Înapoi
Acasă
Biblia

Învingând ispita

Singura veste bună, atunci când suntem ispitiți, este că putem avea victorie asupra ispitei. Este crucial să cunoaștem acest lucru. Ascultându-i sau urmărindu-i pe anumiți creștini, poți rămâne cu impresia că victoria asupra ispitei este exclusă și că să "cazi" este doar un alt aspect al experienței creștine. Nimic nu poate fi, însă, mai departe de adevăr. Biblia ne spune că victoria este posibilă. Apostolul Ioan a spus: "Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți." (1 Ioan 2:1). Iacov în capitolul 4 versetele 7-8 ne învață cum să obțină victoria "Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se va apropia de voi."
Victoria începe cu o supunere totală față de Dumnezeu. Dacă Isus nu este Domnul vieților noastre va fi foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigăm în fața ispitei. Supunându-ne Domnului, trebuie apoi să ne împotrivim diavolului. A ne împotrivi diavolului înseamnă să-l înfruntăm cu armele pe care ni le-a lăsat Dumnezeu. Principala armă este Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl înfruntăm, în scurt timp Satan se va îndepărta. În Matei 4:1-11 vedem acest lucru frumos ilustrat în viața lui Cristos. Isus este întâmpinat, după ce postește patruzeci de zile și nopți de către Satan care Îi spune "dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini" și iată că Domnul nostru face ceea ce am învățat și noi; i se împotrivește diavolului. Cum? Cu cuvântul lui Dumnezeu: "Este scris: ,,Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu". Fiecărei încercări a lui Satan de a-L ispiti, Isus îi ripostează cu Cuvântul. Și noi trebuie să abordăm ispita exact ca și Isus, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Când Satan te ispitește să revii la vechile obiceiuri, împotrivește-i-te cu 2Corinteni 5:17 "Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi." și cu Romani 6:11-12 "Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, și să nu mai ascultați de poftele lui." Când Satan te ispitește cu imoralitate sau lucruri interzise de Dumnezeu, împotrivește-i-te cu 1Corinteni 6:19.20 "Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi, și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu." În aceste exemple practice despre ispită vedem ce important este ceea ce a spus David: "Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!" (Psalmul 119:11). Memorarea scripturilor este de mare folos când ne întâlnim cu ispita. În fine, amintește-ți că "omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El... și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii." (Romani 6:6,18).
Terminând cu ispita am ajuns la sfârșitul acestei părți a studiului în care ne-am concentrat mai ales asupra naturii și activității adversarului. Vom trece în continuare să studiem acele lucruri care ne duc la victorie în această bătălie creștină. Vreau să închei această secțiune cu două pasaje încurajatoare:

"Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda".
(1Corinteni 10:13)

"Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile-pe Isus, Fiul lui Dumnezeu - să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie."
(Evrei 4:14-16)

Armura lui Dumnezeu

"De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu."
(Efeseni. 6: 13-17)

Ne vom ocupa în cele ce urmează de armele noastre în această bătălie. În pasajul de mai sus, Pavel ne descrie imaginea unui soldat roman complet echipat pentru luptă, explicând că în același fel trebuie și noi să ne echipăm cu armura lui Dumnezeu. El face mai apoi o listă cu diferitele părți din care este alcătuită această armură, făcând analogia cu soldatul roman. Nu vreau să ne preocupăm de tipul de armură pe care o purta un soldat roman, ci să pătrundem mesajul din spatele acestei analogii. Ce vrea să ne arate apostolul? Ce anume este armura lui Dumnezeu?
Armura lui Dumnezeu în întregul ei este în esență înțelegerea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, a Scripturii. Fiecare piesă a armurii reprezintă un alt aspect al adevărului și conduce în cele din urmă la o înțelegere completă și la capacitatea de a folosi Cuvântul lui Dumnezeu ca pe o forță de temut împotriva forțelor întunericului. Cercetând această armură, observăm că în majoritatea ei este defensivă. Ea ne este dată să ne protejeze de atacurile dușmanului. Cingătoarea adevărului, platoșa neprihănirii, cizmele păcii, scutul credinței și coiful mântuirii sunt în cea mai mare parte pentru apărare, ajutându-ne să nu pierdem teren. Această armură și aspectul ei defensiv reprezintă cunoașterea detaliată a Cuvântului lui Dumnezeu și a principalelor doctrine ale creștinismului, conținute în el.

