Înapoi
Acasă
Biblia

Doctrinele mântuirii

INTRODUCERE

Dorința noastră este ca, pe măsură ce devenim mai familiarizați cu adevărurile importante ale credinței creștine, așa cum ne învață Biblia, să creștem în harul și cunoștința Domnului nostru Isus, să știm ce credem, și de ce credem aceasta și să fim echipați pentru a apăra credința (1Petru 3:15).

Această broșură este creată pentru a determina cititorul să-și arunce privirea prin Scripturi pentru a intra în posesia unor mai bune cunoștințe despre Biblie și credințele esențiale ale creștinății. Broșura poate fi folosită în mod individual sau în grupuri mici. Toate răspunsurile la întrebări sunt furnizate la sfârșitul cărții.

Doctrinele mântuirii

PARTEA a II-a

În continuarea studiului nostru despre doctrinele mântuirii vom arunca o privire asupra altor termeni biblici folosiți pentru a descrie câteva aspecte ale mântuirii noastre. Cele șase doctrine cuprind:

1. Răscumpărarea
2. Împăcarea
3. Înfierea
4. Sfințirea
5. Învierea
6. Siguranța

Sperăm ca Domnul să continue să vă ajute să înțelegeți Cuvântul Său, pe măsură ce treceți prin întrebările acestei broșuri. Și sperăm că veți crește în cunoștința mântuirii voastre.

RĂSCUMPĂRAREA

Vom privi acum la un alt aspect al mântuirii, și anume doctrina răscumpărării. Răscumpărarea înseamnă eliberarea de sub sclavie prin plătirea unui preț. O bună ilustrație este piața de sclavi, unde cuvântul răscumpărare era folosit pentru a descrie achiziționarea unui sclav cu scopul de a fi eliberat fără să mai fie nevoit să se întoarcă la sclavie.

În contextul Bibliei și al mântuirii, citim și experimentăm în propriile noastre vieți că fiecare persoană nemântuită se află legată în sclavie.

57. Conform cu Ioan 8:34, cui îi este robită persoana nemântuită?

__________________________________________________________

Omul se află sub jugul păcatului și nu este capabil să se elibereze singur. Are nevoie de un Răscumpărător care să-l elibereze din sclavie. Acel Răscumpărător este Fiul fără păcat (neprihănit) al lui Dumnezeu, Isus Cristos.

58. În acord cu următoarele versete, din ce ne-a răscumpărat Isus?

a) 1Petru 1:18 __________________________________________

Aceasta este o viață ce nu poate produce ceva profitabil. O viață dusă în robia păcatului nu poate să rezulte în ceva cu valoare spirituală.

b) Galateni 3:13 ________________________________________

Datorită stării noastre de robi ai păcatului, nu suntem în stare să îndeplinim cerințele legii lui Dumnezeu; deci suntem sub blestemul morții, care este sentința adusă de lege. Isus ne izbăvește de acest blestem luând condamnarea asupra Sa.

c) Coloseni 1:13,14

1.__________________________________

2.__________________________________

Satan a avut putere asupra noastră datorită naturii noastre păcătoase. El s-a folosit de această natură păcătoasă pentru a ne controla. Isus ne-a eliberat însă din păcat, deci și de sub puterea lui Satan.

d) Tit 2:14 ______________________________________________

"Orice fărădelege" înseamnă "orice păcat". Isus ne-a eliberat de orice păcat trecut, prezent și viitor.

Spuneam că răscumpărarea înseamnă eliberarea din robie prin plătirea unui preț. Un preț mare a fost plătit pentru eliberarea noastră din păcat și de pedeapsa adusă de el.

59. a) Care a fost prețul plătit pentru libertatea noastră (1Petru 1:18,19; Efeseni 1:7)?

__________________________________________________________

Plata păcatului este moartea (Romani 6:23). Deci prețul pentru eliberarea noastră a fost plătit prin faptul că Isus Cristos, Cel fără de păcat, a murit în locul nostru (vezi doctrina substituirii).

b) Cu ce contrastează sângele lui Cristos în 1Petru 1: 18?

__________________________________________________________

Pentru cumpărarea sclavilor se foloseau monede din aur și argint. Deși monedele aveau valoare, erau pieritoare, valoarea lor fiind temporară. Dar sângele lui Cristos este menționat aici ca fiind "scump". Acest cuvânt indică ceva de mare valoare și având un preț mare. Nu este nimic care să aibă o valoare mai mare și care să fi putut fi oferit în schimbul eliberării noastre din sclavia păcatului.

60. Ce a dat sângelui Său o valoare atât de mare (Fapte 20:28)?

__________________________________________________________

Acest sânge a fost mult mai bun decât cel al vițeilor și al țapilor folosiți în jertfele Vechiului Testament (Evrei 9:12). Acest sânge a fost singurul acceptat în ceruri pentru răscumpărarea omenirii. Acesta a fost sângele dumnezeirii și al umanității fără de păcat - sângele prețios al lui Cristos.

