Înapoi
Acasă
Biblia

Doctrina despre Duhul Sfânt

INTRODUCERE

Dorința noastră este ca, pe măsură ce devenim mai familiarizați cu adevărurile importante ale credinței creștine, așa cum ne învață Biblia, să creștem în harul și cunoștința Domnului nostru Isus, să știm ce credem, și de ce credem aceasta și să fim echipați pentru a apăra credința (1Petru 3:15).
Această broșură este creată pentru a determina cititorul să-și arunce privirea prin Scripturi pentru a intra în posesia unor mai bune cunoștințe despre Biblie și credințele esențiale ale creștinății. Broșura poate fi folosită în mod individual sau în grupuri mici. Toate răspunsurile la întrebări sunt furnizate la sfârșitul cărții.

Doctrina despre Duhul Sfânt

Probabil că nicio altă doctrină creștină nu a fost răstălmăcită în ultima vreme în așa măsură ca aceea referitoare la Duhul Sfânt. Învățăturile variază de la cele care neagă Persoana și dumnezeirea Duhului Sfânt (crezându-se că El este un fel de forță sau energie cosmică) până la cele care pun un mare accent pe anumite lucrări ale Duhului Sfânt, ignorându-le pe celelalte.
Dorința noastră este ca prin această carte să furnizăm o învățătură echilibrată, biblică cu privire la Duhul Sfânt. Problemele la care ne vom referi în această carte sunt:

Personalitatea Duhului Sfânt
Dumnezeirea Duhului Sfânt
Lucrarea Duhului Sfânt
În ce privește lumea
În ce privește revelarea și inspirația
În ce-L privește pe Isus Cristos
În ce-l privește pe credincios

Sperăm că acest studiu vă va familiariza mai bine cu ceea ce ne învață Biblia cu privire la Duhul Sfânt, pentru ca să nu fiți purtați de orice vânt de învățătură (Efeseni 4:14).

PERSONALITATEA DUHULUI SFÂNT

Duhul Sfânt nu este o forță sau o energie pe care noi creștinii încercăm să o dobândim pentru a o folosi, ci, dimpotrivă, El este o Ființă personală, care vrea să ne țină în grija Lui și să ne folosească.

1. Ce nume care sugerează personalitate Îi este dat Duhului Sfânt în Ioan 14:16 și 16:7?

_______________________________________________________

În limba greacă acest cuvânt înseamnă "cineva care este chemat să stea lângă tine" - așa cum cineva își cheamă avocatul. Același cuvânt este folosit și în 1Ioan 2:1 cu privire la Isus. Duhul Sfânt este, deci, Mângâietorul care Îi ține locul lui Isus Cristos. O energie sau o forță nu poate să-L înlocuiască pe Isus; doar o Persoană poate fi un mângâietor.

2. Citiți Ioan 16:7,8; 13-15. Cum se face referință la Duhul Sfânt în aceste versete?

_______________________________________

3. Ce caracteristici personale îi sunt atribuite Duhului Sfânt în:

a) 1Corinteni 2:10,11? _________________

b) 1Corinteni 12:11? _________________

c) Romani 8:27? _________________

4. Ce activități personale Îi sunt atribuite Duhului Sfânt în:

a) Apocalipsa 2:7; Matei 10:20? ______________

b) Romani 8:26? ________________

c) Fapte 13:2? __________________________________

d) Ioan 14:26? _________________

e) Romani 8:14? ____________________

5. Ce tratament caracteristic unei persoane are ca subiect Duhul Sfânt în:

a)Efeseni 4:30? ___________________________

b) Evrei 10:29? ___________________________

c) Fapte 5:3? ____________________________

d) Matei 12:31,32? ________________________

e) Fapte 7:51 ____________________________

DUMNEZEIREA DUHULUI SFÂNT

Acum, că am constatat din ceea ce spune Biblia că Duhul Sfânt este o Ființă personală, la fel ca Tatăl și Fiul, haideți să vedem ce spune Biblia despre dumnezeirea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt este Dumnezeu în același fel cum sunt Tatăl și Fiul, Isus Cristos. (Doctrina Trinității este discutată în cea de-a doua broșură a acestei serii: Doctrina despre Dumnezeu.)

6. Citiți Fapte 5:1-4.

a) Conform spuselor lui Petru, pe cine a mințit Anania, în versetul 3?