Cingătoarea adevărului

Cingătoarea este menționată mai întâi pentru că este piesa fundamentală a armurii. Îi dădea soldatului mobilitate și putere. Este cingătoarea adevărului. Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu este baza de la care este dată această bătălie. A fi încins cu adevărul înseamnă a avea cunoștința și credința în adevăr. Dușmanul nu poate fi înfruntat cu rațiunea umană, tradiție, credință speculativă sau cu nimic altceva decât cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea trebuie să-l avem pregătit. Să fii pregătit cu Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să te afunzi în Cuvântul lui Dumnezeu

Platoșa neprihănirii

Urmează să ne ocupăm de platoșa neprihănirii. Platoșa este, bineînțeles, cea care protejează organele vitale - inima, plămânii, pancreasul, ficatul, etc. Cei din vechime credeau că în această parte a corpului sălășluiesc emoțiile. Așa că, vorbind despre mâhnire spunem "inimă frântă", "mi se strânge stomacul de milă", când vrem să ne exprimăm compasiunea. De aceea platoșa este menită să ne apere pe acest tărâm al emoțiilor. Ia seama, este vorba de platoșa neprihănirii. Foarte adesea Satan ne atacă prin emoțiile noastre în ce privește neprihănirea noastră. Am vorbit deja de condamnare, sentimentul că Dumnezeu este împotriva noastră. Când ne copleșește condamnarea, înțelegerea acestei doctrine a neprihănirii pe care Cristos a implantat-o în noi este ceea ce ne slujește ca o primă linie de apărare. Cunoștința ne este dată de scriptură:

"Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El."
(2 Corinteni 5:21)

"spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui".
(Efeseni 1:6)

"și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credință."
(Filipeni 3:9)

La neprihănirea lui Cristos care este în noi se referea Pavel când vorbea de platoșa neprihănirii. Într-un al doilea sens, platoșa neprihănirii se referă la a practica neprihănirea. O viață sfântă face și mai dificilă "slujba" diavolului de a ne învinovăți.

Cizmele păcii

Trebuie să fim încălțați, gata de drum cu Evanghelia păcii. Soldatul roman purta în luptă sandale țintuite care îi dădeau siguranță și îl ajutau să stea neclintit în conflict. Aceste încălțări îi dădeau încredere. Astfel, avea pace în mijlocul luptei. Pacea lui Dumnezeu ne dă încredere și siguranță în bătălie. Pacea lui Dumnezeu este cea care ne protejează de descurajare și disperare.

Scutul Credinței

Am ajuns acum la scutul credinței. Scutul la care se referă Pavel era atât de mare încât soldatul se putea ascunde în întregime în spatele lui. Acest scut îl proteja de norul de săgeți trimise de dușman. Ceea ce făcea acel scut pentru soldatul roman, face și scutul credinței pentru creștin. Scutul credinței este o încredere deplină în natura, caracterul, dragostea și promisiunile lui Dumnezeu, care ne sunt făcute cunoscute prin Cuvântul Lui. Acest scut ne adăpostește de săgețile arzătoare ale celui rău.

Coiful mântuirii

Piesa finală a echipamentului defensiv este coiful mântuirii. Acest coif ne protejează mintea de atacurile îndreptate împotriva siguranței mântuirii noastre. Satan ne va acuza că nu facem destul pentru Dumnezeu, iar mai apoi va pune la îndoială validitatea mântuirii noastre. A înțelege și a aplica doctrina mântuirii prin har și numai prin har este ceea ce înseamnă să îți pui coiful mântuirii. Din nou, această cunoștință ne este dată prin Scriptură:

"Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni."
(Efeseni 2:8-9)

"El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui..."
(Tit 3:5)

Coiful mântuirii este să cunoști și să strângi aceste adevăruri în inima ta.

Sabia Duhului

Iată-ne ajunși la cea din urmă piesă a armurii, care este, totodată, singura armă ofensivă; sabia Duhului - Cuvântul lui Dumnezeu. "Este ceea ce Dumnezeu a vorbit, Cuvântul Lui, Biblia. Biblia este mai ascuțită decât oricare sabie cu două tăișuri. Este înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Se impune în fața rațiunii și a conștiinței. Ea are puterea nu numai a adevărului ci a adevărului divin. Împotriva tuturor erorilor, a filosofiilor false, a falselor principii de morală, a tuturor înșelăciunilor viciului, a oricăror sugestii ale diavolului; singurul, cel mai simplu și suficient răspuns este Cuvântul lui Dumnezeu. El alungă toate puterile întunericului. Puterea Cuvântului lui Dumnezeu este la-ndemâna atât a creștinului ca și individ cât și a colectivității bisericii. Toate victoriile noastre asupra păcatului și a greșelii sunt cucerite prin Cuvântul lui Dumnezeu. Câtă vreme îl vom folosi și ne vom baza doar pe el, cuceririle noastre vor continua. Dar atunci când orice altceva, fie ea rațiune, știință, tradiție, sau porunci omenești, este lăsat să îi ia locul, sau să îndeplinească aceeași funcție, atunci biserica sau creștinul se află la mila adversarului."