"Căci Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți." (Marcu 10:45; vezi și 1Timotei 2:5,6)

Am văzut, deci, că pe când noi eram încă sub robia și puterea păcatului, Isus Cristos, Fiul fără de păcat al lui Dumnezeu, Și-a dat viața ca preț de răscumpărare din acea piață de sclavi ai păcatului.

Haideți să ne ațintim puțin atenția asupra rezultatelor răscumpărării noastre.

61. Citiți Efeseni 1:7 și Romani 3:24, apoi scrieți unul dintre rezultatele răscumpărării.

__________________________________________________________

Amintiți-vă că, atunci când am discutat despre doctrina justificării, am spus că justificarea înseamnă să fi eliberat de vina păcatelor noastre și de pedeapsa ce o meritam (iertarea), precum și atribuirea perfectei neprihăniri a lui Isus Cristos în viețile noastre. Isus Cristos ne-a răscumpărat din păcatul nostru și ne-a făcut neprihăniți. Nu trebuie să trecem niciodată cu vederea faptul că, așa cum o spun aceste două versete, a fost un gest al minunatului har al lui Dumnezeu. Noi, cu niciun chip, nu meritam ceea ce a făcut Isus Cristos pentru noi.

62. Un alt rezultat al răscumpărării noastre îl găsim în Coloseni 1:13,14

__________________________________________________________

Isus ne-a răscumpărat din întunecimea împărăției lui Satan și ne-a făcut cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Acum Isus Cristos este regele nostru - Regele regilor.

63. Care dintre rezultatele răscumpărării consemnate în Tit 2:14 îți dă o mare siguranță ca și credincios în Isus Cristos?

__________________________________________________________

Ca și posesiuni ale lui Isus Cristos, putem fi siguri că El nu va îngădui niciodată ca cineva să ne ia din mâinile Sale. Nicicând nu vom mai fi vânduți pe piața de sclavi ai păcatului. Putem să ne odihnim în siguranță, știind că suntem ai Aceluia care ne iubește și vrea doar ce este bun pentru noi.

64. Conform cu Evrei 9:12, cât de completă este răscumpărarea noastră?

__________________________________________________________

Isus nu ne scoate de pe piața de sclavi a lui Satan până la următoarea dată când păcătuim; ci o face pentru totdeauna, iar valoarea sângelui Său a fost suficient de mare să-mi acopere toate păcatele trecute, prezente și viitoare.

Vom încheia studiul nostru referitor la doctrina răscumpărării prin a privi la câteva versete care se referă la răscumpărarea viitoare a creștinului.

65. Ce așteptăm cu înfocare noi, cei care am fost răscumpărați din robia păcatului?

__________________________________________________________

După cum bine știm, deși am fost răscumpărați din vina, puterea și pedeapsa păcatului, încă trăim în același trup, care este capabil de păcat și ne împiedică să ne bucurăm de părtășia totală cu Dumnezeu.

66. Dar când va reveni Isus să-Și ia biserica, va schimba trupul acesta pământesc făcându-l asemenea cu ce (Filipeni 3:20-21)?

__________________________________________________________

1Corinteni 15:53 spune: "Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire." Când se va întâmpla acest lucru, răscumpărarea noastră va fi completă. Vom fi izbăviți de prezența păcatului și de puterea morții. Vom avea trupuri asemenea Domnului nostru înviat, trupuri ce nicodată nu vor mai fi în ghiara morții.

Ne putem, însă, bucura de acum, căci Duhul Sfânt, care locuiește în fiecare credincios, ne este dat ca și garanție a acestei răscumpărări viitoare. (Efeseni 1:13,14; 4:30)

ÎMPĂCAREA

Acum vom privi pe scurt mântuirea dintr-un unghi puțin diferit în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Biblia îl numește împăcare.

Putem defini împăcarea ca fiind o schimbare de la o condiție la alta, schimbare care înlătură orice stă în calea unității și a păcii. În contextul mântuirii, este o schimbare care vine din partea unei persoane (păcătosul), fiind declanșată de acțiunea altei persoane (Isus Cristos). Această definiție va deveni mai clară pe măsură ce vom examina versetele din Scriptură care se ocupă de această doctrină a împăcării.

De ce avem nevoie să fim împăcați?

67.a. Citește Romani 5:10 și scrie care era relația noastră cu Dumnezeu, înainte ca El să ne fi împăcat cu El?

__________________________________________________________

b. Cum descrie Coloseni 1:21 această relație?

__________________________________________________________

Viețile noastre, înainte de a fi fost mântuiți, erau în opoziție totală față de Dumnezeu, datorită păcatului nostru și a firii noastre păcătoase. Nu aveam pace cu Dumnezeu pentru că bariera păcatului ne-a separat și ne-a adus sub mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu urăște păcatul și nu poate avea părtășie cu cel păcătos. Totuși, El dorește să refacă acea părtășie și unitate cu omul păcătos și, deoarece eram neajutorați și incapabili să producem noi această împăcare cu Dumnezeu, El a luat inițiativa de a aduce pace și unitate între omul păcătos și Dumnezeul Cel Sfânt.

