Înapoi
Acasă
Biblia

Doctrina lui Isus Cristos

INTRODUCERE

Dorința noastră este ca, pe măsură ce devenim mai familiarizați cu adevărurile importante ale credinței creștine, așa cum ne învață Biblia, să creștem în harul și cunoștința Domnului nostru Isus, să știm ce credem, și de ce credem aceasta și să fim echipați pentru a apăra credința (1Petru 3:15).

Această broșură este creată pentru a determina cititorul să-și arunce privirea prin Scripturi pentru a intra în posesia unor mai bune cunoștințe despre Biblie și credințele esențiale ale creștinății. Broșura poate fi folosită în mod individual sau în grupuri mici. Toate răspunsurile la întrebări sunt furnizate la sfârșitul cărții.

Doctrina lui Isus Cristos

Pe măsură ce ne vom uita la doctrina lui Isus Cristos, ne vom concentra în primul rând asupra Persoanei lui Isus Cristos, ceea ce presupune o privire din punct de vedere scriptural atât asupra umanității Lui cât și asupra Dumnezeirii Lui. În al doilea rând, vom cerceta lucrarea lui Isus Cristos. Acest studiu va include subiecte despre moartea, învierea, înălțarea și preamărirea Lui.

Persoana lui Cristos

Când citim Noul Testament, descoperim în el două aspecte despre Isus Cristos, care au o mare importanță în credința oricărui creștin, dar care, oarecum, par să nu poată exista în același timp: faptul că Isus Cristos, când a umblat pe pământ, a fost complet uman și, totuși, în același timp, complet divin. Isus Cristos a fost în întregime om și Dumnezeu. Acest lucru este dificil dacă nu imposibil de înțeles pentru mintea umană, dar fără doar și poate, este clar cuprins în învățăturile Bibliei.

Umanitatea lui Isus Cristos

De ce este important pentru credincios să înțeleagă faptul că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost în întregime uman? În primul rând și cel mai important, omul a avut nevoie de cineva care să ia pedeapsa păcatului său pentru a putea avea o relație corectă cu Dumnezeu. Pedeapsa pentru păcat este moartea, după cum este spus în Romani 6:23 și în alte pasaje. Nu a existat om care să poată plăti pentru păcatele întregii lumi pentru că Dumnezeu a cerut un sacrificiu perfect, cineva care era fără păcat. Numai Dumnezeu Însuși este fără păcat. De aceea, El a devenit om în Persoana lui Isus Cristos, pentru a putea muri pentru păcatele întregii lumi (1Timotei 2:5,6).

Haideți, deci, să aruncăm o privire la felul în care Biblia descrie umanitatea lui Isus Cristos.

1. Prin ce mijloace și-a făcut Isus intrarea în această lume (Matei 1:18)?

_____________________________________________________________

Pentru ca Dumnezeu să vină în lume, să experimenteze umanitatea, era potrivit ca El să se nască din om (Maria). Totuși, El nu a avut un tată uman. Nașterea Lui a fost unică deoarece a fost supranaturală (Luca 1:35).

Primele versete din Ioan, capitolul întâi, vorbesc despre Isus ca fiind Cuvântul, însăși expresia lui Dumnezeu Tatăl.

2. Citiți versetul 14 și scrieți cum a fost posibil pentru Dumnezeu să ne dea o imagine mai bună a caracterului Său.

______________________________________________________

3. Citiți Evrei 2:14-18 și răspundeți la următoarele întrebări.

a. În ce mod, potrivit versetului 14, a devenit Isus asemeni unui om?

_________________________________________________________________

b. Conform versetului 14, ce I-a îngăduit această părtășie să facă?

__________________________________________________________________

c. Ce a împlinit pentru noi moartea Lui (v. 14, 15, 17)?

________________________________________________________________

d. În ce mod I-a îngăduit umanitatea Lui să se identifice cu noi și să ne ajute (v. 18)?

______________________________________________________________

4. Pe măsură ce citim Filipeni 2:5-9, înțelegem că atunci când Isus a devenit asemeni omului, aceasta a fost o atitudine de ______________ , pe care și noi trebuie să o adoptăm.

