Înapoi  Acasă  Deschideți Biblia

Doctrina despre Duhul Sfânt

INTRODUCERE

Dorinţa noastră este ca, pe măsură ce devenim mai familiarizaţi cu adevărurile importante ale credinţei creştine, aşa cum ne învaţă Biblia, să creştem în harul şi cunoştinţa Domnului nostru Isus, să ştim ce credem, şi de ce credem aceasta şi să fim echipaţi pentru a apăra credinţa (1Petru 3:15).
Această broşură este creată pentru a determina cititorul să-şi arunce privirea prin Scripturi pentru a intra în posesia unor mai bune cunoştinţe despre Biblie şi credinţele esenţiale ale creştinăţii. Broşura poate fi folosită în mod individual sau în grupuri mici. Toate răspunsurile la întrebări sunt furnizate la sfârşitul cărţii.

Doctrina despre Duhul Sfânt

Probabil că nicio altă doctrină creştină nu a fost răstălmăcită în ultima vreme în aşa măsură ca aceea referitoare la Duhul Sfânt. Învăţăturile variază de la cele care neagă Persoana şi dumnezeirea Duhului Sfânt (crezându-se că El este un fel de forţă sau energie cosmică) până la cele care pun un mare accent pe anumite lucrări ale Duhului Sfânt, ignorându-le pe celelalte.
Dorinţa noastră este ca prin această carte să furnizăm o învăţătură echilibrată, biblică cu privire la Duhul Sfânt. Problemele la care ne vom referi în această carte sunt:

Personalitatea Duhului Sfânt
Dumnezeirea Duhului Sfânt
Lucrarea Duhului Sfânt
În ce priveşte lumea
În ce priveşte revelarea şi inspiraţia
În ce-L priveşte pe Isus Cristos
În ce-l priveşte pe credincios

Sperăm că acest studiu vă va familiariza mai bine cu ceea ce ne învaţă Biblia cu privire la Duhul Sfânt, pentru ca să nu fiţi purtaţi de orice vânt de învăţătură (Efeseni 4:14).

PERSONALITATEA DUHULUI SFÂNT

Duhul Sfânt nu este o forţă sau o energie pe care noi creştinii încercăm să o dobândim pentru a o folosi, ci, dimpotrivă, El este o Fiinţă personală, care vrea să ne ţină în grija Lui şi să ne folosească.

1. Ce nume care sugerează personalitate Îi este dat Duhului Sfânt în Ioan 14:16 şi 16:7?

În limba greacă acest cuvânt înseamnă "cineva care este chemat să stea lângă tine" - aşa cum cineva îşi cheamă avocatul. Acelaşi cuvânt este folosit şi în 1Ioan 2:1 cu privire la Isus. Duhul Sfânt este, deci, Mângâietorul care Îi ţine locul lui Isus Cristos. O energie sau o forţă nu poate să-L înlocuiască pe Isus; doar o Persoană poate fi un mângâietor.

2. Citiţi Ioan 16:7,8; 13-15. Cum se face referinţă la Duhul Sfânt în aceste versete?

3. Ce caracteristici personale îi sunt atribuite Duhului Sfânt în:

a) 1Corinteni 2:10,11?

b) 1Corinteni 12:11?

c) Romani 8:27?

4. Ce activităţi personale Îi sunt atribuite Duhului Sfânt în:

a) Apocalipsa 2:7; Matei 10:20?

b) Romani 8:26?

c) Fapte 13:2?

d) Ioan 14:26?

e) Romani 8:14?

5. Ce tratament caracteristic unei persoane are ca subiect Duhul Sfânt în:

a)Efeseni 4:30?

b) Evrei 10:29?

c) Fapte 5:3?

d) Matei 12:31,32?

e) Fapte 7:51?

DUMNEZEIREA DUHULUI SFÂNT

Acum, că am constatat din ceea ce spune Biblia că Duhul Sfânt este o Fiinţă personală, la fel ca Tatăl şi Fiul, haideţi să vedem ce spune Biblia despre dumnezeirea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt este Dumnezeu în acelaşi fel cum sunt Tatăl şi Fiul, Isus Cristos. (Doctrina Trinităţii este discutată în cea de-a doua broşură a acestei serii: Doctrina despre Dumnezeu.)

6. Citiţi Fapte 5:1-4.

a) Conform spuselor lui Petru, pe cine a minţit Anania, în versetul 3?

b) În versetul 4, pe cine se spune că L-a minţit?