Cum am fost împăcați?

Cum a îndepărtat Dumnezeu bariera care ne înstrăina de El?

68. Citește din nou Romani 5:10 și Coloseni 1:22. Cum ne-a împăcat Dumnezeu cu El?

__________________________________________________________

Coloseni 1:20 spune că El a făcut "...pace prin sângele Lui." Isus Cristos a îndepărtat bariera păcatului luând asupra Sa păcatul nostru și suferind pedeapsa cu moartea în locul nostru. În schimbul păcatului nostru, El ne-a dat neprihănirea Sa. Calea a fost, astfel, complet curățată pentru ca omul să fie împăcat cu Dumnezeu Sfânt.

"Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh." (1Petru 3:18)

"... Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor..." (2Corinteni 5:19)

Rezultatele împăcării

69. Acum, că bariera păcatului a fost înlăturată, care este relația noastră cu Dumnezeu (Coloseni 1:20)?

__________________________________________________________

Relația noastră cu Dumnezeu nu mai este una de ostilitate. Nu mai suntem în opoziție față de El. Acum suntem uniți în pace prin dragostea și harul Său și El ne numește "prieteni" (Ioan 15:15).

70. Datorită faptului că avem pace cu Dumnezeu, de ce anume am fost scăpați (Romani 5:9)?

__________________________________________________________

Mânia lui Dumnezeu se referă la judecata finală pe care El o va face asupra lumii. Cei ce au fost împăcați cu Dumnezeu nu trebuie să se teamă de această judecată.

71. Ca persoane care au fost împăcate cu Dumnezeu, ce anume ne-a fost încredințat de către El (2Corinteni 5:18-20)?

_________________________________________________________

"Noi dar, suntem trimeși împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu!" (2Corinteni 5:20)

ÎNFIEREA

Un alt aspect al mântuirii noastre este cu privire la înfierea noastră de către Dumnezeu. Când suntem născuți din nou, devenim copii ai lui Dumnezeu prin credință în Isus Cristos (Ioan 1:12). Cuvântul grec folosit aici pentru "copii" este tekon, care accentuează realitatea nașterii noastre. Mai există, însă, un alt cuvânt folosit când se vorbește de înfierea noastră. Cuvântul este huios, care subliniază caracterul relației.

Înfierea este actul prin care Dumnezeu acordă credinciosului poziția de fiu adult (huios), înzestrat cu drepturile și privilegiile unui copil născut.

"Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut supt Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau supt Lege, pentru ca să căpătăm înfierea." (Galateni 4:4-5)

72. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci ce devenim (Romani 8:17; Galateni 4:7)?

___________________________________________________________

Înfierea noastră este în mod esențial legată de faptul că noi, ca și credincioși suntem în Cristos (citește Galateni 3:26-29). Acesta este motivul pentru care Pavel poate afirma în Romani 8:17 că noi suntem moștenitori împreună cu Cristos. Toate binecuvântările pe care le primim ca fii ai lui Dumnezeu sunt ale noastre pentru că noi suntem în Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Suntem identificați cu Cristos.

"Că adică Neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeaș făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea..." (Efeseni 3:6)

73. Ce anume ne spune Tit 3:5-7 că moștenim?

___________________________________________________________

Isus a spus: "...Eu sunt Calea, Adevărul și Viața..." (Ioan 14:6). Ioan, în 1Ioan 1:1-3, identifică viața veșnică cu Isus Cristos, iar mai târziu, în 5:12, el spune că "...cine are pe Fiul, are viața...". Viața veșnică nu poate fi separată de Isus Cristos. Când suntem mântuiți, suntem identificați cu Cristos și Cristos vine să locuiască în noi. De aceea noi moștenim viața Lui - viața veșnică.

74. Citește 1Petru 1:3-5 și enumerează patru caracteristici ale moștenirii care ne-a fost dată.

___________________________________________________________

Din aceste versete primim asigurarea moștenirii noastre.

Nestricăcioasă (nepieritoare) înseamnă că nu este supusă degradării. Moartea nu există în vocabularul moștenirii noastre. 1Corinteni 15:52-54 spune:

"...într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: Moartea a fost înghițită de biruință..." (vezi și 1Corinteni 9:25)

Neîntinată înseamnă eliberată de contaminare. Această lume și tot ceea ce este în ea a fost contaminată de păcat. Dar viața pe care o moștenim, ca și copii înfiați ai lui Dumnezeu, este liberă total de orice influență a păcatului tot așa cum este și Cristos.

"Și tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, și înălțat mai pe sus de ceruri..." (Evrei 7:26)

Fără veștejire înseamnă că nu se învechește. Moștenirea noastră este eternă și nu se va veșteji niciodată așa cum se întâmplă cu toate lucrurile de preț ale acestei lumi.