5. Deși Isus Cristos, Fiul Omului, a umblat în firea pământească și a fost tentat în toate lucrurile cum suntem și noi, totuși a fost fără ____________(Evrei 4:15)

Dumnezeirea lui Isus Cristos

Când vorbim despre Dumnezeirea lui Isus Cristos, ne referim pur și simplu la faptul biblic că El a fost, este și va fi întotdeauna Dumnezeu. Nu a încetat să fie Dumnezeu când a venit să umble pe pământ în trup omenesc. El a fost pe deplin uman și, în același timp, pe deplin Dumnezeu.

Haideți să vedem acum felul în care Biblia ne dovedește că Isus Cristos este Dumnezeu.

6. Citiți Ioan 1:1-14

a. Despre cine se vorbește în acest pasaj ca fiind "Cuvântul"? _______________

b. Ce declară Biblia cu privire la Cuvânt în primul verset?

_________________________________________________

În primul capitol al Epistolei către Evrei, autorul îl compară pe Isus Cristos cu îngerii. În versetul 8 el citează un pasaj din Psalmul 45:6 declarând Împărăția lui Dumnezeu ca fiind o Împărăție eternă.

7. Citiți Evrei 1:8. Despre cine vorbește Psalmul 45:6 când spune: "Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule..."?

______________________

După înviere, Isus i-a apărut lui Toma și l-a lăsat să-I atingă rănile pe care le-a primit pe cruce. În acel moment Toma a crezut că era într-adevăr Cristos Cel înviat și a proclamat: "Domnul meu și Dumnezeul meu." (Ioan 20:28)

8. A acceptat sau a respins Isus proclamația lui Toma că El este Dumnezeu?

____________________________________________________________

9. Cum este descris Isus Cristos în Tit 2:13? __________________________________

De multe ori Evangheliile fac referință la Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Acest titlu nu-I este dat ca să sugereze că El a luat ființă din Dumnezeu Tatăl, pentru că știm din multe alte pasaje scripturale că Isus a existat dintotdeauna: "La început era Cuvântul..." (Ioan 1:1). Mai degrabă, acest titlu de Fiu al lui Dumnezeu relevă Dumnezeirea lui Isus Cristos. El a fost numit astfel de către oameni, îngeri, demoni, de către Tatăl; El Însuși s-a intitulat așa. Când a făcut-o, a întâmpinat o mare opoziție din partea conducătorilor religioși.

10. Cum au înțeles liderii religioși semnificația faptului că Isus s-a proclamat Fiul lui Dumnezeu, în Ioan 5:17, 18?

_____________________________________________________

11. De ce L-a acuzat marele preot pe Isus de blasfemie în Matei 26:63-66?

___________________________________________________________

Dacă această proclamație ar fi însemnat ceva mai puțin decât o identificare cu Dumnezeirea, atunci Isus nu ar fi fost acuzat de blasfemie.

12. Citiți Isaia 44:6. Cine este cel dintâi și cel de pe urmă?________________ Acum citiți Apocalipsa 1:17. Cine este cel dintâi și cel de pe urmă? ____________________

Biblia declară în mod clar că Isus Cristos este Dumnezeu. Pentru a șterge, însă, orice urmă de dubiu, haideți să privim alte dovezi ale Dumnezeirii Lui.

Scripturile ne învață că toată închinarea Îi aparține doar lui Dumnezeu. Când Isus a fost ispitit de Satan, acesta I-a promis toate împărățiile din lume dacă i se închină. Însă Isus i-a răspuns: "Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești." (Matei 4:10)

13. Când L-au găsit magii pe Isus, ce au făcut? (Matei 2:11)

___________________________________________________

14. Când orbul vindecat de Isus I s-a închinat, i-a spus Isus să I se închine lui Dumnezeu și nu Lui? (Ioan 9:38)

_____________________________________________________

Isus nu a respins niciodată închinarea pentru că El este Dumnezeu și este demn de închinare (vezi de asemenea Matei 14:33; 28:16,17). Fiecare genunchi se va pleca în fața numelui Său (Filipeni 2:9-11).

