Înapoi
Acasă
Biblia

Concluzie: Un mod similar de a cugeta îndelung și stăruitor asupra Scripturii va produce rezultate bogate, va aduce roade ce vor rămâne pe veșnicie. Aceasta este ilustrația pe care cineva ar trebui să o aibe în minte atunci când se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu. Firea noastră va exaspera, puterile ne vor lăsa și din pricina păcatului miopia noastră spirituală va împiedica descoperirea detaliilor semnificative. Dar știind că însăși viața veșnică depinde de felul în care tratăm și cercetăm Scriptura, ar trebui să nu ezităm să ne angajăm în observare asemenea studentului de mai sus!

Întrebări ale observării. Ele privesc doar observarea faptelor, a persoanelor, a împrejurărilor, etc. Nu privesc însemnătatea lor. Aceea este treaba interpretării.

- cine este prezent?
- ce se întâmplă? ce s-a întâmplat?
- unde se petrec evenimentele descrise, cuvintele rostite, etc.?
- ce s-a spus în această împrejurare? etc.

Puneți întrebările de felul, cine? ce? unde? când? Cum? Aceasta este munca de detectiv în care studentul Bibliei trebuie neapărat să se angajeze. Fiecare bun învățător biblic ar trebui să aibe ceva din flerul și meticulozitatea unui Shelrock Holmes!!

Interpretarea

După observarea în detaliu a părților variate ale pasajului, următorul pas constă în determinarea sensului lor. Acest proces este cunoscut sub numele de interpretare. Observarea răspunde întrebării, "ce spune pasajul?" însă interpretarea răspunde întrebării "ce înseamnă ce spune?" "ce vrea să însemne?"

Interpretarea cuvenită a unui pasaj se efectuează urmând regulile și metodele "hermeneuticii" și ale "exegezei" ce vor urma să fie discutate în capitolele următoare. În general, interpretarea se ocupă cu acoperirea lacunelor (golurilor) ce există între autorii biblici și zilele noastre. Există cel puțin patru astfel de lacune:

1) Lacuna limbajului. Deoarece Biblia a fost scrisă inițial în ebraică, aramaică sau greacă, pentru a o interpreta corect este necesar ca noi să înțelegem aceste limbi.(!!?) Spre norocul nostru există uneltele ajutătoare celor ce nu stăpânesc aceste limbi, nu au posibilitatea sau capacitatea de a le învăța, dar care totuși sunt chemați să studieze și să predice Cuvântul lui Dumnezeu. Numărul mic al acestora în limba română impune încă o condiție: pentru a se putea folosi aceste lucrări trebuie să se cunoască măcar limba engleză!

Iată câteva dintre aceste cărți. Întâi, cele din limba engleză:

- Vine's Expository Dictionary of Biblical Words (OT și NT)
- The New International Dictionary of New Testament Theology (pt. greacă), de Collin Brown
- Word Studies in The Greek New Testament, de Kenneth Wuest
- Strong's Concordance

În limba română:

- Analiză Semantică a Unor Termeni din Noul Testament, de William Barclay
- Interliniar Grec-Român Epistola către Romani, Editura Agape
- Etc.

Sărăcia acestor lucrări în limba română pentru o țară care pretinde o vechime de 2000 de ani de cunoaștere a Scripturilor și susținere a credinței este inadmisibilă. Atât din partea celor de rit vechi bizantin, cât și a celor aparținând segmentului protestant sau neo-protestant. Majoritatea lucrărilor se găsesc în seminariile ortodoxe, dar din păcate accesul laicilor la acestea este foarte limitat.

Comentariile sunt de asemenea o sursă utilă de studii ale cuvintelor ambelor testamente. Cu toate acestea, nici un înlocuitor nu se compară cu a fi în stare să înțelegi limbile originale ale testamentelor.

"PC Study Bible 2.1B" dispune de o foarte rapidă unealtă de studiu a limbilor originale bazată pe textele "Nestle" și "Textus Receptus", numită "Interliniar Greek-English".