"Și când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei." (1Petru 5:4)

Păstrată înseamnă că este protejată sau păzită. Dumnezeu veghează asupra moștenirii noastre și o păzește până în ziua în care vom pătrunde în plinătatea mântuirii noastre.

Așa că, pe lângă faptul că suntem binecuvântați cu toate binecuvântările spirituale în locurile cerești în Cristos (Efeseni 1:3), așteptăm, de asemenea, ziua în care noi, ca și fii adoptați de către Dumnezeu, vom fi părtași ai slavei lui Cristos. Slavă care este mai presus de ceea ce ne putem imagina.

"Dar, după cum este scris: Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc." (1Corinteni 2:9)

SFINȚIREA

Următorul subiect al studiului nostru cu privire la mântuire se referă la sfințirea noastră. Simplu spus, a fi sfințit înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. În studiul nostru vom discuta despre două aspecte ale sfințirii: 1) sfințirea pozițională și 2) sfințirea progresivă

SFINȚIREA POZIȚIONALĂ

Aceasta, ca multe dintre doctrinele pe care le-am parcurs până acum, se referă la starea sau relația pe care o avem cu Dumnezeu, ca rezultat a lucrării împlinite de Isus pe cruce și a învierii Lui.

Credinciosul este pus deoparte de către Duhul Sfânt pentru Dumnezeu, despărțit de primul Adam, de păcatul și condamnarea lui, și pus în Ultimul Adam (Isus Cristos), având neprihănirea și viața Lui. Iar cuvântul "sfințire" mai include, de asemenea, ideea că cel ce este pus deoparte este părtaș la caracterul Dumnezeului pentru care este pus deoparte.

75. În saluturile pe care le adresează Pavel diferitelor biserici în epistolele sale, cum îi numește pe credincioșii din acele biserici? (vezi Romani 1:7; 1Corinteni 1:2; Efeseni 1:1; Filipeni 1:1; Coloseni 1:2)

__________________________________________________________

Un sfânt nu este o persoană care a atins un nivel înalt de sfințenie prin propriile sale eforturi, ci sfânt este cel care a fost separat și pus deoparte pentru Dumnezeu, pus fiind în cea mai înaltă poziție de sfințenie prin Cel Preasfânt, Isus Cristos. Datorită faptului că noi suntem în Cristos, putem împărtăși această sfințenie.

Acum hai să vedem care este procesul sau elementele implicate în sfințirea noastră.

76. În rugăciunea Sa către Tatăl, ce Îi cere Isus să folosească pentru a-i sfinți pe ucenicii Săi? (Ioan 17:17)

__________________________________________________________

Privind la elementele sfințirii noastre, privim la aceleași elemente care sunt implicate în mântuirea noastră, deoarece sfințirea este unul din aspectele mântuirii. De aceea, înțelegem importanța Cuvântului lui Dumnezeu în sfințirea noastră. El ne dezvăluie separarea noastră de Dumnezeu datorată păcatului nostru, iar apoi ne arată ceea ce a împlinit Cristos prin voia Tatălui.

77. Citește Evrei 10:10 și 13:12. Ce a împlinit Cristos pentru sfințirea noastră?

__________________________________________________________

Singurul lucru care ne împiedica să fim puși deoparte pentru Dumnezeu era păcatul nostru. Un Dumnezeu sfânt nu poate avea părtășie cu ceva sau cineva nesfânt. De aceea, Dumnezeu S-a ocupat de această problemă a păcatului, oferind jertfa perfectă pentru păcatul nostru - Isus Cristos. El a luat asupra Sa pedeapsa pentru păcatele noastre, pentru ca bariera dintre om și Dumnezeu să poată fi înlăturată. El a putut astfel să ne scoată din sclavia păcatului și a firii noastre păcătoase, și să ne pună deoparte pentru a fi una cu El, părtași ai naturii Sale divine.

78. Cum trebuie să răspundem la adevărul dezvăluit al Cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca această sfințire să devină reală în persoana noastră? (Fapte 26:18, 2Tesaloniceni 2:13)

__________________________________________________________

79. Conform cu 2Tesaloniceni 2:13 și 1Petru 1:1-2, cine este cel care face în viața noastră lucrarea de sfințire?

__________________________________________________________

Lucrarea de sfințire a Duhului Sfânt scoate persoana nemântuită din necredința sa și o pune în credință; din poziția lui în primul Adam, care îi aducea păcat și moarte, în noua poziție în Ultimul Adam, care îi aduce neprihănirea și viața.

SFINȚIREA PROGRESIVĂ

Sfințirea pozițională este lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, care are de a face cu poziția sau felul în care stăm înaintea lui Dumnezeu. Este ceva care se petrece în momentul în care ne punem încrederea în Isus Cristos, acceptându-L ca Domnul și Mântuitorul nostru, iar această calitate pozițională a sfințirii noastre nu ne poate fi luată niciodată (Evrei 10:10).