________________________________________

b) În versetul 4, pe cine se spune că L-a mințit? ___________________

Mințindu-L pe Duhul Sfânt, Anania L-a mințit pe Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu.

7. În versetele care urmează, potriviți atributele divine asociate Duhului Sfânt cu versetul din care provine fiecare.

a) Evrei 9:14 omnipotent
b) Psalmul 139:7-10 adevăr
c) Luca 1:35 omniscient
d) 1Corinteni 2:10,11 etern
e) 1Ioan 5:7 omniprezent

8. În versetele următoare potriviți lucrările dumnezeiești atribuite Duhului Sfânt cu versetele din care provin.

a) Psalmul 104:30; Iov 33:4; Geneza 1:2 încarnarea lui Isus Cristos
b) Ioan 3:5-8 inspirația divină
c) Romani 8:11 învierea
d) 1Petru 1:21 creația
e) Luca 1:35 nașterea din nou

Sperăm că aceste versete v-au arătat fără umbră de îndoială că Duhul Sfânt este în aceeași măsură Dumnezeu ca Tatăl și ca Fiul. Datorită acestui fapt, El nu trebuie nicidecum privit ca mai puțin important în lucrarea Lui în lume și în viețile noastre.

Haideți, deci, să aruncăm o privire asupra lucrării Duhului Sfânt în relație cu lumea, cu revelația și inspirația, cu Isus Cristos și cu credinciosul.

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT

În ce privește lumea

9. Citiți Psalmul 104:30, Iov 33:4 și Geneza 1:2 și scrieți în ce lucrare importantă este implicat Duhul Sfânt?

_____________________

10. Isus, vorbind despre trimiterea Duhului Sfânt după înălțarea Lui, le spunea discipolilor Săi că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată de trei lucruri. Care sunt acestea (Ioan 16:7-11)?

__________________________________

Duhul Sfânt a venit să dovedească lumea vinovată de:

1) păcatul fundamental al omului de necredință în Dumnezeu și lucrarea Sa de mântuire prin Isus Cristos;
2) neprihănirea absolută a lui Isus Cristos, confirmată de învierea și înălțarea Sa la Tatăl;
3) faptul că puterea lui Satan a fost frântă și judecarea Lui Cristos stă la baza judecății care va veni.

11. O altă lucrare a Duhului Sfânt în ce privește lumea o întâlnim în Ioan 15:26, Fapte 5:30-32 și Evrei 10:15-17. Care este?

____________________________________________

"A mărturisi" înseamnă a scoate la lumină lucruri pe care cineva le-a văzut sau le-a auzit, întocmai ca și un martor într-o curte de justiție. Duhul Sfânt scoate la iveală adevărul despre Isus Cristos și despre lucrarea Lui de mântuire și îl revelează lumii. Pentru aceasta El îi folosește pe credincioși, în care locuiește. De asemenea, El folosește și Scripturile, pe care le-a inspirat, după cum se poate vedea în Evrei 10:15-17.

Duhul Sfânt nu numai că mărturisește lumii despre Cristos, ci și deschide continuu ochii credincioșilor asupra caracterului și a lucrării lui Isus Cristos. Duhul Sfânt nu atrage niciodată atenția asupra Sa, ci întotdeauna ne-o îndreaptă asupra lui Isus Cristos.

În ce privește revelația și inspirația

Revelația reprezintă o dezvăluire a ceva necunoscut înainte.

12. Cu toate că azi sunt mulți care pretind că sunt profeți, cine este Cel care a revelat toate adevăratele profeții consemnate în Scripturi? (2Petru 1:21)

____________________________________________

13. Ale Cui cuvinte a fost pus Ezechiel să le transmită lui Israel? (Ezechiel 2:2,7)

_____________________________________________

14. Ce a revelat Duhul Sfânt despre Isus Cristos prin David? (Matei 22:41-45)

_____________________________________________

Cuvântul inspirat, așa cum este folosit în Biblie, înseamnă "insuflat de Dumnezeu". Dumnezeu a folosit oameni pentru a face Cuvântul Său cunoscut lumii. Scripturile sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu idei sau filosofii omenești.

15. Conform cu 2Timotei 3:16, cât din Scriptură este inspirată de Dumnezeu?

______________________________________________

După cum am văzut în 2Petru 1:21, oamenii, mânați de Duhul Sfânt, au vorbit despre Dumnezeu. Cărțile Bibliei sunt de origine divină și au autoritate divină.