2) Lacuna culturală. Cadrul cultural în care s-a scris fiecare parte a Bibliei este foarte diferit de cultura secolul în care noi trăim, sau de cultura zonei geografice în care locuim. De aceea pentru a interpreta cum se cuvinte fiecare parte a Bibliei trebuie înțeleasă cultura momentului scrierii pasajului. De exemplu, a înțelege Vechiul Testament este necesar a se cunoaște cultura Iudaismului antic (străvechi) și a culturii păgâne, exact așa cum a înțelege cultura iudaică a primului secol este importantă în interpretarea evangheliilor. În același fel, cunoașterea culturii elene și romane a primului secol ne va ajuta în interpretarea epistolelor Noului Testament.

Câteva lucrări de referință în domeniul culturii biblice:

- The Life and Times of Jesus the Messiah, de Alfred Edersheim, o sursă redutabilă de umplere a golului culturii evreiești din vremea lui Isus.
- The Daily Study Bible Series, de William Barclay, sursă, deși uneori confuză teologic, plină de referințe la cultura vremii lui Isus.
- Dicționarul Biblic, al lui Halley, versiunea românească
- Enciclopedia Bibliei, editura Logos
- Dicționarul Biblic, etc.

Deși ne lipsesc încă multe lucrări utile studiului biblic, nouă românilor ni s-a făcut un mare favor traducându-se și adaptându-se lucrările de mai sus. Nu se mai poate invoca lipsa uneltelor de studiu!

3) Lacuna geografică. A înțelege geografia pământurilor biblice este uneori un aspect esențial în deslușirea sensului unui pasaj. De exemplu, în 1 Tes.1:8 Pavel scrie: "Într-adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea"

Dificultatea acestei afirmații constă în faptul că Pavel tocmai a părăsit Tesalonicul imediat după scrierea primei epistole către Tesaloniceni. Cum a putut mărturia credinței lor să se răspândească atât de repede în împrejurimi și mai ales pretutindeni? Astfel un studiu al geografiei regiunii respective revelează faptul că una dintre principalele rute ale Imperiului Roman, Calea Ignatiană, traversa tocmai prin Tesalonic. În felul acesta, călătorii ce treceau pe acolo au putut răspândi cu repeziciune în toată lumea mărturia credinței tesalonicenilor.

Un bun atlas biblic ar fi:

- The Macmillan Bible Atlas
- Wycliffe Historical Geography of Bible Lands
- Atlasul Studentului Bibliei, de Tim Dowley
- Ghid Biblic al Studentului, de Tim Dowley

Apelând la astfel de lucrări cel ce studiază Biblia va putea înțelege expresii care nu sunt arhaice, ci mai degrabă geografice. Exemple:

Ioan 2:13 "Paștele Iudeilor erau aproape; și Isus S-a suit la Ierusalim".

Fapte 8:5 "Filip s-a coborât în cetatea Samariei, și le-a propovăduit pe Hristos"

Cum a putut Isus să "se suie" în Ierusalim? Expresia nu exprimă deplasarea pe hartă de jos în sus, ci într-adevăr doar privind la o hartă vom ajunge să înțelegem că Ierusalimul este situat pe o colină, pe Mt. Moria, astfel noi putând să descifrăm expresia autorului ca însemnând deplasarea lui Isus în Ierusalim prin urcare. Același lucru este valabil și-n cazul "coborârii" lui Filip în cetatea Samariei. Orice hartă fizică vă va arăta că regiunea Samariei se găsește într-o depresiune.

Pe lângă tipărituri, hărțile digitale asociate unor programe computerizate de studiu a Scripturilor reprezintă o utilă și foarte accesibilă sursă de umplere a golului geografic în procesul de interpretare biblică. Din păcate, calculatoarele nu sunt și ele la fel de accesibile modestului student român al Bibliei. Cu toate acestea, cel interesat cred că va știi în ce direcție să-și îndrepte investițiile materiale și nu va ezita să-și procure cele mai bune mijloace.