Sfințirea progresivă, pe de altă parte, este o lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră care are de-a face cu caracterul și comportamentul nostru ca și copii ai lui Dumnezeu. Este lucrarea prin care Duhul Sfânt produce și dezvoltă roadele Sale în credinciosul "pus deoparte". Pe măsură ce ne încredințăm Lui și ne încredem în El, va face astfel, oricare ar fi nevoia ivită.

80. În ce fel se presupune să ne încredințăm lui Dumnezeu, conform cu Romani 12:1-2; 6:13, 19?

__________________________________________________________

Înainte de a fi mântuiți ne aflam în robia păcatului. Eram supuși poftelor firii și a minții. Acum, însă, am fost puși deoparte în condiția noastră spirituală față de Dumnezeu și avem opțiunea de a ne supune unui nou Stăpân - Isus Cristos. Și dacă, în mod continuu, ne supunem Lui și nu păcatului, El va putea produce în noi un caracter care va fi în mod progresiv sfințit.

ÎNVIEREA

Învierea poate fi definită ca fiind reîntoarcerea trupului fizic, care a fost mort, la viață și transformarea lui pentru a experimenta existența eternă. Deși învierea este universală, pentru toată omenirea (atât cei mântuiți cât și cei nemântuiți - Ioan 5:28-29), ne vom concentra mai mult asupra învierii credinciosului în Isus Cristos.

Prin moarte, trupul nostru se întoarce în țărână, acolo de unde a provenit (Geneza 3:19). Duhul nostru, acea parte din noi care este conștientă de Dumnezeu, însă, va merge în prezența Domnului, dacă am fost cu adevărat născuți din nou (Filipeni 1:23; 2Corinteni 5:6-8). Prin înviere, duhul nostru va fi reunit cu noul nostru trup transformat, pentru a putea experimenta pe deplin părtășia cu Domnul nostru în noul cer și pământ pe care El le va aduce la sfârșitul timpului, după cum știm (2Petru 3:10-13; Apocalipsa 21:1-2).

În studiul nostru vom vedea două feluri de înviere a credinciosului. Mai întâi vom discuta despre învierea trupească, viitoare, despre care am și pomenit până acum, dar vom vorbi și despre actuala înviere a noastră cu Isus Cristos, cea spirituală.

ÎNVIEREA VIITOARE

Promisiunea și nădejdea învierii

81. Citiți Fapte 23:6; 24:14-15 și 26:6-8

a. Era o noutate mesajul lui Pavel cu privire la înviere?

___________________________________________________

b. Unde a fost făcută această promisiune mai devreme?

___________________________________________________

c. Ce anume ne indică în aceste versete că mesajul învierii era important pentru Pavel?

___________________________________________________

Tema centrală a învățăturii date de Pavel era învierea. Nu numai învierea lui Isus Cristos, ci și speranța învierii noastre, a celor care cred în El.

82.a. Care este condiția care este exprimată în următoarele versete, pentru ca cineva să experimenteze învierea (Ioan 6:39-40, 44; 11:25-26)?

__________________________________________________________

Când venim la Cristos și ne punem încrederea în El, promisiunea Lui este că ne va învia în ziua de apoi.

b. Cum Se numește Isus în Ioan 11:25?

__________________________________________________________

Învierea noastră este, în mod vital, conectată de Isus Cristos și de învierea Lui. Despărțiți de El, noi nu avem speranța învierii.

În 1Corinteni 15:16-26 putem vedea argumentarea făcută de Pavel a adevărului că va fi o înviere în viitor.

83.a. Potrivit acestor versete, ce anume ne dă siguranța că vom fi înviați?

_________________________________________________________

Așa cum cei care sunt în Adam (nu sunt născuți din nou) se pot aștepta doar la condamnare și moarte veșnică, așa și cei care sunt în Cristos (născuți din nou) se pot aștepta la viață veșnică împreună cu El, pentru că și El a fost înviat din morți și trăiește în veci.

b. Cum este descrisă în versetele 18 și 20 moartea credinciosului?

__________________________________________________________

Această descriere presupune faptul că, mai mult ca sigur, va fi o trezire din somnul morții, pentru că somnul este o stare temporară.

84. Conform cu Romani 8:11; 2Corinteni 4:14 și 1Corinteni 6:14, cine este sursa puterii care ne va învia?

__________________________________________________________

Nu numai că suntem în Cristos, dar El locuiește în noi prin Duhul Sfânt, care este asigurarea noastră că într-o zi Dumnezeu ne va învia din morți, așa cum a făcut cu Isus Cristos.

Ordinea și momentul (timpul) învierii

85. Citind din nou 1Corinteni 15:23-24, începem să vedem ordinea și momentul învierii. Potrivit acestor versete, cine este primul în ordinea învierii?

