Înapoi  Acasă  Deschideți Biblia

Introducere

Dorinţa noastră este ca, pe măsură ce devenim mai familiarizaţi cu adevărurile importante ale credinţei creştine, aşa cum ne învaţă Biblia, să creştem în harul şi cunoştinţa Domnului nostru Isus, să ştim ce credem, şi de ce credem aceasta şi să fim echipaţi pentru a apăra credinţa (1Petru 3:15).
Această broşură este creată pentru a determina cititorul să-şi arunce privirea prin Scripturi pentru a intra în posesia unor mai bune cunoştinţe despre Biblie şi credinţele esenţiale ale creştinăţii. Broşura poate fi folosită în mod individual sau în grupuri mici. Toate răspunsurile la întrebări sunt furnizate la sfârşitul cărţii.

Doctrina despre Dumnezeu

Existenţa lui Dumnezeu

Pentru majoritatea oamenilor, existenţa lui Dumnezeu nu este un semn de întrebare, pentru că El S-a revelat omenirii în numeroase moduri.

1. Citiţi Psalmul 19:1-3 şi Romani 1:19-20 şi scrieţi un mod în care Dumnezeu S-a revelat omenirii.

Faptul că universul există ne arată că trebuie să fi fost o cauză a existenţei lui. Şi modul evident în care a fost creat, care îi permite să opereze continuu într-un sistem ultracomplicat, ne spune că a avut ca şi cauză de apariţie un designer inteligent, Cel care a afirmat prin cuvântul Scripturii că este Creatorul lui - Dumnezeu Atotputernic.

2. Romani 2:14-15 vobeşte despre un alt mod în care Dumnezeu Se revelează omenirii.

Toată lumea are simţul binelui şi al răului, care trece orice bariere culturale sau rasiale. Acest fapt indică o sursă comună pentru această conştiinţă morală, despre care Biblia spune că este Dumnezeu - Cel care stabileşte binele şi răul.

3. În Ioan 1:1,14,18 vedem cea mai completă revelare a lui Dumnezeu. Care este aceasta?

Biblia afirmă că Isus este Dumnezeu; şi Însuşi Isus afirmă acest lucru. De aceea, existenţa lui Dumnezeu este făcută evidentă prin existenţa lui Isus Cristos.

Natura lui Dumnezeu

Spiritualitatea lui Dumnezeu

4. Ce-i spune Isus femeii samaritene despre natura lui Dumnezeu în Ioan 4:24?

5. Lucrurile pe care le vedem sunt limitate fizic. Dumnezeu nu este limitat fizic. Ce se spune în Coloseni 1:15 şi în 1Timotei 1:17 despre Dumnezeu?

Omul, indiferent de cultura sa, a încercat de-a lungul istoriei să-şi satisfacă dorinţa de a-L vedea pe Dumnezeu, făcându-şi imagini care să-L reprezinte. Oricum, Dumnezeu ne previne în Scripturi (vezi Deuteronomul 4:15-23) în legătură cu această practică, datorită tendinţei umane de a venera mai degrabă acea imagine creată decât pe Creator. Nu există nimic în universul material, creat, care să poată reprezenta pe deplin adevărata esenţă a lui Dumnezeu. De aceea, El rămâne invizibil ochiului fizic uman.

Personalitatea lui Dumnezeu

Dumnezeu nu este o forţă inconştientă care acţionează în lume. Omul nu ar putea avea comuniune cu o forţă; el poate doar să aibă acea comuniune cu o persoană. Adevărata religie este relaţia personală dintre Dumnezeu şi om.

6. Care este definiţia vieţii eterne din Ioan 17:3?

Noi nu putem cunoaşte o forţă în sensul în care este folosit aici cuvântul "a şti", vorbind despre o cunoaştere personală a lui Dumnezeu.