În ce-L privește pe Isus Cristos

Acum vom privi la felurile în care Duhul Sfânt a fost implicat în viața lui Cristos.

16. Care este primul exemplu al lucrării Duhului Sfânt în viața lui Cristos, așa cum este consemnat în Noul Testament? (Luca 1:35)

_____________________________________________

Nașterea din fecioară a fost un miracol ieșit din comun înfăptuit de Duhul Sfânt, prin care eternul Fiu al lui Dumnezeu a adoptat o natură umană comună, totuși fără păcat, și S-a născut ca om fără a renunța la niciun aspect al dumnezeirii Sale.

17. Conform cu Luca 4:18,19 și Fapte 10:38, în ce alt mod a fost Duhul Sfânt implicat în viața lui Cristos?

__________________________________________

Ungerea înseamnă o împuternicire pentru o lucrare. Isus a fost împuternicit să predice Evanghelia, "vestea cea bună" a eliberării, nouă, celor care eram ținuți captivi de păcat. Această ungere L-a împuternicit, de asemenea, să facă mari minuni.

18. În Luca 4:1 vedem mai mult din lucrarea Duhului Sfânt în viața lui Isus, cu privire la ispitirea Lui de către diavol în pustie. Despre ce este vorba?

__________________________

Isus a fost în totalitate supus controlului Duhului Sfânt și, din această cauză, El a fost capabil să treacă victorios încercările pe care Satan I le-a pus în față.

19. În ce eveniment important al credinței creștine a fost implicat Duhul Sfânt, conform cu Romani 8:11?

___________________________________________

Și, după cum am văzut mai devreme, Duhul Sfânt a fost implicat în învierea lui Isus Cristos. În același fel El ne va învia și pe noi din morți, dându-ne un trup de slavă.

În fine, vom cerceta cum lucrează Duhul Sfânt în viața credinciosului. După cum vom vedea, Duhul Sfânt joacă un rol vital în viața credinciosului și este important să recunoaștem acest lucru, pentru a ne putea maturiza în umblarea noastră creștină.

În ce-l privește pe credincios

20. În conversației lui Isus cu Nicodim din Ioan 3:1-6, observăm că Isus îi dezvăluie acestuia o lucrare minunată pe care o face Duhul Sfânt în viața celui care își pune încrederea în Isus Cristos (v. 3). El compară această lucrare cu un proces natural.

a) Care este această lucrare a Duhului Sfânt?

______________________________

b) Ce obține credinciosul prin această re-naștere (v. 3, 5)?

____________________________________________

Această lucrare a Duhul Sfânt este de asemenea descrisă în Tit 3:5.

În pasajul din Ioan, capitolul 3, această naștere din nou determină primirea vieții spirituale de către credincios, care, înainte de a-și pune încrederea în Isus, era mort spiritual. În Tit, acest cuvânt determină faptul că credinciosul a fost adus într-un punct în care toate lucrurile au devenit noi (vezi 2Corinteni 5:17). Duhul Sfânt aduce viață nouă, viața eternă, celui care și-a pus credința în Isus Cristos.

21. În 1Corinteni 6:19 vedem o altă lucrare a Duhului Sfânt în legătură cu credinciosul. Unde se află Duhul Sfânt conform acestui verset?

_________________________________

Dumnezeu nu locuiește în temple clădite de mâini omenești (Fapte 17:24). El a ales să locuiască în credincios, astfel că trupurile noastre sunt templul Său.

22. În 1Corinteni 3:16,17 ni se spune că noi suntem templul Duhului Sfânt. Cum suntem din această cauză (v. 17)?

____________________

23. Citiți Romani 8:9-11

a) Ce ne eliberează de sub controlul firii noastre păcătoase și ne face ai lui Cristos (v. 9)?

____________________________________________

b) Poate cineva să nu aibă Duhul Sfânt în el și totuși să fie mântuit (v. 9)

_______________________________

Duhul Sfânt vine să locuiască în credincios în momentul în care acesta își pune încrederea în Isus Cristos.

c) Ce dă Duhul Sfânt spiritului nostru (v. 10)?