4) Lacuna istorică. A cunoaște cadrul istoric al unui pasaj ajută nespus de mult la înțelegerea lui. Un efort considerabil de cercetare depus în vederea aflării contextului istoric al unui pasaj adesea reprezintă principala lui cheie de interpretare. De exemplu, a înțelege fundalul relației lui Pilat cu liderii evrei va contribui la înțelegerea motivului pentru care el a cedat cererii lor de a-l crucifica pe Isus, deși la început l-a considerat nevinovat. Astfel prin câteva din legile sale Pilat deja îi antagonizase pe iudei iar aceștia îl spuseseră Cezarului. De aceea, Pilat s-a temut că o altă plângere din partea lor îi poate atrage dezavuarea din partea Împăratului. Nu s-a găsit pe poziția de a le refuza pretenția.

Câteva dintre lucrările de referință pentru completarea cadrului istoric al pasajelor biblice:

- The Zonderan Pictorial Encyclopedia of The Bible
- Baker Encyclopedia of the Bible, etc.
- Studiu al Noului Testament, de Merrill Tenney
- Studiu al Vechiului Testament, de Schultz
- Etc.

Întrebările interpretării

A interpreta înseamnă a determina sensul celor spuse, celor întâmplate, a celor poruncite, etc. Interpretarea este în general caracterizată de întrebări ca:

- de ce a scris (spus) autorul (Isus; Dumnezeu Tatăl) aceste lucruri?
- ce a vrut să spună?
- ce au însemnat aceste lucruri pentru cei ce le-au auzit pentru prima oară?

Aplicația

După "observare" și "interpretare" urmează "aplicație". Studiul biblic nu este complet până ce adevărul descoperit nu este aplicat situaților vieții. Spurgeon obișnuia să spună că "studiul biblic nu începe până la aplicație".

Aplicația răspunde întrebării, "În ce fel mă privește acest adevăr?" Ce-mi cere să fac?

Următoarele întrebări te vor ajuta să aplici adevărurile descoperite în studiul biblic.

1) Găsesc exemple de urmat?
2) Găsesc porunci de ascultat?
3) Găsesc greșeli ce trebuiesc evitate?
4) Găsesc păcate la care trebuie să renunț?
5) Găsesc făgăduințe/promisiuni în care să mă încred?
6) Descopăr ceva nou despre Dumnezeu?
7) Găsesc principii după care să trăiesc?

Temă:

Să se facă următorul exercițiu de observare. Exercițiul se intitulează,

"Ce crede Hristos despre biserică?"

În felul acesta să ne intitulăm prima temă. Până acum am tot auzit ce cred bisericile despre Hristos. Este vremea să auzim și părerea Lui! Pentru aceasta să deschideți Bibliile la cartea Apocalipsei de la cap.2 la cap.3, tot inclusiv și citiți cu mare atenție. Rugați-vă și citiți! Rugați-vă și citiți din nou! Aplicați cu atenție toate aspectele observării : atentă, insistentă, sistematică.

Iată cum vreau să arate exercițiul vostru de observare a ceea ce Hristos crede despre Biserică:

- sub formă de tabel, pe coloane
- câte biserici sunt menționate: numărul.
- Unde sunt situate, cetățile? Numele.
- Care sunt delimitările în versete unde se vorbește despre ele?
- Cum este descris Domnul Isus Hristos?
- Ce spune Domnul despre ele?
- De bine?
- De rău?
- Care este judecata cu care le "amenință"?
- Ce le poruncește?
- Ce le promite?

Întrebări suplimentare:

- Care sunt singurele biserici despre care Domnul nu are nimic rău de spus? Numiți-le.

- Care sunt singurele biserici despre care Domnul nu are nimic bine de spus? Numiți-le. Sau, numiți-o!

- Ce oferă tuturor bisericilor, fără excepție? Judecată, poruncă , etc. Ce?

Observație: în temă să se folosească terminologia (expresiile și limbajul) biblic! Fără materiale ajutătoare, cărți, comentarii. Numai cu Biblia! Oricum, exercițiul este de asemenea natură încât trebuie folosită doar Biblia.

Atenție:

Tabelul este deja completat de mine deși nu vedeți literele fiindcă am schimbat culoarea fonturilor în alb! Doresc să faceți exercițiul! Când l-ați făcut, pentru a afla modul în care am completat eu tabelul, puteți să selectați textul de pe coloane și să alegeți pentru font o culoare care să-l facă să se evidențieze!

"Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul"

BISERICA DESCRIEREA DOMNULUI DE BINE DE RĂU JUDECATA PORUNCA FĂGĂDUINȚA
1) Efes(2:1-7) Iată ce zice Cel ce tine cele șapte stele în mâna dreaptă, si Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur Știu faptele tale, osteneala ta si răbdarea ta, si că nu poți suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli...Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, si că n-ai obosit...urăști faptele Nicolaitilor Ți-ai părăsit dragostea dintâi voi veni la tine, și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui Adu-ți dar aminte de unde ai căzut; pocăiește-te, si întoarce-te la faptele tale dintâi. îi voi da să mănânce din pomul vieții
2) Smirna(2:8-11) Iată ce zice Cel dintâi si Cel de pe urmă, Cel ce a murit si a înviat dar ești bogat...necazul tău si sărăcia ta...batjocurile     Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții...nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte
3)Pergam(2:12-17) Iată ce zice Cel ce are sabia ascuțita cu două tăișuri Știu unde locuiești: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții Numele Meu, si n-ai lepădat credința Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi Tu ai acolo niște oameni cari țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, si să se dedea la curvie...ai câțiva cari, deasemenea, țin învățătura Nicolaitilor Altfel, voi veni la tine curând, si Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele Pocăiește-te dar Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, si-i voi da o piatră albă; si pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care-l primește
4)Tiatira(2:18-29) Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului, si ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă...,,Eu sunt Cel ce cercetez rărunchii si inima... Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta si faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi tu lași ca Iezabela, femeia aceea, care se zice proorocită, să învețe si să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, si să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; si celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimet un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor...Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Nu pun peste voi altă greutate. Numai țineți cu tărie ce aveți, până voi veni! ...voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui...Celui ce va birui si celui ce va păzi până la sfârșit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste Neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fer, si le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit si Eu putere de la Tatăl Meu. Si-i voi da luceafărul de dimineața.
5)Sardes(3:1-6) Cel ce are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu si cele șapte stele Totuși ai în Sardes câteva nume, cari nu și-au mânjit hainele...fiindcă sunt vrednici Știu faptele tale: că iți merge numele că trăiești, dar ești mort....n'am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu Dacă nu veghezi, voi veni ca un hot, si nu vei ști în care ceas voi veni peste tine Veghează si întărește ce rămâne...Adu-ți aminte dar cum ai primit si auzit! Tine, si pocăiește-te! Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcați în alb...Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții, si voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu si înaintea îngerilor Lui
6)Filadelfia(3:7-13) Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce tine cheia lui David, Cel ce deschide, si nimeni nu va închide, Cel ce închide, si nimeni nu va deschide iată ți-am pus înainte o ușa deschisă, pe care nimeni n'o poate închide, căci ai putină putere, si ai păzit Cuvântul Meu, si n'ai tăgăduit Numele Meu...ai păzit cuvântul răbdării Mele     Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa Iată că iți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei...îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, si să știe că te-am iubit Te voi păzi si Eu de ceasul încercării...îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, si nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu si numele cetății Dumnezeului Meu, noul Ierusalim
7)Laodicea(3:14-22) Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios si adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu...Eu mustru si pedepsesc pe toți aceia pe care-i îi iubesc.   că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Sunt bogat, m'am îmbogățit, si nu duc lipsă de nimic", si nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb si gol Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; si haine albe, ca să te îmbraci cu ele, si să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; si doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, si să vezi. .. Fii plin de râvnă dar, si pocăiește-te! voi intra la el, voi cina cu el, si el cu Mine. Celui ce va birui, îi voi da să sadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie

Este un exercițiu simplu! Dar util! Printr-o observație atentă veți afla ce crede Hristos despre Biserică. Ascuțiți-vă spiritul de observație pentru a avea toate datele la interpretare și pentru a nu greși.

Surse folosite:

"Rediscovering Expository Preaching", de John F. MacArthur

1 "American Poems", ediția a treia, (Boston: Houghton, Osgood, 1879), pag. 450-454, la început publicată sub titlul "În laborator alături de Agassiz: de către un fost elev"), în publicația Every Sunday 16 (4 Aprilie 1874), pag. 360-370.


1 | Studii Biblice