Înapoi
Acasă
Biblia

Introducere

Dorința noastră este ca, pe măsură ce devenim mai familiarizați cu adevărurile importante ale credinței creștine, așa cum ne învață Biblia, să creștem în harul și cunoștința Domnului nostru Isus, să știm ce credem, și de ce credem aceasta și să fim echipați pentru a apăra credința (1Petru 3:15).
Această broșură este creată pentru a determina cititorul să-și arunce privirea prin Scripturi pentru a intra în posesia unor mai bune cunoștințe despre Biblie și credințele esențiale ale creștinății. Broșura poate fi folosită în mod individual sau în grupuri mici. Toate răspunsurile la întrebări sunt furnizate la sfârșitul cărții.

Doctrina despre Dumnezeu

Existența lui Dumnezeu

Pentru majoritatea oamenilor, existența lui Dumnezeu nu este un semn de întrebare, pentru că El S-a revelat omenirii în numeroase moduri.

1. Citiți Psalmul 19:1-3 și Romani 1:19-20 și scrieți un mod în care Dumnezeu S-a revelat omenirii.

______________________________________________

Faptul că universul există ne arată că trebuie să fi fost o cauză a existenței lui. Și modul evident în care a fost creat, care îi permite să opereze continuu într-un sistem ultracomplicat, ne spune că a avut ca și cauză de apariție un designer inteligent, Cel care a afirmat prin cuvântul Scripturii că este Creatorul lui - Dumnezeu Atotputernic.

2. Romani 2:14-15 vobește despre un alt mod în care Dumnezeu Se revelează omenirii.

________________________________________________

Toată lumea are simțul binelui și al răului, care trece orice bariere culturale sau rasiale. Acest fapt indică o sursă comună pentru această conștiință morală, despre care Biblia spune că este Dumnezeu - Cel care stabilește binele și răul.

3. În Ioan 1:1,14,18 vedem cea mai completă revelare a lui Dumnezeu. Care este aceasta?

__________________________________________________

Biblia afirmă că Isus este Dumnezeu; și Însuși Isus afirmă acest lucru. De aceea, existența lui Dumnezeu este făcută evidentă prin existența lui Isus Cristos.

Natura lui Dumnezeu

Spiritualitatea lui Dumnezeu

4. Ce-i spune Isus femeii samaritene despre natura lui Dumnezeu în Ioan 4:24?

______________________________________________

5. Lucrurile pe care le vedem sunt limitate fizic. Dumnezeu nu este limitat fizic. Ce se spune în Coloseni 1:15 și în 1Timotei 1:17 despre Dumnezeu?

___________________________________________

Omul, indiferent de cultura sa, a încercat de-a lungul istoriei să-și satisfacă dorința de a-L vedea pe Dumnezeu, făcându-și imagini care să-L reprezinte. Oricum, Dumnezeu ne previne în Scripturi (vezi Deuteronomul 4:15-23) în legătură cu această practică, datorită tendinței umane de a venera mai degrabă acea imagine creată decât pe Creator. Nu există nimic în universul material, creat, care să poată reprezenta pe deplin adevărata esență a lui Dumnezeu. De aceea, El rămâne invizibil ochiului fizic uman.

Personalitatea lui Dumnezeu

Dumnezeu nu este o forță inconștientă care acționează în lume. Omul nu ar putea avea comuniune cu o forță; el poate doar să aibă acea comuniune cu o persoană. Adevărata religie este relația personală dintre Dumnezeu și om.

6. Care este definiția vieții eterne din Ioan 17:3?

___________________________________________________________

Noi nu putem cunoaște o forță în sensul în care este folosit aici cuvântul "a ști", vorbind despre o cunoaștere personală a lui Dumnezeu.