7. În Faptele Apostolilor, capitolul 14, îi vedem pe Pavel şi pe Barnaba în cetatea Lystra, unde mulţi dintre locuitori se închinau zeilor greci Zeus şi Hermes. Astfel, când Pavel a vindecat un olog, mulţimea a crezut că zeii s-au întruchipat în oameni şi au coborât pe pământ; şi au început să se închine celor doi creştini. Dar Pavel dă slavă lui Dumnezeu în versetul 15. Scrieţi cum compară Pavel zeii greci cu Dumnezeu?

În multe pasaje biblice putem vedea atribute ale personalităţii lui Dumnezeu.

8. În următoarele versete vedem ce trăsături ale personalităţii Îi sunt atribuite lui Dumnezeu:

Geneza 6:6

1Împăraţi 11:9

Deuteronomul 6:15

Proverbe 6:16

Apocalipsa 3:19

Personalitatea lui Dumnezeu este evidenţiată de interesul Său activ şi de participarea Sa la toate lucrurile din univers, experienţa umană şi în viaţa tuturor creaturilor Sale.

9. Cum este expus interesul lui Dumnezeu pentru creaţie în Coloseni 1:15-17?

10. Este Dumnezeu personal interesat de animalele pe care le-a creat? Psalmul 104:27-28

Cum?

11. Potrivit lui Matei 6:28-33, cum este Dumnezeu personal preocupat de copiii Lui?

Unitatea lui Dumnezeu

12. Citiţi Deuteronomul 6:4, Isaia 44:6-8 şi 45:5, 1Corinteni 8:4 şi 1Timotei 2:5 şi scrieţi ce anume afirmă aceste pasaje despre natura lui Dumnezeu.

Creştinismul este o religie monoteistă. Creştinii cred într-un singur Dumnezeu, care este deasupra tuturor lucrurilor şi nu are egal. Această doctină este pe deplin susţinută de Vechiul şi Noul Testament.

Cuvântul "singur", folosit pentru a-L descrie pe Dumnezeu în Scripturi, este utilizat cu sensul de unitate compusă. Este ca şi cum ai vorbi de un ciorchine de struguri. Dumnezeu foloseşte deseori pluralul când se referă la Sine.

13. Care sunt pronumele personale folosite de Dumnezeu cu privire la Sine în Geneza 1:26, 3:22, 11:7; Isaia 6:8?

Doctrina Trinităţii

După cum tocmai am văzut, Vechiul Testament Îl descrie pe Dumnezeu (care este Unul) ca fiind o unitate compusă prin folosirea pronumelor la plural în multe instanţe. Pe măsură ce vom examina mai departe Scripturile, în special Noul Testament, doctrina despre Trinitate devine evidentă şi totuşi foarte dificil de înţeles pentru minţile noastre finite.

Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu drept o fiinţă care există în trei Persoane distincte - Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Acestea trei sunt echivalente în putere, natură şi eternitate. Poate înţelegem mai bine acest lucru dacă facem o analogie cu apa. Apa poate exista în acelaşi timp în stare solidă, lichidă şi gazoasă. Tot aşa şi Dumnezeu există în acelaşi moment ca Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dumnezeu este unul în esenţă, cu trei caractere personale distincte, nu trei individualităţi separate şi distincte. Noi nu ne închinăm la trei Dumnezei.

Acum haidem să aruncăm o privire la câteva evenimente din Noul Testament, unde vedem cele trei Persoane ale Dumnezeirii manifestându-Se în acelaşi moment.

14. Citiţi Luca 3:21-22 şi scrieţi cum s-a manifestat fiecare Persoană a Trinităţii.

15. Citiţi Ioan 15:26 şi răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Cine este numit Mângâietor aici?

b. Cine este Cel care spune că va trimite Duhul Sfânt?

c. De la cine venea Duhul Sfânt?

16. Cum Îl vedem pe Dumnezeu ca unul singur şi totuşi ca trei Persoane diferite în Matei 28:18-20?

17. Cine L-a înviat pe Isus?

a. Ioan 2:19-21

b. Romani 8:11

c. Galateni 1:1

După cum am spus mai devreme, Dumnezeu există în trei Persoane echivalente în putere, natură şi eternitate. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt este Dumnezeu.