__________________________

d) Ce va face Duhul Sfânt cu trupurile noastre muritoare (v. 11)

___________________________

Deci, locuind în noi, Duhul Sfânt nu numai că ne dă viață spirituală acum, ci noi avem de asemenea promisiunea că într-o zi vom fi înviați într-un trup de slavă, în același fel în care Duhul Sfânt L-a înviat pe Isus.

24. Nu numai că Duhul Sfânt aduce o re-naștere spirituală și vine să locuiască în cel care își pune încrederea în Isus Cristos, ci El mai face încă ceva pentru credincios. Citiți 1Corinteni 12:12,13.

_____________________________________________

Acest botez are loc în momentul în care ne punem credința în Isus Cristos. Cuvântul "a boteza" înseamnă plasarea unei persoane sau a unui lucru într-un mediu nou sau în unitate cu altceva, pentru a-i schimba condiția sau relația cu vechiul mediu. În momentul în care ne-am încrezut în Isus Cristos, Duhul Sfânt ne plasează (botează) în trupul lui Cristos, care este alcătuit din toți cei care cred în El și al cărui Cap este El.

25. Cum descrie Galateni 3:27 botezul?

_________________________________________

Duhul Sfânt botează sau îl plasează pe credincios într-o uniune vitală cu Capul acestui Trup, Isus Cristos.

26. Identitatea noastră în Cristos este mai adânc explicată în Romani 6:1-11.

a) Conform versetului 3, cum suntem noi identificați cu Cristos?

______________________

b) Cine a fost identificat cu Cristos în moartea Sa (v.6)?

___________________________

c) Pentru că noi suntem identificați cu Cristos și în învierea Sa, ce posibilitate ne dă acest fapt (v.4)?

____________________________________________

Botezul Duhului Sfânt în Cristos ne-a eliberat din sclavia păcatului (condiția noastră precedentă) și acum viața Lui a devenit viața noastră - viața după înviere. Suntem uniți acum cu Cristos Isus în învierea Lui.

27. O altă lucrare a Duhului Sfânt în viața credinciosului ne este arătată în Efeseni 1:13,14 și 4:30.

a) După ce am crezut Evanghelia, ce a făcut Duhul Sfânt cu noi (1:13; 4:30)?

_____________________________________

b) Cine este sigiliul? ________________________________

Cuvântul "pecetluit" are aici trei semnificații. Prima este cea de proprietate. Când un împărat își pune sigiliul pe ceva, acesta imprimă un semn special, care să arate că el este proprietarul. În același fel, Dumnezeu ne-a ștampilat cu sigiliul Său de proprietate, Duhul Sfânt. Acum noi Îi aparținem. A doua semnificație a cuvântului "pecetluit" este aceea de securitate. Odată pus asupra noastră, sigiliul lui Dumnezeu nu mai poate fi rupt. Putem fi siguri de mântuirea noastră, știind că Duhul Sfânt, sigiliul lui Dumnezeu, locuiește în noi. A treia semnificație este aceea de destinație. Acest aspect poate fi văzut în 1:14 și 4:30.

c) Duhul Sfânt este dat ca o arvună (sau avans) a moștenirii noastre, care este pentru

_______________________________________(completați)

Putem avea siguranța că într-o zi, când Cristos se va reîntoarce, mântuirea noastră va fi deplină datorită pecetluirii cu Duhul Sfânt.

În continuare vom vorbi despre lucrările Duhului Sfânt care implică: 1) producerea unui caracter asemenea lui Cristos în credincios și 2) înzestrarea credinciosului pentru slujire.

28. Citiți Efeseni 5:18. Care este porunca dată nouă cu privire la Duhul Sfânt?

____________________________________

Umplerea cu Duhul Sfânt nu trebuie luată ca umplere a unui recipient cu o substanță. Nu aceasta este ideea din textul grec. Inima unui creștin nu este un recipient care trebuie golit pentru a fi umplut de Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt se referă la controlul Lui asupra credinciosului. Aceasta nu se întâmplă în mod automat în momentul care credem în Isus Cristos, așa cum se întâmplă cu faptul că El vine să locuiască în credincios. Mai întâi avem nevoie de dorința ca El să ne controleze; după aceea ne supunem controlului Său și, în fine, ne încredem în El să producă în noi viața plăcută lui Dumnezeu. A fi umplut este înzestrarea divină a unui creștin, care are ca rezultat o viață asemenea lui Cristos. Este lucrarea Lui, nu a noastră. Exprimarea exterioară a lui Cristos este lucrarea Duhului Sfânt. Trebuie să recunoaștem aceasta și să ne încredem în Duhul Sfânt că o va face.