15. Ce lucrări divine vedem ca fiind atribuite lui Isus:

a. în Ioan 1:3 și Coloseni 1:16?

________________________________________

Completați din Geneza 1:1: "La început ____________ a făcut cerurile și pământul."

b. în Marcu 2:5-7?

_________________________________

16. Potrivit lui Coloseni 2:9, cât de mult din Dumnezeire locuiește în Isus?

______________________________________________

Cuvântul grecesc pentru Dumnezeire este Theotes. Acest cuvânt exprimă însăși esența și natura lui Dumnezeu. Isus nu a fost doar ca și Dumnezeu, El a fost Dumnezeu.

Am văzut așadar în Biblie multe dovezi că Isus Cristos a fost pe deplin uman și în același timp în întregime Dumnezeu. Studiind în continuare lucrarea lui Isus, vom vedea importanța acestor aspecte ale naturii Sale în înfăptuirea lucrării pentru care El a venit pe pământ.

LUCRAREA LUI ISUS CRISTOS

Vom privi lucrarea lui Isus Cristos în relație cu moartea, învierea, înălțarea și preamărirea Lui. Acestea sunt esența credinței creștine, piatra de temelie a Evangheliei. (Citiți 1Corinteni 15:1-4)

Moartea lui Isus Cristos

Moartea Lui era necesară din cauza relației întrerupte a omului cu Dumnezeu. Această relație a fost întreruptă din cauza păcatului nostru îndreptat împotriva unui Dumnezeu sfânt și neprihănit. Ne-am ridicat împotriva lui Dumnezeu și împotriva poruncilor Lui, de aceea merităm condamnare și pedeapsă. Dar Dumnezeu, în mila Lui, a fost în stare să ne readucă într-o relație bună cu El, fără a-Și compromite sfințenia, prin moartea Fiului Său, Isus Cristos. Una dintre modalitățile în care Scripturile descriu această restaurare o găsim în Matei 20:28.

17. Ce a venit Isus să facă?

___________________________________________

O răscumpărare este un preț plătit prin care o persoană este cumpărată înapoi (răscumpărată) de la cel care o ține în captivitate. Noi eram în captivitatea și sclavia păcatului. Isus ne-a răscumpărat.

18. Care a fost prețul plătit pentru răscumpărarea noastră? (1Petru 1:18,19)

____________________________________________________________

19. Romani 3:25 și 1Ioan 2:2 descriu un alt aspect al morții lui Cristos. Care este acesta?

________________________________________________________________

Păcatul a cauzat o înstrăinare a omului de Dumnezeu. Vina de a fi păcătuit îl separă pe om de Creatorul său. Domnul nostru a luat pe cruce acea vină și a plătit pentru ea cu propriul Său sânge, prin aceasta înlăturând cauza înstrăinării. Acum un Dumnezeu sfânt și neprihănit poate acorda milă unui credincios păcătos pentru că justiția Sa a fost satisfăcută. Isus a satisfăcut cerințele legii încălcate. Aceasta este ispășirea. Această ispășire a adus o schimbare în relația noastră cu Dumnezeu.

20. Citiți Romani 5:10.

a. Care a fost relația omului cu Dumnezeu înainte de moartea lui Cristos?

_____________________________________

b. Cum a schimbat Dumnezeu această relație prin moartea Fiului Său?

_____________________________________________

21. Care este acum relația credinciosului cu Dumnezeu? (Romani 5:1)

___________________________________________

Un alt aspect al morții lui Cristos se găsește în ideea substituirii: o viață dată în schimbul altei vieți. Este ilustrată în Vechiul Testament prin sacrificiile de animale, în care păcatele oamenilor erau simbolic transferate animalului care mai apoi era ucis în locul lor.

22. Isus Cristos S-a identificat cu omul, devenind uman (Evrei 2:14) pentru ca să poată (Evrei 2:9)

_________________________________________________________________

23. Cum este descrisă în 1Petru 3:18 această substituire?

___________________________________________________________

Învierea lui Isus Cristos

Văzând ce a făcut Cristos pentru noi prin moartea Sa, trebuie să realizăm că fără învierea Lui toate afirmațiile privind moartea Sa ar fi invalide. Pavel spune că, dacă Cristos nu a înviat, credința noastră este zadarnică (1Corinteni 15:17). Evanghelia susține faptul că Isus Cristos a înviat din morți.