7. În Faptele Apostolilor, capitolul 14, îi vedem pe Pavel și pe Barnaba în cetatea Lystra, unde mulți dintre locuitori se închinau zeilor greci Zeus și Hermes. Astfel, când Pavel a vindecat un olog, mulțimea a crezut că zeii s-au întruchipat în oameni și au coborât pe pământ; și au început să se închine celor doi creștini. Dar Pavel dă slavă lui Dumnezeu în versetul 15. Scrieți cum compară Pavel zeii greci cu Dumnezeu?

____________________________________________________________

În multe pasaje biblice putem vedea atribute ale personalității lui Dumnezeu.

8. În următoarele versete vedem ce trăsături ale personalității Îi sunt atribuite lui Dumnezeu:

Geneza 6:6_____________

1Împărați 11:9______________

Deuteronomul 6:15 _______________

Proverbe 6:16_____________

Apocalipsa 3:19 _________________

Personalitatea lui Dumnezeu este evidențiată de interesul Său activ și de participarea Sa la toate lucrurile din univers, experiența umană și în viața tuturor creaturilor Sale.

9. Cum este expus interesul lui Dumnezeu pentru creație în Coloseni 1:15-17?

___________________________________________________________

10. Este Dumnezeu personal interesat de animalele pe care le-a creat? Psalmul 104:27-28

_____________

Cum? _______________________________________________

11. Potrivit lui Matei 6:28-33, cum este Dumnezeu personal preocupat de copiii Lui?

____________________________________________________________________

Unitatea lui Dumnezeu

12. Citiți Deuteronomul 6:4, Isaia 44:6-8 și 45:5, 1Corinteni 8:4 și 1Timotei 2:5 și scrieți ce anume afirmă aceste pasaje despre natura lui Dumnezeu.

____________________________________________

Creștinismul este o religie monoteistă. Creștinii cred într-un singur Dumnezeu, care este deasupra tuturor lucrurilor și nu are egal. Această doctină este pe deplin susținută de Vechiul și Noul Testament.

Cuvântul "singur", folosit pentru a-L descrie pe Dumnezeu în Scripturi, este utilizat cu sensul de unitate compusă. Este ca și cum ai vorbi de un ciorchine de struguri. Dumnezeu folosește deseori pluralul când se referă la Sine.

13. Care sunt pronumele personale folosite de Dumnezeu cu privire la Sine în Geneza 1:26, 3:22, 11:7; Isaia 6:8?

___________________________

Doctrina Trinității

După cum tocmai am văzut, Vechiul Testament Îl descrie pe Dumnezeu (care este Unul) ca fiind o unitate compusă prin folosirea pronumelor la plural în multe instanțe. Pe măsură ce vom examina mai departe Scripturile, în special Noul Testament, doctrina despre Trinitate devine evidentă și totuși foarte dificil de înțeles pentru mințile noastre finite.

Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu drept o ființă care există în trei Persoane distincte - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acestea trei sunt echivalente în putere, natură și eternitate. Poate înțelegem mai bine acest lucru dacă facem o analogie cu apa. Apa poate exista în același timp în stare solidă, lichidă și gazoasă. Tot așa și Dumnezeu există în același moment ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu este unul în esență, cu trei caractere personale distincte, nu trei individualități separate și distincte. Noi nu ne închinăm la trei Dumnezei.

Acum haidem să aruncăm o privire la câteva evenimente din Noul Testament, unde vedem cele trei Persoane ale Dumnezeirii manifestându-Se în același moment.

14. Citiți Luca 3:21-22 și scrieți cum s-a manifestat fiecare Persoană a Trinității.

_______________________________________________________________________________

15. Citiți Ioan 15:26 și răspundeți la următoarele întrebări:

a. Cine este numit Mângâietor aici? _________________

b. Cine este Cel care spune că va trimite Duhul Sfânt? ____________________

c. De la cine venea Duhul Sfânt? _____________________

16. Cum Îl vedem pe Dumnezeu ca unul singur și totuși ca trei Persoane diferite în Matei 28:18-20?

___________________________________________________________

17. Cine L-a înviat pe Isus?

a. Ioan 2:19-21 _______________

b. Romani 8:11_________________

c. Galateni 1:1 __________________

După cum am spus mai devreme, Dumnezeu există în trei Persoane echivalente în putere, natură și eternitate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este Dumnezeu.