Minţindu-L pe Duhul Sfânt, Anania L-a minţit pe Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu.

7. În versetele care urmează, potriviţi atributele divine asociate Duhului Sfânt cu versetul din care provine fiecare.

a) Evrei 9:14 omnipotent
b) Psalmul 139:7-10 adevăr
c) Luca 1:35 omniscient
d) 1Corinteni 2:10,11 etern
e) 1Ioan 5:7 omniprezent

8. În versetele următoare potriviţi lucrările dumnezeieşti atribuite Duhului Sfânt cu versetele din care provin.

a) Psalmul 104:30; Iov 33:4; Geneza 1:2 încarnarea lui Isus Cristos
b) Ioan 3:5-8 inspiraţia divină
c) Romani 8:11 învierea
d) 1Petru 1:21 creaţia
e) Luca 1:35 naşterea din nou

Sperăm că aceste versete v-au arătat fără umbră de îndoială că Duhul Sfânt este în aceeaşi măsură Dumnezeu ca Tatăl şi ca Fiul. Datorită acestui fapt, El nu trebuie nicidecum privit ca mai puţin important în lucrarea Lui în lume şi în vieţile noastre.

Haideţi, deci, să aruncăm o privire asupra lucrării Duhului Sfânt în relaţie cu lumea, cu revelaţia şi inspiraţia, cu Isus Cristos şi cu credinciosul.

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT

În ce priveşte lumea

9. Citiţi Psalmul 104:30, Iov 33:4 şi Geneza 1:2 şi scrieţi în ce lucrare importantă este implicat Duhul Sfânt?

10. Isus, vorbind despre trimiterea Duhului Sfânt după înălţarea Lui, le spunea discipolilor Săi că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată de trei lucruri. Care sunt acestea (Ioan 16:7-11)?

Duhul Sfânt a venit să dovedească lumea vinovată de:

1) păcatul fundamental al omului de necredinţă în Dumnezeu şi lucrarea Sa de mântuire prin Isus Cristos;
2) neprihănirea absolută a lui Isus Cristos, confirmată de învierea şi înălţarea Sa la Tatăl;
3) faptul că puterea lui Satan a fost frântă şi judecarea Lui Cristos stă la baza judecăţii care va veni.

11. O altă lucrare a Duhului Sfânt în ce priveşte lumea o întâlnim în Ioan 15:26, Fapte 5:30-32 şi Evrei 10:15-17. Care este?

"A mărturisi" înseamnă a scoate la lumină lucruri pe care cineva le-a văzut sau le-a auzit, întocmai ca şi un martor într-o curte de justiţie. Duhul Sfânt scoate la iveală adevărul despre Isus Cristos şi despre lucrarea Lui de mântuire şi îl revelează lumii. Pentru aceasta El îi foloseşte pe credincioşi, în care locuieşte. De asemenea, El foloseşte şi Scripturile, pe care le-a inspirat, după cum se poate vedea în Evrei 10:15-17.

Duhul Sfânt nu numai că mărturiseşte lumii despre Cristos, ci şi deschide continuu ochii credincioşilor asupra caracterului şi a lucrării lui Isus Cristos. Duhul Sfânt nu atrage niciodată atenţia asupra Sa, ci întotdeauna ne-o îndreaptă asupra lui Isus Cristos.

În ce priveşte revelaţia şi inspiraţia

Revelaţia reprezintă o dezvăluire a ceva necunoscut înainte.

12. Cu toate că azi sunt mulţi care pretind că sunt profeţi, cine este Cel care a revelat toate adevăratele profeţii consemnate în Scripturi? (2Petru 1:21)

13. Ale Cui cuvinte a fost pus Ezechiel să le transmită lui Israel? (Ezechiel 2:2,7)

14. Ce a revelat Duhul Sfânt despre Isus Cristos prin David? (Matei 22:41-45)

Cuvântul inspirat, aşa cum este folosit în Biblie, înseamnă "insuflat de Dumnezeu". Dumnezeu a folosit oameni pentru a face Cuvântul Său cunoscut lumii. Scripturile sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu idei sau filosofii omeneşti.

15. Conform cu 2Timotei 3:16, cât din Scriptură este inspirată de Dumnezeu?

După cum am văzut în 2Petru 1:21, oamenii, mânaţi de Duhul Sfânt, au vorbit despre Dumnezeu. Cărţile Bibliei sunt de origine divină şi au autoritate divină.