__________________________________________________________

Deși au fost mulți oameni care au înviat din morți înaintea lui Isus, ei nu au fost înviați în sensul pe care îl luăm în considerare în acest studiu. Cei care au fost înviați înaintea lui Isus aveau același trup ca și înainte de moarte - un trup supus putrezirii. Și în cele din urmă ei aveau să moară din nou. Învierea lui Isus este eternă așa cum eternă va fi și a celor care sunt în El. Despre învierea lui Isus se spune că este "cel dintâi rod" ceea ce ne sugerează că va fi o recoltă viitoare a învierii.

86.a. În versetul 23, care este următorul grup care va fi înviat?

__________________________________________________________

b. Când va avea loc acest eveniment?

__________________________________________________________

Aici se vorbește despre momentul în care Isus va veni pentru biserica Sa. Noi numim acest eveniment "răpirea". Despre acest moment 1Tesaloniceni 4:16 spune:

"Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos."

Există, însă, un grup de oameni care nu vor experimenta învierea. Sunt acei credincioși care vor fi în viață când se va întoarce Cristos.

"Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul." (1Tesaloniceni 4:17)

Așa că, fie mort sau viu, când se va întoarce Isus pentru biserica Sa, poți fi sigur că vei merge să-L întâlnești pe Domnul în văzduh și niciodată nu vei mai fi despărțit de El. Niciodată!

În fine, ultimul grup care va fi înviat îl constituie cei care nu și-au pus încrederea în Isus Cristos pentru a fi mântuiți. Aceștia vor fi înviați pentru judecată (Ioan 5:29). Vor sta în fața marelui tron alb al lui Dumnezeu pentru a fi judecați după faptele lor și, în cele din urmă, vor fi aruncați în iazul de foc (Apocalipsa 20:11-15).

Trupul de după înviere

Mulți oameni se întreabă cum va arăta noul nostru trup după înviere. Deși acum nu putem înțelege pe deplin, Dumnezeu ne dă o descriere în 1Corinteni 15:42-53, pasaj în care Pavel folosește câteva contraste pentru a descrie trupul înviat.

87. Care este cea dintâi diferență dintre trupul pe care îl avem acum și trupul pe care îl vom primi după înviere (1Corinteni 15:42)?

__________________________________________________________

Trupul pe care îl avem acum va putrezi și se va întoarce în țărână atunci când duhul nostru îl va părăsi. Dar trupul pe care îl vom primi la întoarcerea lui Cristos nu va îmbătrâni și nu va muri niciodată. Va fi un trup etern.

"Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească Împărăția lui Dumnezeu; și că, putrezirea nu poate moșteni neputrezirea." (1Corinteni 15:50)

Deoarece împărăția lui Dumnezeu este eternă, așa trebuie să fie și cei ce locuiesc în ea.

88. Care este cel de al doilea contrast pe care îl găsim în prima parte a versetului 43?

__________________________________________________________

Trupul nostru pământesc este un posibil trup al rușinii și ocării datorită păcatului din el. Noul nostru trup va fi eliberat de păcat și ocară, pentru că va fi perfect, ca și trupul lui Cristos.

"Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, și-l va face asemenea trupului slavei Sale..." (Filipeni 3:20-21)

89. Următorul contrast este dat la sfârșitul versetului 43. Care este?

__________________________________________________________

Predispoziția trupului nostru la suferință, la boli și, în cele din urmă, la moarte, demonstrează neputința lui. Noul nostru trup, însă, nu va avea aceste slăbiciuni și va fi o manifestare a puterii lui Dumnezeu.

90. În versetul 44 vedem o altă descriere a noului nostru trup în contrast cu cel din prezent. Care este acesta?

__________________________________________________________

Trupul firesc este adaptat lumii materiale în care trăiește, îi răspunde prin cele cinci simțuri pe care le are și este dominat de poftele sale. Pe când trupul duhovnicesc va fi în totalitate ocupat cu lucrurile lui Dumnezeu. Pavel continuă, de la versetul 45 la 49, spunând că trupul nostru firesc vine din Adam, iar cel duhovnicesc vine din Isus Cristos. Primul vine de pe pământ, al doilea din ceruri.

"Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul Celui ceresc." (1Corinteni 15:49)

"Știm, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta deci, gemem apăsați; nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celalt peste acesta, pentruca ce este muritor în noi, să fie înghițit de viață." (2Corinteni 5:1-4)

91. În fine, învierea noastră va fi un timp al victoriei și al bucuriei. Care va fi victoria finală când se va întoarce Isus (1Corinteni 15:54-57)?

__________________________________________________________

"Dar mulțămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!" (1Corinteni 15:57)

Învierea prezentă (actuală)

Pe lângă învierea trupească, care va avea loc la întoarcerea lui Isus, într-un anumit sens noi deja am fost înviați. Am văzut că învierea noastră viitoare are de a face cu trupurile noastre; învierea din prezent, însă, are de a face cu duhul nostru. Pavel vorbește despre această înviere în Romani 6:3-11. Citiți acest pasaj, iar apoi răspundeți la întrebările de mai jos.