18. Când se ruga Isus, în Ioan 17:1-3, pe cine a chemat "Tată" în versetul 3?

19. În Ioan, capitolul întâi, scriitorul Îl numeşte pe Isus - Cuvântul (vezi versetul 14). În versetul 1 ce se spune despre Isus, Cuvântul?

20. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, Petru îi spune lui Anania că L-a minţit pe Duhul Sfânt, ascunzând preţul real primit pe moşie (versetul 3). În versetul 4 cu cine-L identifică Petru pe Duhul Sfânt?

Deşi doctrina Trinităţii este dificilă de înţeles pentru noi, este esenţială pentru credinţa creştină. Este cu atât mai importantă cu cât se înmulţesc învăţăturile false care discreditează dumnezeirea lui Isus, afirmând că El şi Duhul Sfânt sunt mai puţin decât Dumnezeu, sunt fiinţe subordonate Tatălui. Scripturile ne învaţă în mod clar că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt pe deplin Dumnezeu.

Atributele lui Dumnezeu

Vom împărţi atributele (caracteristicile sau calităţile lui Dumnezeu) în două clase: absolute (acelea care aparţin în exclusivitate lui Dumnezeu) şi relative (acelea regăsite în mod relativ şi limitat în om).

Atributele absolute

Omniscienţa lui Dumnezeu - aceasta înseamnă pur şi simplu că Dumnezeu ştie totul şi este absolut perfect în cunoştinţe.

21. Cum este cunoştinţa umană în comparaţie cu cea a lui Dumnezeu? (citiţi 1Corinteni 13:12 şi Psalmul 147:5)

22. Citiţi Psalmul 139:1-6 şi enumeraţi câteva lucruri pe care Dumnezeu le cunoaşte despre voi.

Dumnezeu este în perfectă cunoştinţă a tot ce se întâmplă în experienţa umană.

23. Cum Îşi foloseşte Dumnezeu omniscienţa pentru a demonstra că este Dumnezeu? (Isaia 48:5-8)

Dumnezeu ştie ceea ce va avea loc de-a lungul întregii eternităţi. "O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!" (Romani 11:33).

Omnipotenţa lui Dumnezeu - este acel atribut prin care Dumnezeu poate face să se întâmple tot ceea ce vrea El. Puterea lui Dumnezeu nu are îngrădiri, nici dificultăţi. Iov a recunoscut acest lucru când a spus: "Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale." (Iov 42:2). Şi ca răspuns la reacţia Sarei în faţa promisiunii de a avea un copil la acea vârstă înaintată, Dumnezeu îi pune lui Avraam întrebarea retorică: "Este oare ceva prea greu pentru Domnul?" (Geneza 18:14). Răspunsul este, bineînţeles, un răsunător "nu".
Şi apoi, două mii de ani mai târziu, alte două naşteri "imposibile" vor avea loc din voia Dumnezeului imposibilităţilor - Ioan Botezătorul este născut de către o mamă stearpă, Elisabeta, şi, cea mai importantă dintre toate naşterile, Fiul lui Dumnezeu e născut de o fecioară, Maria. În concluzie la această declaraţie, îngerul Gavril spune: "...niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere." (Luca 1:37).

24. Cum ne este demonstrată omnipotenţa lui Dumnezeu în Geneza capitolul 1?

25. Deşi Dumnezeu i-a dat omului libertatea de a lua hotărâri în această viaţă, cine este acela care are puterea hotărâtoare asupra vieţilor noastre? (citeşte Iacov 4:13-15)

26. Există ceva care să poată trece peste voia lui Dumnezeu? (citeşte Psalmul 135:5,6)

Omniprezenţa lui Dumnezeu - Dumnezeu este pretutindeni, în orice loc. Aceasta nu înseamnă, după cum afirmă panteismul, că Dumnezeu este totul. Prezenţa lui Dumnezeu este spirituală, nu materială.