18. Când se ruga Isus, în Ioan 17:1-3, pe cine a chemat "Tată" în versetul 3?

_____________________________________________________

19. În Ioan, capitolul întâi, scriitorul Îl numește pe Isus - Cuvântul (vezi versetul 14). În versetul 1 ce se spune despre Isus, Cuvântul?

____________________________

20. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, Petru îi spune lui Anania că L-a mințit pe Duhul Sfânt, ascunzând prețul real primit pe moșie (versetul 3). În versetul 4 cu cine-L identifică Petru pe Duhul Sfânt?

___________________________

Deși doctrina Trinității este dificilă de înțeles pentru noi, este esențială pentru credința creștină. Este cu atât mai importantă cu cât se înmulțesc învățăturile false care discreditează dumnezeirea lui Isus, afirmând că El și Duhul Sfânt sunt mai puțin decât Dumnezeu, sunt ființe subordonate Tatălui. Scripturile ne învață în mod clar că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt pe deplin Dumnezeu.

Atributele lui Dumnezeu

Vom împărți atributele (caracteristicile sau calitățile lui Dumnezeu) în două clase: absolute (acelea care aparțin în exclusivitate lui Dumnezeu) și relative (acelea regăsite în mod relativ și limitat în om).

Atributele absolute

Omnisciența lui Dumnezeu - aceasta înseamnă pur și simplu că Dumnezeu știe totul și este absolut perfect în cunoștințe.

21. Cum este cunoștința umană în comparație cu cea a lui Dumnezeu? (citiți 1Corinteni 13:12 și Psalmul 147:5)

____________________________________________________

22. Citiți Psalmul 139:1-6 și enumerați câteva lucruri pe care Dumnezeu le cunoaște despre voi.

___________________________________________________________

Dumnezeu este în perfectă cunoștință a tot ce se întâmplă în experiența umană.

23. Cum Își folosește Dumnezeu omnisciența pentru a demonstra că este Dumnezeu? (Isaia 48:5-8)

___________________________________________________________

Dumnezeu știe ceea ce va avea loc de-a lungul întregii eternități. "O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!" (Romani 11:33).

Omnipotența lui Dumnezeu - este acel atribut prin care Dumnezeu poate face să se întâmple tot ceea ce vrea El. Puterea lui Dumnezeu nu are îngrădiri, nici dificultăți. Iov a recunoscut acest lucru când a spus: "Știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale." (Iov 42:2). Și ca răspuns la reacția Sarei în fața promisiunii de a avea un copil la acea vârstă înaintată, Dumnezeu îi pune lui Avraam întrebarea retorică: "Este oare ceva prea greu pentru Domnul?" (Geneza 18:14). Răspunsul este, bineînțeles, un răsunător "nu".
Și apoi, două mii de ani mai târziu, alte două nașteri "imposibile" vor avea loc din voia Dumnezeului imposibilităților - Ioan Botezătorul este născut de către o mamă stearpă, Elisabeta, și, cea mai importantă dintre toate nașterile, Fiul lui Dumnezeu e născut de o fecioară, Maria. În concluzie la această declarație, îngerul Gavril spune: "...niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere." (Luca 1:37).

24. Cum ne este demonstrată omnipotența lui Dumnezeu în Geneza capitolul 1?

_____________________________________________________________

25. Deși Dumnezeu i-a dat omului libertatea de a lua hotărâri în această viață, cine este acela care are puterea hotărâtoare asupra vieților noastre? (citește Iacov 4:13-15)

______________________________________________________

26. Există ceva care să poată trece peste voia lui Dumnezeu? (citește Psalmul 135:5,6)

__________

Omniprezența lui Dumnezeu - Dumnezeu este pretutindeni, în orice loc. Aceasta nu înseamnă, după cum afirmă panteismul, că Dumnezeu este totul. Prezența lui Dumnezeu este spirituală, nu materială.