92.a. Prin ce am fost uniți cu Cristos (v. 3-5)?

__________________________________________________________

b. Cine a fost răstignit cu Cristos (v.6)?

__________________________________________________________

Când ne punem încrederea în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor, suntem identificați cu El. Înainte eram în Adam, identificați cu el, în sensul că posedam și eram controlați de o natură păcătoasă. Acum, când suntem în Cristos, suntem identificați cu El prin moartea Lui, puterea vechii firi păcătoase a fost înfrântă.

c. Potrivit cu versetul 4, ce avem acum privitor la învierea noastră cu Isus?

__________________________________________________________

Această viață este viața lui Isus Cristos, viața divină, care este prezentă în fiecare credincios.

93. Efeseni 2:5-6 ne spune că eram morți spiritual datorită păcatelor noastre. Plata păcatului este moartea (Romani 6:23). Ce a făcut, însă Dumnezeu pentru noi (v.5)?

__________________________________________________________

Versetul 6 continuă prin a spune că noi, de asemenea, am fost înviați și așezați împreună cu Cristos în locurile cerești. Păcatul și moartea nu mai au nicio stăpânire asupra noastră. Noi suntem victorioși în Cristos.

94. Conform cu Coloseni 2:12-13, ce ni se cere pentru a avea parte de această înviere spirituală?

__________________________________________________________

Noi nu avem capacitatea de a împlini ceea ce Isus a împlinit pentru noi prin moartea și învierea Sa. Noi doar putem să credem în El și să ne încredem în ceea ce a făcut. Devenim astfel părtași ai naturii divine ca rezultat al faptului că suntem uniți cu El în învierea Sa.

"Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru." (Romani 6:11)

ASIGURAREA/SIGURANȚA

Doctrina siguranței credinciosului implică două aspecte înrudite. Asigurarea are de-a face cu faptul că atunci când ne încredem în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor, El ne dă viață veșnică. Al doilea aspect este cu privire la siguranța noastră ca și credincioși. Este siguranța că Dumnezeu, după ce ne-a mântuit, ne va păstra mântuiți pentru vecie. Temelia pe care stă asigurarea și siguranța noastră nu suntem noi, ci este credincioșia lui Dumnezeu.

Asigurarea

95. Citește Efeseni 2:8-9 și răspunde la următoarele întrebări:

a. Ce atribut al lui Dumnezeu a fost motivația mântuirii noastre?

__________________________________________________________

b. Ce alt cuvânt din versetul 8 ne arată că mântuirea nu poate fi câștigată (vezi și Romani 6:23)?

__________________________________________________________

c. Ce lucrări putem face ca să fim mântuiți?

__________________________________________________________

d. De ce nu este mântuirea un rezultat al faptelor?

__________________________________________________________

e. Care este rolul omului în mântuirea sa (vezi și Ioan 3:16)

__________________________________________________________

Vedem, deci, din aceste versete că mântuirea este o lucrare a lui Dumnezeu și ne este dată gratis, fără să facem ceva să o câștigăm. Tot ceea ce trebuie să facem este să credem în Isus Cristos și să ne încredințăm viețile Lui.

96. Deschide la prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5 și citește versetele de la 11 la 13. Răspunde apoi la întrebările de mai jos:

a. Ce ne-a dat Dumnezeu?

__________________________________________________________

b. Unde se găsește această viață?

__________________________________________________________

c. Cine are această viață?

__________________________________________________________

d. Care este rolul nostru?

__________________________________________________________

e. Care este motivul pentru care Ioan spune că a scris acestea?

__________________________________________________________

Vedem aici că Dumnezeu vrea să ne asigure că, atunci când credem în Isus Cristos, primim de la El darul vieții veșnice. Nu trebuie să trecem prin viață încercând să câștigăm favoarea lui Dumnezeu, nefiind siguri că El ne acceptă. El ne iubește și ne acceptă datorită morții și învierii lui Cristos. Tot ceea ce trebuie să facem este să ne punem încrederea în ceea ce El ne-a dat.

97. Vedem în Romani 6:23 că plata sau judecata păcatului este moartea. În ce fel ne este dată în Romani 8:1 și Ioan 5:24 asigurarea mântuirii?

__________________________________________________________

"Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu." (Romani 5:9)

Asigurarea mântuirii noastre se bazează pe dragostea lui Dumnezeu (Ioan 3:16) și pe ceea ce ne-a oferit prin Isus Cristos (Romani 5:8).

Siguranța

După cum am spus, al doilea aspect al asigurării credinciosului este siguranța noastră că odată ce Dumnezeu ne-a mântuit, ne va păstra mântuiți pentru întreaga eternitate.

98. Citește Ioan 6:37-39.

a. Devreme ce am venit la Isus, mai trebuie să ne temem că vreodată vom fi respinși de El (v.37)?

__________________________________________________________

b. Care este voia Tatălui (v.39)?

