE DATĂ LUI ISUS

Pentru Iudeu, a se închina unui alt Dumnezeu, în afară de Dumnezeul Israelului, era cea mai mare urâciune. Totuși începând cu primii ucenicii, Iudei, i-au adus închinare acestui om, care era Isus. Acest fapt face ca toate atribuirile din NT de dumnezeire Domnului Isus, să fie atât de impresionante.

Doxologiile îi sunt adresate lui Isus: Rom.9:5; 2Tim.4:18; 2Petru 3:18; Apoc.1:5f - unele adresate atât Tatălui cât și Fiului: Apoc.5:13; 7:10

Rugăciuni, îi sunt adresate lui Hristos: Fapte 7:59f; 9:13f; 1Cor.16:22; Apoc.22:20, etc.

La învierea lui Isus, reacția ucenicilor este tipică - I s-au închinat - Mat.28:17; Luca 24:52 - închinare care-și găsește ecoul în închinarea îngerilor din Apocalipsa 5:12; "Vrednic este Mielul, care a fost jungheat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!"

CONCLUZIE

Mărturia Scripturii cu privire la Dumnezeirea Domnului Isus Hristos, este pur și simplu copleșitoare! Acest om, care s-a născut ca și om, a trăit ca și om, nu a fost doar un om!! Dând la o parte cortina trupului Său de carne, descoperim că El a fost Dumnezeu, ce a ales să se învăluie în trup, pentru mântuirea și aducerea noastră înapoi la El.

Aceste argumente indiscutabile, demonstrează că Dumnezeirea lui Isus Hristos este principala bază a finalității revelației lui Dumnezeu, făcută acestei lumi, și a validării mântuirii creștine. Dacă Isus nu este însuși Dumnezeul ce a venit la noi, atunci revelația pe care El a adus-o, nu este aceea a adevăratei Dumnezeirii. Nu este descoperirea finală a lui Dumnezeu, și ca prin urmare, poate fi depășită/întrecută de o alta! Ba chiar, o alta ar fi necesară, pentru că prin El noi nu am ajuns încă la cunoașterea lui Dumnezeu. Negarea Dumnezeirii lui Isus Hristos, demolează dintr-o lovitură toate speranțele Evangheliei și ne aduce înapoi, acolo unde am fost înainte ca El să fi venit! Bâjbâind în întunericul minților noastre rătăcite și pierduți în lumea pretențiilor ilegitime și confuze la Dumnezeire.

Dacă Isus nu este Dumnezeu, din fire, atunci mântuirea pe care El a adus-o, este zadarnică - incapabilă să mântuiască și să ducă la desăvârșire. Iertarea nu s-a procurat pentru noi, pentru că dacă împotriva lui Dumnezeu am păcătuit, doar El poate să ierte.

Dacă Isus nu este Dumnezeu, atunci, pur și simplu, El este un intrus în relația noastră cu Dumnezeu, iar moartea Lui pe cruce și ispășirea Sa este irelevantă pentru statutul nostru moral înaintea lui Dumnezeu. Sentimentele noastre de pace și de încredere în El nu sunt justificate, iar noi suntem din nou puși în situația imposibilă de a încerca să ne îndreptățim singuri înaintea lui Dumnezeu. Amăgirea noastră este în culmea ei!

Din fericire, suntem cruțați de acest coșmar pentru că realitatea persoanei Sale ne dictează finalitatea adevărului revelat în El și autenticitatea răscumpărării realizate de El.

ACEASTA ESTE CEA MAI BUNĂ RECOMANDARE A RELIGIEI CREȘTINE: Și anume că este întemeiată de Cel ce l-a cunoscut pe Dumnezeu cel mai bine, care este egalul Lui, are aceeași natură cu a Lui, și i-a fost cel mai apropiat!

A CUNOAȘTE CINE ESTE ISUS REPREZINTĂ ELEMENTUL DE BAZĂ ÎN CREDINȚA CREȘTINĂ: "Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, si care este Isus Hristos" (1 Cor.3:11).

DEDUCȚII PRACTICE ALE D-ZEIRII LUI ISUS

O completă și desăvârșită cunoaștere a lui Dumnezeu poate fi obținută doar prin Fiul. De aceea, cei ce vor să-l cunoască pe Dumnezeu, la El trebuie să vină!

După cât de bine îl cunoști pe Isus poți să-ți dai seama cât de bine îl cunoști pe Tatăl :

Ioan 1:18 "Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut"

Dacă îl ai pe Fiul îl ai și pe Tatăl :

1 Ioan 2:22-24

"Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea în Fiul și în Tatăl."

Dacă îl cinstești pe Fiul îl cinstești pe Tatăl :

Ioan 5:23

"Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, care L-a trimes."

Martin Luther once said, "Anything that one imagines of God apart from Christ is only useless thinking and vain idolatry."

Fiindcă Isus este Dumnezeu, pocăința noastră față de Dumnezeu este primită, credința eficientă, înnoirea noastră posibilă, înfierea și îndreptățirea realizată, iar sfințirea asigurată. Aceasta este religia creștină!

Câte motive să ne închinăm lui așa cum îngerii din ceruri au făcut-o!

Walter Martin:

"În virtutea divinității Sale adevărate și umanității Lui perfecte, Isus transcende toate personalitățile umane ce au existat în această lume. Mahomed, se pretinde că a fost un profet; Buddha, un învățător; Confucius, un politician moral; Zoroastru, un înțelept; Ghandi, un mistic hindus și un reformator social. Deși învățăturile acestor oameni morți (ce au dispărut), au continuat să existe, oasele lor putrezesc în mormintele lumii acesteia. Dar, Hristosul Scripturilor, nu doar că trăiește, prin învățăturile Sale și în inimile urmașilor Săi, ci și trăiește "așezat la dreapta Tatălui", mijlocind pentru ai Săi! (Evrei 7:25)

De aceea, Creștinismul nu se fundamentează doar pe principiile și învățăturile lui Isus, ci pe faptul Întrupării Sale, al Învierii și al Dumnezeirii Sale...Nu putem să credem mai puțin de atât, fiindcă Scriptura nu ne permite!"


Doctrine