Omniprezența lui Dumnezeu este o caracteristică minunată, pe care creștinul o poate experimenta. Am văzut în primele șase versete ale Psalmului 139 că Dumnezeu știe totul despre noi, pentru ca, în următoarele șase versete (7-12) să învățăm că nu putem scăpa de prezența lui Dumnezeu.

27. Cum poate omniprezența lui Dumnezeu să aducă alinare unui credincios? (v.10)

_____________________________________________________________

Chiar dacă încercăm să fugim de prezența Domnului, nu putem fugi. Profetul Iona a încercat să facă acest lucru, după ce Dumnezeu i-a spus să meargă la Ninive (Iona 1:1-3). Dar Iona a aflat că nu putea scăpa de prezența Domnului - chiar și în burta peștelui uriaș Dumnezeu era acolo ascultându-i rugăciunile și scăpându-l din acea situație periculoasă.

28. Ce ne promite Isus în Matei 28:20?

________________________________________

Eternitatea și imutabilitatea lui Dumnezeu

Eternitatea este durata infinită fără nici un început, sfârșit, sau limite - un prezent veșnic.

Imutabilitatea lui Dumnezeu înseamnă că natura Lui este în mod absolut neschimbabilă.

Dumnezeu este fără început sau sfârșit; acel de la sine existent "Eu Sunt"; El rămâne în veci același, neschimbabil.

29. Citiți următoarele versete și scrieți dacă descriu eternitatea sau imutabilitatea lui Dumnezeu.

a. Psalmul 90:2 ___________________

b. Psalmul 102:24-27 __________________

c. Maleahi 3:6 _______________

d. Apocalipsa 1:8 _________________

e. Iacov 1:17 _______________________

În timp ce lucrurile acestei lumi și oamenii acestei lumi sunt în continuă schimbare iar într-o zi vor pieri, speranța plină de încredere a creștinului este într-un Dumnezeu care nu se va schimba niciodată; El este la fel ieri ca și azi, acum ca și întotdeauna (Evrei 13:8).

Atributele morale

Sfințenia lui Dumnezeu

Sfințenia lui Dumnezeu înseamnă că El este curat, pur și liber de orice murdărie. Dumnezeu este pe deplin separat de tot ceea ce este rău și de tot ceea ce murdărește. El este perfect și perfect pur. "Dumnezeu este lumină și în El nu este întunerec." (1Ioan 1:5).

30. Care va fi răspunsul nostru când vom recunoaște sfințenia lui Dumnezeu (Psalmul 99:9; 1Petru 1:13-16; Exodul 3:1-6; Isaia 6:1-5)?

________________________________________________________________

31. Pe măsură ce recunoaștem caracterul nostru păcătos și nemerituos în lumina unui Dumnezeu sfânt, care pretinde sfințenie perfectă, ne întrebăm cum putem să ne apropiem de El? Cum putem să fim sfinți (Evrei 10:19-22)?

__________________________________________________________________

Neprihănirea și justiția lui Dumnezeu

Neprihănirea și justiția lui Dumnezeu este manifestarea sfințeniei Lui în relația cu fiii oamenilor.

Sfințenia legislativă se manifestă prin impunerea neprihănirii în forma legilor și a poruncilor. Sfințenia judiciară se manifestă prin executarea pedepselor atașate acelor legi.
Deci, în neprihănirea lui Dumnezeu vedem dragostea Lui pentru sfințenie, iar în justiția lui Dumnezeu vedem ura față de păcat. Neprihănirea lui Dumnezeu este acel atribut al Lui care Îl conduce întotdeauna să facă bine.