Textul grec din Efeseni 5:18 poate fi tradus astfel: "continuți să fiți umpluți..." Cu alte cuvinte, ar trebui să fie o umplere continuă, o continuă supunere controlului Său și o înzestrare continuă pentru a trăi viața asemenea lui Cristos. Această umplere continuă este necesară unei vieți creștine normale, nu numai pentru lucrările "importante" cum ar fi predicatul și învățătura.

29. Citiți Fapte 6:1-4. Pentru ce "însărcinare obișnuită" era necesar ca cei care o îndeplineau să fie umpluți cu Duhul Sfânt?

____________________________________________________

Orice facem, ni se spune în Coloseni 3:23, trebuie să facem ca pentru Domnul. Și trebuie să recunoaștem că în toate lucrurile avem nevoie de înzestrarea Duhului Sfânt, oricât de neînsemnată ni s-ar părea însărcinarea.

30. În Fapte 2:1-4 citim despre ziua Cincizecimii, când discipolii lui Isus au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Conform cu Fapte 1:8, pentru ce lucrare le-a spus Isus că îi va înzestra Duhul Sfânt?

___________________________________________

Nu uitați, este lucrarea Duhului Sfânt de a mărturisi despre Isus Cristos. Și o cale prin care El face acest lucru, sunt acei credincioși care Îi sunt supuși.

31. Cum este această supunere față de Duhul Sfânt descrisă în Galateni 5:16?

________________________________________________

32. Dacă ne supunem Lui și depindem de Duhul Sfânt, la ce nu vom mai fi supuși?

___________________________________________

33. Conform versetelor 22 și 23, care va fi rezultatul supunerii controlului Duhului Sfânt?

__________________________________________

Aceste fructe sunt însumate într-un caracter asemenea lui Cristos evident în viața credinciosului.

34. O altă lucrare a Duhului Sfânt în viața credinciosului o găsim în Ioan 16:13-15. Care este?

___________________________________________

35. Citiți 1Corinteni 2:9-13. Conform acestor versete, ce ne-a revelat Dumnezeu prin Duhul Său? (v. 9, 12)

____________________________________________

Credinciosul, care are acum Duhul Sfânt în el, poate să înțeleagă lucrurile de la Dumnezeu. Adevărurile scrise în paginile Bibliei ne-au devenit acum mai clare, pentru că Duhul Sfânt ni le revelează. El ne conduce acum prin întregul adevăr.

Un alt fel în care lucrează Duhul Sfânt în viața credinciosului este dezbătut în capitolele 12-14 din prima scrisoare a lui Pavel către biserica din Corint. El vorbește despre trupul lui Cristos (biserica) și cum acesta este comparabil cu trupul nostru fizic, în care fiecare membru (mădular) este important, pentru că i s-a dat să îndeplinească o funcție specifică. Și restul trupului este dependent de felul în care fiecare membru își îndeplinește functia specifică. Același lucru se întâmplă și în trupul spiritual al lui Cristos.

36. Care este sursa funcționării fiecărui membru al trupului lui Cristos (1Corinteni 12:11)?

___________________________________________

37. În versetul 7 din 1Corinteni 12, care se spune că este scopul acestor daruri și slujbe?

___________________________________________

Pavel dezvoltă această afirmație în Efeseni 4:11-16. Aceste daruri ne sunt date ca prin ele și prin folosirea lor în biserică, întreaga biserică să fie echipată să ducă la bun sfârșit munca de slujire la care ne-a chemat Dumnezeu. Rezultatul ar trebui să fie unitatea în trupul lui Cristos, o cunoaștere mai adâncă a lui Cristos, maturitatea spirituală și dragostea.

Darurile care sunt înșirate în cele două pasaje de mai sus nu epuizează lista. Altele sunt descrise în Romani 12:6-8 și de-a lungul întregului Nou-Testament.

Ultima mențiune pe care o facem despre lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului o întâlnim în Romani 8:26,27.

38. Ce face Duhul Sfânt pentru credincios, conform acestor versete?

__________________________________________

Duhul Sfânt îl ajută pe credincios în rugăciune, pentru că nu întotdeauna știm să ne rugăm în voia lui Dumnezeu.