Când vorbim de înviere, ne referim la ridicarea lui Isus Cristos din morți, în trupul Său de slavă, după ce a stat trei zile în mormânt, pentru ca să nu mai moară niciodată.

Învierea a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor. David a proorocit acest eveniment în Psalmul 16:8-11 (vezi Faptele Apostolilor 2:25-32). Isus a spus de multe ori că El va învia din morți în a treia zi (Matei 16:21; 17:22,23; 20:18,19).

Dovezi despre înviere

Multe consemnări din Biblie confirmă credința creștinilor că Isus a înviat întocmai cum a spus El că o va face.

24. Citind următoarele versete, ce consideri tu că este o dovadă a învierii? (Matei 28:1-6; Luca 24:1-3,12; Ioan 20:1,2)

______________________________________________

Din cauza multelor precauții luate de gărzile romane pentru a asigura mormântul, putem fi siguri că nimeni nu ar fi putut să fure trupul lui Isus. De altfel, nici nu ar fi avut timp să-I scoată giulgiul cu care era învelit.

25. Conform cu 1Corinteni 15:3-8, care este o altă dovadă puternică a învierii lui Isus?

_______________________________________________________

Iată alte câteva versete de citit: Marcu 16:9,12; Matei 28:9,10; Ioan 20:26-29; 21:1-14; Faptele Apostolilor 1:3; 10:40,41.

Pe lângă aceste dovezi, vedem de asemenea cum au fost transformați apostolii după învierea lui Isus. Înainte ca aceasta să se întâmple, ucenicii L-au abandonat și Petru chiar s-a lepădat de El de trei ori. Totuși, după ce au văzut că Isus a înfrânt moartea, ei au ajuns să proclame cu îndrăzneală învierea Lui. Mulți dintre ei au murit pentru credința lor. Dacă Isus Cristos nu ar fi înviat, atunci credința lor ar fi fost zadarnică. Dar noi știm din Scripturi și din propria noastră experiență cu Cristos că ei au murit pentru ceea ce credeau și știau că este adevărat.

Rezultatele învierii

26. Învierea a dovedit că Isus fost _______________________. (Romani 1:4; Matei 12:38-40; Ioan 2:13-22)

Liderii religioși vroiau să vadă un semn care să le arate autoritatea lui Isus cu privire la ceea ce a spus și a făcut. Faptul că El a fost înviat a fost un semn că El are autoritate totală în cer și pe pământ. Dovedește Dumnezeirea Lui.

27 a. Ca și credincioși în Isus Cristos, de ce putem fi siguri datorită învierii Lui, după cum este spus în Romani 4:25?

_________________________________________

Dacă Isus nu ar fi înviat, nu am fi avut nicio asigurare că munca Lui de răscumpărare a fost acceptată de Dumnezeu. Dar învierea Lui a fost dovada că Tatăl a fost satisfăcut de jertfa adusă pentru păcatele noastre.

b. Conform cu 1Corinteni 15:17, dacă Cristos nu a înviat, care este starea noastră spirituală?

___________________________________________________________________

28. De ce anume putem fi asigurați noi, cei cu credință în Isus, datorită învierii Lui? ( 2Corinteni 4:14; Ioan 11:25,26; 14:19)

_________________________________________

Înălțarea și preamărirea lui Isus Cristos

Înălțarea lui Isus Cristos este consemnată în Fapte 1:9-11, unde citim că Isus Cristos, după învierea Sa și după apariția în fața multor martori timp de 40 de zile, a fost înălțat la cer în prezența apostolilor Săi.

Preamărirea lui Isus Cristos este explicată în Filipeni 2:9 și în Efeseni 1:20,21, unde vedem cum Dumnezeu L-a așezat pe Cristos la dreapta Lui, cu mult deasupra tuturor cârmuirilor, autorităților, puterilor și domniilor, și I-a conferit Numele care este deasupra tuturor numelor.