__________________________________________________________

Putem fi siguri că voia Tatălui va fi împlinită.

99.a. Potrivit cu Ioan 10:27-29, cine ne poate scoate din mâna lui Dumnezeu?

__________________________________________________________

b. De ce (v.27)?

__________________________________________________________

c. În versetul 28, ce fel de viață ni se spune că ne dă Dumnezeu?

__________________________________________________________

d. Când vom pieri?

__________________________________________________________

Pentru că suntem în posesia lui Dumnezeu, noi putem fi siguri de mântuirea noastră. Iar viața pe care Dumnezeu o dă credinciosului nu poate lua sfârșit.

100. Citește 1Corinteni 1:7-9 și Iuda 1:24.

a. În ce stare ne va păstra Dumnezeu până la sfârșit?

__________________________________________________________

b. Ce atribut al lui Dumnezeu ne dă asigurarea că El va face acest lucru (1Corinteni 1:9)?

__________________________________________________________

101. În Efeseni 1:13-14, care sunt cele două cuvinte care caracterizează lucrarea Duhului Sfânt în credincios?

__________________________________________________________

Cuvântul "pecete" înseamnă posesiune și siguranță. Noi suntem posesiunea lui Dumnezeu și nimic nu poate rupe pecetea proprietății sale asupra noastră. Cuvântul "arvună" înseamnă plată în avans sau garanție. Duhul Sfânt este garanția noastră că Dumnezeu ne va da moștenirea noastră deplină. Toți cei care cred au Duhul Sfânt care locuiește în ei și, de aceea, au sigiliul proprietății Sale asupra lor, precum și arvuna moștenirii lor.

102. În final, putem fi siguri că nimic nu ne va despărți de ce (Romani 8:39)?

__________________________________________________________

"Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?" (Romani 8:31)

Avem o temelie puternică pentru a avea asigurarea și siguranța mântuirii noastre. Aceasta este caracterul și lucrarea lui Dumnezeu. Dragostea Sa, credincioșia Sa, harul Său, Duhul Său și moartea și învierea lui Isus Cristos, toate ne demonstrează că "... Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos." (Filipeni 1:6).

Ne rugăm ca acest studiu al doctrinelor care privesc mântuirea ta a fost de ajutor pentru creșterea ta spirituală. Sperăm ca, atunci când vei studia în viitor Scripturile, întâlnindu-te cu aceste noțiuni, să le poți înțelege mai bine și să-ți fie mai clare.

Fie ca Domnul să continue să ți Se descopere pe măsură ce citești din Cuvântul Său.

Răspunsuri

57. păcatului

58.a. felul nostru deșert de viață

b. blestemul legii

c. 1. puterea întunericului, 2. păcatele noastre

d. din orice fărădelege

59. a. sângele lui Cristos

b. aur și argint

60. sângele lui Dumnezeu

61. neprihănirea

62. mutați în împărăția lui Dumnezeu

63. suntem ai Lui

64. veșnică

65. răscumpărarea trupului

66. trupul slavei Sale

67. a. vrăjmași

b. străini, vrăjmași în gânduri și fapte

68. prin moartea lui Isus Cristos

69. de pace

70. mânia lui Dumnezeu

71. slujba împăcării

72. moștenitori

73. viața veșnică

74. nestricăcioasă, neîntinată, nu se poate veșteji, păstrată în ceruri

75. sfinți

76. Cuvântul lui Dumnezeu

77. moartea Sa

78. prin credință în Isus Cristos

79. Duhul Sfânt

80. prin prezentarea trupurilor noastre pentru a fi sub controlul Său

81.a. nu

b. în Vechiul Testament

c. a văzut în acesta motivul pentru care era judecat

82. a. credința în Isus Cristos

b. învierea și viața

83.a. învierea lui Isus Cristos

b. ca adormire

84. Duhul Sfânt

85. Isus Cristos

86.a. cei ce sunt în Cristos

b. la venirea Lui

87. putrezire/neputrezire

88. ocară/slavă

89. neputință/putere

90. firesc/duhovnicesc

91. victoria asupra păcatului și a morții

92.a. prin moartea, îngroparea și învierea Lui

b. omul cel vechi

c. o viață nouă

93. ne-a adus la viață împreună cu Cristos

94. credință

95a. harul Său

b. dar

c. nimic

d. pentru ca Dumnezeu, și nu omul, să primească slavă

e. credința

96.a. viața veșnică

b. în Fiul Său, Isus

c. cel care are pe Fiul

d. să credem în Isus

e. ca să știți că aveți viață veșnică

97. credincioșii nu vor avea niciodată parte de judecată și condamnare

98.a. nu

b. ca Isus să nu piardă niciunul din cei care vin la El

99.a. nimeni

b. pentru că Îi aparținem Lui

c. viață veșnică

d. niciodată

100.a. fără vină

b. credincioșia Sa

101. pecete și arvună

102. dragostea lui Dumnezeu


Doctrine