Am văzut, deci, care sunt minunatele și importantele lucrări ale Duhului Sfânt în viața celui care își pune credința în Isus Cristos. Duhul Sfânt face ca acea persoană, care era moartă spiritual, să vină la viață. El, totodată, locuiește în fiecare credincios, biruind prin puterea Sa păcatul din cei care se supun Lui și se bazează pe El să facă acest lucru. Am văzut, de asemenea, că Duhul Sfânt ne botează în Cristos, făcându-ne membri ai trupului Lui (biserica), al cărui Cap este El. Am văzut că acest botez, care survine în momentul întoarcerii noastre, ne identifică cu Isus Cristos în moartea, îngroparea și învierea Sa. Vechiul nostru eu a fost crucificat cu El și am fost înviați cu El pentru a experimenta noua Lui viață. De asemenea, Duhul Sfânt ne sigilează, sigiliu care ne asigură mântuirea prin Cristos, faptul că Îi aparținem și ne garantează învierea. Suntem, totodată, îndemnați să fim umpluți cu Duhul Sfânt, ceea ce înseamnă să ne supunem controlului Lui pentru a putea produce în noi viața lui Isus Cristos. În acest fel noi devenim martori ai lui Cristos în fața lumii. Duhul Sfânt ne dă și înțelegerea spirituală a Cuvântului lui Dumnezeu. Am văzut că Duhul Sfânt dă daruri credincioșilor pentru a-i echipa pentru lucrarea pe care El o are pentru fiecare membru, în așa fel încât biserica să crească mereu în maturitatea spirituală. Și, în fine, am văzut că Duhul Sfânt ne asistă în rugăciune.

Este clar, în lumina acestor lucruri, cât de important este Duhul Sfânt în viața credinciosului. Cu toate acestea, El niciodată nu atrage atenția asupra Sa, ci, dimpotrivă, scopul Său este de a sta, în cele din urmă, ca mărturie despre Isus Cristos.

Sperăm că acest caiet v-a fost de folos pentru înțelegerea Duhului Sfânt și a lucrării Sale. Dorința noastră este ca toți să creștem în harul și cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Cristos; și sperăm că aceste caiete vor ajuta la echiparea creștinului pentru lucrarea de slujire, întru zidirea trupului lui Cristos (Efeseni 4:12).

RĂSPUNSURI

1. Sfătuitor/Mângâietor

2. El

3. a. cunoștință b. voință c.năzuința Duhului

4. a. vorbește b. mijlocește c. cheamă oamenii pentru slujire d. învață e. călăuzește

5. a. poate fi întristat b. poate fi batjocorit (insultat) c. poate fi mințit d. poate fi hulit e. poate întâmpina împotrivire

6. a. Duhul Sfânt b. Dumnezeu

7. a. etern b. omniprezent c. omnipotent d. omniscient e. adevăr

8. a. creația b. nașterea din nou c. învierea d. inspirația divină e. încarnarea lui Isus Cristos

9. creația

10. păcatul, neprihănirea și judecata

11. mărturisește despre Isus Cristos

12. Duhul Sfânt

13. ale Duhului Sfânt

14. Mesia era descendentul uman al lui David și în același timp Domn divin

15. toată

16. El a fost zămislit în trup de către Duhul Sfânt

17. Cristos a fost uns de Duhul Sfânt

18. era umplut și condus de Duhul Sfânt

19. învierea lui Isus Cristos

20. a. nașterea din nou spirituală b. intrarea în împărăția lui Dumnezeu

21. în mine

22. sfinți

23. a. Duhul Sfânt care locuiește în noi b. nu c. viață d. le va învia

24. botează credinciosul în trupul lui Cristos

25. botezați în Cristos/ îmbrăcați cu Cristos

26. a. în moartea Sa b. vechiul eu c. să trăim o viață nouă

27. a. ne-a pecetluit în Cristos b. Duhul Sfânt c. răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu

28. să fim plini de Duh

29. slujirea la mese

30. să fie martorii Lui

31. umblarea în Duhul

32. poftelor cărnii

33. El își va produce fructele în noi

34. ne călăuzește prin întreg adevărul

35. tot ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care Îl iubesc; lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său

36. Duhul Sfânt

37. spre folosul altora

38. mijlocește


Doctrine