În ce-L priveşte pe Isus Cristos

Acum vom privi la felurile în care Duhul Sfânt a fost implicat în viaţa lui Cristos.

16. Care este primul exemplu al lucrării Duhului Sfânt în viaţa lui Cristos, aşa cum este consemnat în Noul Testament? (Luca 1:35)

Naşterea din fecioară a fost un miracol ieşit din comun înfăptuit de Duhul Sfânt, prin care eternul Fiu al lui Dumnezeu a adoptat o natură umană comună, totuşi fără păcat, şi S-a născut ca om fără a renunţa la niciun aspect al dumnezeirii Sale.

17. Conform cu Luca 4:18,19 şi Fapte 10:38, în ce alt mod a fost Duhul Sfânt implicat în viaţa lui Cristos?

Ungerea înseamnă o împuternicire pentru o lucrare. Isus a fost împuternicit să predice Evanghelia, "vestea cea bună" a eliberării, nouă, celor care eram ţinuţi captivi de păcat. Această ungere L-a împuternicit, de asemenea, să facă mari minuni.

18. În Luca 4:1 vedem mai mult din lucrarea Duhului Sfânt în viaţa lui Isus, cu privire la ispitirea Lui de către diavol în pustie. Despre ce este vorba?

Isus a fost în totalitate supus controlului Duhului Sfânt şi, din această cauză, El a fost capabil să treacă victorios încercările pe care Satan I le-a pus în faţă.

19. În ce eveniment important al credinţei creştine a fost implicat Duhul Sfânt, conform cu Romani 8:11?

Şi, după cum am văzut mai devreme, Duhul Sfânt a fost implicat în învierea lui Isus Cristos. În acelaşi fel El ne va învia şi pe noi din morţi, dându-ne un trup de slavă.

În fine, vom cerceta cum lucrează Duhul Sfânt în viaţa credinciosului. După cum vom vedea, Duhul Sfânt joacă un rol vital în viaţa credinciosului şi este important să recunoaştem acest lucru, pentru a ne putea maturiza în umblarea noastră creştină.

În ce-l priveşte pe credincios

20. În conversaţiei lui Isus cu Nicodim din Ioan 3:1-6, observăm că Isus îi dezvăluie acestuia o lucrare minunată pe care o face Duhul Sfânt în viaţa celui care îşi pune încrederea în Isus Cristos (v. 3). El compară această lucrare cu un proces natural.

a) Care este această lucrare a Duhului Sfânt?

b) Ce obţine credinciosul prin această re-naştere (v. 3, 5)?

Această lucrare a Duhul Sfânt este de asemenea descrisă în Tit 3:5.

În pasajul din Ioan, capitolul 3, această naştere din nou determină primirea vieţii spirituale de către credincios, care, înainte de a-şi pune încrederea în Isus, era mort spiritual. În Tit, acest cuvânt determină faptul că credinciosul a fost adus într-un punct în care toate lucrurile au devenit noi (vezi 2Corinteni 5:17). Duhul Sfânt aduce viaţă nouă, viaţa eternă, celui care şi-a pus credinţa în Isus Cristos.

21. În 1Corinteni 6:19 vedem o altă lucrare a Duhului Sfânt în legătură cu credinciosul. Unde se află Duhul Sfânt conform acestui verset?

Dumnezeu nu locuieşte în temple clădite de mâini omeneşti (Fapte 17:24). El a ales să locuiască în credincios, astfel că trupurile noastre sunt templul Său.

22. În 1Corinteni 3:16,17 ni se spune că noi suntem templul Duhului Sfânt. Cum suntem din această cauză (v. 17)?

23. Citiţi Romani 8:9-11

a) Ce ne eliberează de sub controlul firii noastre păcătoase şi ne face ai lui Cristos (v. 9)?

b) Poate cineva să nu aibă Duhul Sfânt în el şi totuşi să fie mântuit (v. 9)

Duhul Sfânt vine să locuiască în credincios în momentul în care acesta îşi pune încrederea în Isus Cristos.

c) Ce dă Duhul Sfânt spiritului nostru (v. 10)?

d) Ce va face Duhul Sfânt cu trupurile noastre muritoare (v. 11)

Deci, locuind în noi, Duhul Sfânt nu numai că ne dă viaţă spirituală acum, ci noi avem de asemenea promisiunea că într-o zi vom fi înviaţi într-un trup de slavă, în acelaşi fel în care Duhul Sfânt L-a înviat pe Isus.