Omniprezenţa lui Dumnezeu este o caracteristică minunată, pe care creştinul o poate experimenta. Am văzut în primele şase versete ale Psalmului 139 că Dumnezeu ştie totul despre noi, pentru ca, în următoarele şase versete (7-12) să învăţăm că nu putem scăpa de prezenţa lui Dumnezeu.

27. Cum poate omniprezenţa lui Dumnezeu să aducă alinare unui credincios? (v.10)

Chiar dacă încercăm să fugim de prezenţa Domnului, nu putem fugi. Profetul Iona a încercat să facă acest lucru, după ce Dumnezeu i-a spus să meargă la Ninive (Iona 1:1-3). Dar Iona a aflat că nu putea scăpa de prezenţa Domnului - chiar şi în burta peştelui uriaş Dumnezeu era acolo ascultându-i rugăciunile şi scăpându-l din acea situaţie periculoasă.

28. Ce ne promite Isus în Matei 28:20?

Eternitatea şi imutabilitatea lui Dumnezeu

Eternitatea este durata infinită fără nici un început, sfârşit, sau limite - un prezent veşnic.

Imutabilitatea lui Dumnezeu înseamnă că natura Lui este în mod absolut neschimbabilă.

Dumnezeu este fără început sau sfârşit; acel de la sine existent "Eu Sunt"; El rămâne în veci acelaşi, neschimbabil.

29. Citiţi următoarele versete şi scrieţi dacă descriu eternitatea sau imutabilitatea lui Dumnezeu.

a. Psalmul 90:2

b. Psalmul 102:24-27

c. Maleahi 3:6

d. Apocalipsa 1:8

e. Iacov 1:17

În timp ce lucrurile acestei lumi şi oamenii acestei lumi sunt în continuă schimbare iar într-o zi vor pieri, speranţa plină de încredere a creştinului este într-un Dumnezeu care nu se va schimba niciodată; El este la fel ieri ca şi azi, acum ca şi întotdeauna (Evrei 13:8).

Atributele morale

Sfinţenia lui Dumnezeu

Sfinţenia lui Dumnezeu înseamnă că El este curat, pur şi liber de orice murdărie. Dumnezeu este pe deplin separat de tot ceea ce este rău şi de tot ceea ce murdăreşte. El este perfect şi perfect pur. "Dumnezeu este lumină şi în El nu este întunerec." (1Ioan 1:5).

30. Care va fi răspunsul nostru când vom recunoaşte sfinţenia lui Dumnezeu (Psalmul 99:9; 1Petru 1:13-16; Exodul 3:1-6; Isaia 6:1-5)?

31. Pe măsură ce recunoaştem caracterul nostru păcătos şi nemerituos în lumina unui Dumnezeu sfânt, care pretinde sfinţenie perfectă, ne întrebăm cum putem să ne apropiem de El? Cum putem să fim sfinţi (Evrei 10:19-22)?

Neprihănirea şi justiţia lui Dumnezeu

Neprihănirea şi justiţia lui Dumnezeu este manifestarea sfinţeniei Lui în relaţia cu fiii oamenilor.

Sfinţenia legislativă se manifestă prin impunerea neprihănirii în forma legilor şi a poruncilor. Sfinţenia judiciară se manifestă prin executarea pedepselor ataşate acelor legi.
Deci, în neprihănirea lui Dumnezeu vedem dragostea Lui pentru sfinţenie, iar în justiţia lui Dumnezeu vedem ura faţă de păcat. Neprihănirea lui Dumnezeu este acel atribut al Lui care Îl conduce întotdeauna să facă bine.

32. Cum sunt relevate neprihănirea şi justiţia lui Dumnezeu în următoarele pasaje?

a. Psalmul 11:4-7; Apocalipsa 16:4-7

b. 1Ioan 1:9

Neprihănirea şi justiţia lui Dumnezeu sunt garanţia iertării noastre.

c. Neemia 9:7,8

d. Evrei 6:10; 2Timotei 4:8

Judecătorul Cel neprihănit nu va permite credincioşilor Săi să treacă nerecompensaţi.