32. Cum sunt relevate neprihănirea și justiția lui Dumnezeu în următoarele pasaje?

a. Psalmul 11:4-7; Apocalipsa 16:4-7 ________________

b. 1Ioan 1:9 _________________________________________

Neprihănirea și justiția lui Dumnezeu sunt garanția iertării noastre.

c. Neemia 9:7,8 _____________________________________

d. Evrei 6:10; 2Timotei 4:8 _________________________

Judecătorul Cel neprihănit nu va permite credincioșilor Săi să treacă nerecompensați.

Dragostea lui Dumnezeu

Creștinismul este singura religie care echivalează Divinitatea cu dragostea.

33. Cum descrie Biblia natura lui Dumnezeu în 1Ioan 4:8,16?

_________________________________________

Dumnezeu nu numai că exprimă dragostea, Dumnezeu este dragostea. Este natura Lui să iubească.

Dragostea Lui este exprimată de interesul constant pe care îl are față de bunăstarea fizică și spirituală a creaturilor Sale, atât de puternic, încât Îl determină să facă sacrificii ce depășesc concepția umană, pentru a revela acea dragoste.

34. Cum Și-a revelat Dumnezeu dragostea pentru om? (citește 1Ioan 4:9,10 și Romani 5:6-8)

___________________________________________________________

Crucea este cea mai înaltă expresie a iubirii lui Dumnezeu pentru omul plin de păcate.

În dragostea lui Dumnezeu stă și harul Lui, care împarte favoruri unor creaturi păcătoase, nedemne, care merită judecata lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce face dragostea lui Dumnezeu atât de diferită de dragostea omului. Dragostea omului este întotdeauna condiționată.

35. Cum este revelat harul lui Dumnezeu în Efeseni 2:4-6?

_______________________________________

Dragostea lui Dumnezeu depășește orice cunoștință. Fie ca dorința noastră să fie aceea de a cunoaște dragostea Lui în toate dimensiunile ei (Efeseni 3:18,19).

RĂSPUNSURI

1. prin creație

2. prin conștiința omului

3. Isus Cristos

4. Dumnezeu este Duh

5. El este nevăzut

6. să-L cunoști pe Dumnezeu Tatăl și pe Isus Cristos

7. lucruri deșarte/Dumnezeu Cel viu

8. mâhnire, mânie, gelozie, ură, dragoste

9. a creat toate lucrurile pentru El și le ține pe toate împreună

10. da, le dă mâncare când au nevoie

11. dându-ne mâncare și îmbrăcăminte

12. este un singur Dumnezeu

13. noi/noastră

14. Isus era botezat. Duhul Sfânt ca un porumbel. Tatăl ca o voce din ceruri

15. a. Duhul Sfânt

b. Isus

c. de la Tatăl

16. în numele (la singular) Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt

17. a. Isus

b. Duhul Sfânt

c. Tatăl

18. Dumnezeu

19. El este Dumnezeu

20. cu Dumnezeu

21. a omului este finită; a lui Dumnezeu este infinită

22. când șed; când mă ridic; gândurile mele; căile mele; cuvintele mele

23. spunându-ne ceea ce se va întâmpla înainte să se întâmple

24. creând universul și tot ce este în el prin Cuvântul Său

25. Dumnezeu

26. nu

27. nu putem fi în afara grijii Lui pentru noi și putem avea întotdeauna încredere că El va fi prezent să ne călăuzească pe drumul cel bun

28. că El va fi întotdeauna cu noi

29. a. eternitatea

b. eternitatea

c. imutabilitatea

d. eternitatea

e. imutabilitatea

30. închinare, comportare sfântă, teamă, admirație, recunoașterea păcatului nostru

31. prin puterea de curățire a sângelui lui Isus.

32. a. prin pedepsirea celor răi

b. prin iertarea păcatelor celui care se pocăiește

c. prin păstrarea cuvântului și promisiunii date copiilor Lui

d. prin recompensarea neprihăniților

33. Dumnezeu este dragoste

34. trimițându-Și Fiul, pe Isus Cristos, să moară pentru omenirea păcătoasă

35. aducându-ne la viață, înviindu-ne și așezându-ne alături de Cristos în locurile cerești


Doctrine