24. Nu numai că Duhul Sfânt aduce o re-naştere spirituală şi vine să locuiască în cel care îşi pune încrederea în Isus Cristos, ci El mai face încă ceva pentru credincios. Citiţi 1Corinteni 12:12,13.

Acest botez are loc în momentul în care ne punem credinţa în Isus Cristos. Cuvântul "a boteza" înseamnă plasarea unei persoane sau a unui lucru într-un mediu nou sau în unitate cu altceva, pentru a-i schimba condiţia sau relaţia cu vechiul mediu. În momentul în care ne-am încrezut în Isus Cristos, Duhul Sfânt ne plasează (botează) în trupul lui Cristos, care este alcătuit din toţi cei care cred în El şi al cărui Cap este El.

25. Cum descrie Galateni 3:27 botezul?

Duhul Sfânt botează sau îl plasează pe credincios într-o uniune vitală cu Capul acestui Trup, Isus Cristos.

26. Identitatea noastră în Cristos este mai adânc explicată în Romani 6:1-11.

a) Conform versetului 3, cum suntem noi identificaţi cu Cristos?

b) Cine a fost identificat cu Cristos în moartea Sa (v.6)?

c) Pentru că noi suntem identificaţi cu Cristos şi în învierea Sa, ce posibilitate ne dă acest fapt (v.4)?

Botezul Duhului Sfânt în Cristos ne-a eliberat din sclavia păcatului (condiţia noastră precedentă) şi acum viaţa Lui a devenit viaţa noastră - viaţa după înviere. Suntem uniţi acum cu Cristos Isus în învierea Lui.

27. O altă lucrare a Duhului Sfânt în viaţa credinciosului ne este arătată în Efeseni 1:13,14 şi 4:30.

a) După ce am crezut Evanghelia, ce a făcut Duhul Sfânt cu noi (1:13; 4:30)?

b) Cine este sigiliul?

Cuvântul "pecetluit" are aici trei semnificaţii. Prima este cea de proprietate. Când un împărat îşi pune sigiliul pe ceva, acesta imprimă un semn special, care să arate că el este proprietarul. În acelaşi fel, Dumnezeu ne-a ştampilat cu sigiliul Său de proprietate, Duhul Sfânt. Acum noi Îi aparţinem. A doua semnificaţie a cuvântului "pecetluit" este aceea de securitate. Odată pus asupra noastră, sigiliul lui Dumnezeu nu mai poate fi rupt. Putem fi siguri de mântuirea noastră, ştiind că Duhul Sfânt, sigiliul lui Dumnezeu, locuieşte în noi. A treia semnificaţie este aceea de destinaţie. Acest aspect poate fi văzut în 1:14 şi 4:30.

c) Duhul Sfânt este dat ca o arvună (sau avans) a moştenirii noastre, care este pentru (completaţi)

Putem avea siguranţa că într-o zi, când Cristos se va reîntoarce, mântuirea noastră va fi deplină datorită pecetluirii cu Duhul Sfânt.

În continuare vom vorbi despre lucrările Duhului Sfânt care implică: 1) producerea unui caracter asemenea lui Cristos în credincios şi 2) înzestrarea credinciosului pentru slujire.

28. Citiţi Efeseni 5:18. Care este porunca dată nouă cu privire la Duhul Sfânt?

Umplerea cu Duhul Sfânt nu trebuie luată ca umplere a unui recipient cu o substanţă. Nu aceasta este ideea din textul grec. Inima unui creştin nu este un recipient care trebuie golit pentru a fi umplut de Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt se referă la controlul Lui asupra credinciosului. Aceasta nu se întâmplă în mod automat în momentul care credem în Isus Cristos, aşa cum se întâmplă cu faptul că El vine să locuiască în credincios. Mai întâi avem nevoie de dorinţa ca El să ne controleze; după aceea ne supunem controlului Său şi, în fine, ne încredem în El să producă în noi viaţa plăcută lui Dumnezeu. A fi umplut este înzestrarea divină a unui creştin, care are ca rezultat o viaţă asemenea lui Cristos. Este lucrarea Lui, nu a noastră. Exprimarea exterioară a lui Cristos este lucrarea Duhului Sfânt. Trebuie să recunoaştem aceasta şi să ne încredem în Duhul Sfânt că o va face.