Dragostea lui Dumnezeu

Creştinismul este singura religie care echivalează Divinitatea cu dragostea.

33. Cum descrie Biblia natura lui Dumnezeu în 1Ioan 4:8,16?

Dumnezeu nu numai că exprimă dragostea, Dumnezeu este dragostea. Este natura Lui să iubească.

Dragostea Lui este exprimată de interesul constant pe care îl are faţă de bunăstarea fizică şi spirituală a creaturilor Sale, atât de puternic, încât Îl determină să facă sacrificii ce depăşesc concepţia umană, pentru a revela acea dragoste.

34. Cum Şi-a revelat Dumnezeu dragostea pentru om? (citeşte 1Ioan 4:9,10 şi Romani 5:6-8)

Crucea este cea mai înaltă expresie a iubirii lui Dumnezeu pentru omul plin de păcate.

În dragostea lui Dumnezeu stă şi harul Lui, care împarte favoruri unor creaturi păcătoase, nedemne, care merită judecata lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce face dragostea lui Dumnezeu atât de diferită de dragostea omului. Dragostea omului este întotdeauna condiţionată.

35. Cum este revelat harul lui Dumnezeu în Efeseni 2:4-6?

Dragostea lui Dumnezeu depăşeşte orice cunoştinţă. Fie ca dorinţa noastră să fie aceea de a cunoaşte dragostea Lui în toate dimensiunile ei (Efeseni 3:18,19).

RĂSPUNSURI

1. prin creaţie

2. prin conştiinţa omului

3. Isus Cristos

4. Dumnezeu este Duh

5. El este nevăzut

6. să-L cunoşti pe Dumnezeu Tatăl şi pe Isus Cristos

7. lucruri deşarte/Dumnezeu Cel viu

8. mâhnire, mânie, gelozie, ură, dragoste

9. a creat toate lucrurile pentru El şi le ţine pe toate împreună

10. da, le dă mâncare când au nevoie

11. dându-ne mâncare şi îmbrăcăminte

12. este un singur Dumnezeu

13. noi/noastră

14. Isus era botezat. Duhul Sfânt ca un porumbel. Tatăl ca o voce din ceruri

15. a. Duhul Sfânt

b. Isus

c. de la Tatăl

16. în numele (la singular) Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt

17. a. Isus

b. Duhul Sfânt

c. Tatăl

18. Dumnezeu

19. El este Dumnezeu

20. cu Dumnezeu

21. a omului este finită; a lui Dumnezeu este infinită

22. când şed; când mă ridic; gândurile mele; căile mele; cuvintele mele

23. spunându-ne ceea ce se va întâmpla înainte să se întâmple

24. creând universul şi tot ce este în el prin Cuvântul Său

25. Dumnezeu

26. nu

27. nu putem fi în afara grijii Lui pentru noi şi putem avea întotdeauna încredere că El va fi prezent să ne călăuzească pe drumul cel bun

28. că El va fi întotdeauna cu noi

29. a. eternitatea

b. eternitatea

c. imutabilitatea

d. eternitatea

e. imutabilitatea

30. închinare, comportare sfântă, teamă, admiraţie, recunoaşterea păcatului nostru

31. prin puterea de curăţire a sângelui lui Isus.

32. a. prin pedepsirea celor răi

b. prin iertarea păcatelor celui care se pocăieşte

c. prin păstrarea cuvântului şi promisiunii date copiilor Lui

d. prin recompensarea neprihăniţilor

33. Dumnezeu este dragoste

34. trimiţându-Şi Fiul, pe Isus Cristos, să moară pentru omenirea păcătoasă

35. aducându-ne la viaţă, înviindu-ne şi aşezându-ne alături de Cristos în locurile cereşti


Doctrine