Scopul și rezultatele înălțării și preamăririi lui Isus Cristos

29. Ce poziție ocupă Isus în ceruri, după cum este afirmat în Evrei 6:19,20?

____________________________________________

30. Citiți Evrei 4:14-16 și 10:19-22 și răspundeți la următoarele întrebări:

a. Ce privilegiu ne dă nouă, credincioșilor, faptul că Isus este marele nostru preot (4:16; 10:19)?

_____________________________________________________

b. Ce anume ne dă acest privilegiu, după cum este spus în 10:19?

_____________________________________________

Noi eram separați de Dumnezeu datorită păcatului nostru. Dar Isus, ca mare preot, I-a adus lui Dumnezeu jertfa Lui, propriul Său sânge, jertfă care a fost în totalitate acceptată de Dumnezeu pentru a ne curăți de toate păcatele pentru totdeauna.

31. Ce promisiune ne este dată în Ioan 14:1-3, ca rezultat al înălțării și preamăririi lui Isus?

_____________________________________________________________

2Corinteni 5:1-4 ne asigură de acest nou lăcaș care este noul nostru trup nemuritor și glorificat. Într-o zi, acest trup supus putrezirii va îmbrăca neputrezirea și acest trup muritor va îmbrăca nemurirea. Apoi moartea va fi înghițită de biruință (1Corinteni 15:51-54).

32. După cum am citit anterior în Efeseni 1:20-21, dregătoria lui Cristos este deasupra tuturor puterilor și numele Lui este deasupra oricărui nume. Citind mai departe în versetele 22 și 23, ce relație are acum Cristos cu biserica?

___________________________________________________________

Aceasta înseamnă nu doar că Isus are autoritate asupra bisericii, dar El este puterea și viața bisericii. El a înzestrat biserica cu daruri pentru ca sfinții să facă lucrarea la care au chemați, astfel ca întreg trupul lui Cristos să fie adus la maturitate (Efeseni 4:7-13).

Sperăm că acest studiu v-a ajutat să înțelegeți cine este cu adevărat Isus și ce a făcut El pentru voi prin moartea, învierea, înălțarea și preamărirea Lui. De asemenea, ne rugăm să ajungeți să înțelegeți și mai mult din dragostea pe care El o are pentru noi.

RĂSPUNSURI

1. printr-o mamă umană, Maria

2. făcându-se trup și locuind printre oameni

3. a. devenind părtaș al sângelui și al cărnii b. să moară c. a distrus puterea lui Satan asupra noastră; ne-a eliberat din robia păcatului care ducea la moarte; a satisfăcut justiția lui Dumnezeu (murind pentru păcatele noastre) pentru ca să ni se poată arăta milă d. prin încercări (ispite)

4. umilință

5. păcat

6. a. Isus b. Cuvântul era Dumnezeu

7. Isus

8. a acceptat-o

9. Dumnezeu și Mântuitor

10. ca și cum s-ar fi proclamat egal cu Dumnezeu

11. pentru că a susținut că este Fiul lui Dumnezeu

12. Dumnezeu; Isus

13. s-au închinat Lui

14. nu, a acceptat închinarea

15. a. Creator al tuturor lucrurilor; Dumnezeu b. iartă păcate

16. toată

17. să-Și dea viața ca o răscumpărare

18. sângele scump al lui Hristos

19. jertfa de ispășire

20. a. eram vrăjmași b. ne-a împăcat cu El

21. pace

22. gusta moartea pentru toți

23. mort pentru păcate; Cel neprihănit pentru cei nelegiuiți

24. mormântul gol

25. mai mult de 500 de martori

26. Fiul lui Dumnezeu

27. a. suntem justificați b. noi suntem încă în păcatele noastre

28. învierea și nemurirea noastră

29. mare preot

30. a. putem intra cu încredere în prezența lui Dumnezeu, pentru a primi harul Său b. sângele lui Isus

31. că într-o zi vom fi cu El

32. El este capul; biserica este trupul Său


Doctrine