Textul grec din Efeseni 5:18 poate fi tradus astfel: "continuţi să fiţi umpluţi..." Cu alte cuvinte, ar trebui să fie o umplere continuă, o continuă supunere controlului Său şi o înzestrare continuă pentru a trăi viaţa asemenea lui Cristos. Această umplere continuă este necesară unei vieţi creştine normale, nu numai pentru lucrările "importante" cum ar fi predicatul şi învăţătura.

29. Citiţi Fapte 6:1-4. Pentru ce "însărcinare obişnuită" era necesar ca cei care o îndeplineau să fie umpluţi cu Duhul Sfânt?

Orice facem, ni se spune în Coloseni 3:23, trebuie să facem ca pentru Domnul. Şi trebuie să recunoaştem că în toate lucrurile avem nevoie de înzestrarea Duhului Sfânt, oricât de neînsemnată ni s-ar părea însărcinarea.

30. În Fapte 2:1-4 citim despre ziua Cincizecimii, când discipolii lui Isus au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. Conform cu Fapte 1:8, pentru ce lucrare le-a spus Isus că îi va înzestra Duhul Sfânt?

Nu uitaţi, este lucrarea Duhului Sfânt de a mărturisi despre Isus Cristos. Şi o cale prin care El face acest lucru, sunt acei credincioşi care Îi sunt supuşi.

31. Cum este această supunere faţă de Duhul Sfânt descrisă în Galateni 5:16?

32. Dacă ne supunem Lui şi depindem de Duhul Sfânt, la ce nu vom mai fi supuşi?

33. Conform versetelor 22 şi 23, care va fi rezultatul supunerii controlului Duhului Sfânt?

Aceste fructe sunt însumate într-un caracter asemenea lui Cristos evident în viaţa credinciosului.

34. O altă lucrare a Duhului Sfânt în viaţa credinciosului o găsim în Ioan 16:13-15. Care este?

35. Citiţi 1Corinteni 2:9-13. Conform acestor versete, ce ne-a revelat Dumnezeu prin Duhul Său? (v. 9, 12)

Credinciosul, care are acum Duhul Sfânt în el, poate să înţeleagă lucrurile de la Dumnezeu. Adevărurile scrise în paginile Bibliei ne-au devenit acum mai clare, pentru că Duhul Sfânt ni le revelează. El ne conduce acum prin întregul adevăr.

Un alt fel în care lucrează Duhul Sfânt în viaţa credinciosului este dezbătut în capitolele 12-14 din prima scrisoare a lui Pavel către biserica din Corint. El vorbeşte despre trupul lui Cristos (biserica) şi cum acesta este comparabil cu trupul nostru fizic, în care fiecare membru (mădular) este important, pentru că i s-a dat să îndeplinească o funcţie specifică. Şi restul trupului este dependent de felul în care fiecare membru îşi îndeplineşte functia specifică. Acelaşi lucru se întâmplă şi în trupul spiritual al lui Cristos.

36. Care este sursa funcţionării fiecărui membru al trupului lui Cristos (1Corinteni 12:11)?

37. În versetul 7 din 1Corinteni 12, care se spune că este scopul acestor daruri şi slujbe?

Pavel dezvoltă această afirmaţie în Efeseni 4:11-16. Aceste daruri ne sunt date ca prin ele şi prin folosirea lor în biserică, întreaga biserică să fie echipată să ducă la bun sfârşit munca de slujire la care ne-a chemat Dumnezeu. Rezultatul ar trebui să fie unitatea în trupul lui Cristos, o cunoaştere mai adâncă a lui Cristos, maturitatea spirituală şi dragostea.

Darurile care sunt înşirate în cele două pasaje de mai sus nu epuizează lista. Altele sunt descrise în Romani 12:6-8 şi de-a lungul întregului Nou-Testament.

Ultima menţiune pe care o facem despre lucrarea Duhului Sfânt în viaţa credinciosului o întâlnim în Romani 8:26,27.

38. Ce face Duhul Sfânt pentru credincios, conform acestor versete?

Duhul Sfânt îl ajută pe credincios în rugăciune, pentru că nu întotdeauna ştim să ne rugăm în voia lui Dumnezeu.

Am văzut, deci, care sunt minunatele şi importantele lucrări ale Duhului Sfânt în viaţa celui care îşi pune credinţa în Isus Cristos. Duhul Sfânt face ca acea persoană, care era moartă spiritual, să vină la viaţă. El, totodată, locuieşte în fiecare credincios, biruind prin puterea Sa păcatul din cei care se supun Lui şi se bazează pe El să facă acest lucru. Am văzut, de asemenea, că Duhul Sfânt ne botează în Cristos, făcându-ne membri ai trupului Lui (biserica), al cărui Cap este El. Am văzut că acest botez, care survine în momentul întoarcerii noastre, ne identifică cu Isus Cristos în moartea, îngroparea şi învierea Sa. Vechiul nostru eu a fost crucificat cu El şi am fost înviaţi cu El pentru a experimenta noua Lui viaţă. De asemenea, Duhul Sfânt ne sigilează, sigiliu care ne asigură mântuirea prin Cristos, faptul că Îi aparţinem şi ne garantează învierea. Suntem, totodată, îndemnaţi să fim umpluţi cu Duhul Sfânt, ceea ce înseamnă să ne supunem controlului Lui pentru a putea produce în noi viaţa lui Isus Cristos. În acest fel noi devenim martori ai lui Cristos în faţa lumii. Duhul Sfânt ne dă şi înţelegerea spirituală a Cuvântului lui Dumnezeu. Am văzut că Duhul Sfânt dă daruri credincioşilor pentru a-i echipa pentru lucrarea pe care El o are pentru fiecare membru, în aşa fel încât biserica să crească mereu în maturitatea spirituală. Şi, în fine, am văzut că Duhul Sfânt ne asistă în rugăciune.

Este clar, în lumina acestor lucruri, cât de important este Duhul Sfânt în viaţa credinciosului. Cu toate acestea, El niciodată nu atrage atenţia asupra Sa, ci, dimpotrivă, scopul Său este de a sta, în cele din urmă, ca mărturie despre Isus Cristos.

Sperăm că acest caiet v-a fost de folos pentru înţelegerea Duhului Sfânt şi a lucrării Sale. Dorinţa noastră este ca toţi să creştem în harul şi cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Cristos; şi sperăm că aceste caiete vor ajuta la echiparea creştinului pentru lucrarea de slujire, întru zidirea trupului lui Cristos (Efeseni 4:12).

RĂSPUNSURI

1. Sfătuitor/Mângâietor

2. El

3. a. cunoştinţă b. voinţă c.năzuinţa Duhului

4. a. vorbeşte b. mijloceşte c. cheamă oamenii pentru slujire d. învaţă e. călăuzeşte

5. a. poate fi întristat b. poate fi batjocorit (insultat) c. poate fi minţit d. poate fi hulit e. poate întâmpina împotrivire

6. a. Duhul Sfânt b. Dumnezeu

7. a. etern b. omniprezent c. omnipotent d. omniscient e. adevăr

8. a. creaţia b. naşterea din nou c. învierea d. inspiraţia divină e. încarnarea lui Isus Cristos

9. creaţia

10. păcatul, neprihănirea şi judecata

11. mărturiseşte despre Isus Cristos

12. Duhul Sfânt

13. ale Duhului Sfânt

14. Mesia era descendentul uman al lui David şi în acelaşi timp Domn divin

15. toată

16. El a fost zămislit în trup de către Duhul Sfânt

17. Cristos a fost uns de Duhul Sfânt

18. era umplut şi condus de Duhul Sfânt

19. învierea lui Isus Cristos

20. a. naşterea din nou spirituală b. intrarea în împărăţia lui Dumnezeu

21. în mine

22. sfinţi

23. a. Duhul Sfânt care locuieşte în noi b. nu c. viaţă d. le va învia

24. botează credinciosul în trupul lui Cristos

25. botezaţi în Cristos/ îmbrăcaţi cu Cristos

26. a. în moartea Sa b. vechiul eu c. să trăim o viaţă nouă

27. a. ne-a pecetluit în Cristos b. Duhul Sfânt c. răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu

28. să fim plini de Duh

29. slujirea la mese

30. să fie martorii Lui

31. umblarea în Duhul

32. poftelor cărnii

33. El îşi va produce fructele în noi

34. ne călăuzeşte prin întreg adevărul

35. tot ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care Îl iubesc; lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său

36. Duhul Sfânt

37. spre folosul altora

38. mijloceşte


Doctrine