Exemplul nostru în luptă

Printr-o scurtă considerație asupra misiunii pământești a Domnului nostru ne putem da seama de felul în care se folosește sabia Duhului. Am vorbit deja despre confruntarea dintre Cristos și Satan din pustie și am văzut cum l-a alungat Isus pe Satan prin Cuvântul lui Dumnezeu. Același model îl descoperim din nou și din nou de-a lungul lucrării Lui pământești, în special în confruntările cu cărturarii și fariseii. De fiecare dată, mânuind cu îndemânare sabia Duhului, Isus Și-a redus la tăcere inamicii. Ia de exemplu întâmplarea consemnată în Matei 21:15 și 16. Liderii religioși s-au mâniat pe Isus că le permitea copiilor să Îl numească Mesia. Îți amintești ce le-a răspuns? "Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea: 'Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug?'" Sau atunci când saducheii, gândindu-se că au în mână un argument puternic împotriva învierii, L-au pus în fața unei situații ipotetice despre căsătorie. Răspunsul Lui a fost: "Vă rătăciți! Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu." iar mai apoi le-a spus: "...n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice..." (Matei 22:29,31). Un ultim exemplu este răspunsul Domnului la declarația fariseilor că Mesia trebuia să fie doar fiul lui David: "Cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Căci însuși David zice în Cartea Psalmilor..." (Luca 20:41-44) În fiecare dintre aceste exemple suntem în mod indirect învățați, de către Căpitanul mântuirii noastre, cum să mânuim sabia Duhului cu eficiență.
Acum, că am definit armura lui Dumnezeu, nu ne rămâne altceva de făcut decât să vedem ce înseamnă să ne-o punem. Îndemnul este să ne punem "întreaga armătură a lui Dumnezeu", și, devreme ce armura lui Dumnezeu înseamnă înțelegerea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, a-ți pune armura înseamnă, deci, să fii echipat cu o deplină cunoaștere a Scripturilor. Cunoașterea Scripturilor va crește pe măsură ce ne petrecem timp citindu-le, meditând, studiindu-le și memorându-le. Hai, deci, să facem o scurtă trecere în revistă a acestor abordări ale Cuvântului.

Cititul

Cititul este primul și cel mai simplu mod în care abordăm Scripturile. Poate că începem cu Geneza și continuăm să citim până la Apocalipsa. De-a lungul acestui parcurs, încet dar sigur, Duhul Sfânt ne reprogramează și creează în noi o imagine nouă despre lume, văzută prin prisma lui Cristos. Printr-o citire consistentă a Scripturilor, suntem antrenați de către Duhul Sfânt să gândim în mod spiritual. Dumnezeu ne împarte fiecăruia din mintea lui Cristos. Mie îmi place să citesc din Biblie seara, înainte să mă culc. Este un minunat mod de a-ți încheia ziua. Citind cu o viteză obișnuită timp de patruzeci și cinci de minute - o oră pe zi, poți să treci prin întreaga Biblie în mai puțin de un an. Dacă ai terminat, te întorci la Geneza și reiei totul de la capăt. Cu cât cunoaștem mai bine Cuvântul scris, cu atât vom cunoaște mai bine Cuvântul cel viu, pe Domnul Isus Cristos.

Meditația (asupra Scripturii)

Meditația este următoarea abordare a Scripturilor. Bineînțeles, ea include cititul, dar merge mult mai adânc. Cuvântul "a medita" înseamnă a gândi profund, a vorbi cu tine însuți. Asta trebuie să facem și noi cu Cuvântul. Trebuie să ne gândim la el, să vorbim cu noi înșine despre el. Trebuie să vorbim cu Domnul despre el. Meditația diferă de citit pentru că necesită mai mult timp și cere o mai mare concentrare din partea noastră. Când meditez asupra unui fragment din Scriptură, mă rog pentru acest lucru și, în același timp, îmi pun întrebări. Cui i-a fost scris pasajul? Ce vrea să spună? Cum mi se aplică mie? Ce alte părți din Scriptură au legătură cu ce s-a spus în pasaj? Când meditez, de obicei, am la-ndemână un pix și un carnețel, pentru a putea să-mi notez orice mi-ar vorbi Domnul în acest timp. Pentru mine, meditația cea mai bună este dimineața devreme, din Noul Testament. Oricum, fiecare trebuie să-și găsească propria breșă, așa că nu pregeta să cauți momentul tău propice pentru meditație. Promisiunea binecuvântării este pentru acel care "își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui!" (Psalmul 1:2) Încearcă să petreci cât mai mult timp meditând asupra Cuvântului. Fă din aceasta o prioritate.

Studiul

A studia Biblia este ceva ce fiecare creștin trebuie să învețe să facă. Diferența dintre studiu și citit sau meditație este folosirea anumitor ajutoare sau "unelte" în studiu. Spunând unelte, mă refer la concordanțe, dicționare biblice, manuale biblice, studii semantice din greacă și ebraică, comentarii, etc. Toate acestea pot fi de mare ajutor pentru înțelegerea Scripturilor. Dacă, dintr-un motiv sau altul, nu ai la dispoziție asemenea resurse, o Biblie bună pentru studiu îți va fi suficientă. Un alt mod de a împlini această nevoie de studiu este să "stai la picioarele" unui învățător biblic uns de Dumnezeu, care studiază sistematic din Scripturi. Dacă ai această destul de rară oportunitate, mulțumește-I lui Dumnezeu pentru ea și profită din plin. Oricare ar fi modul de studiu care te prinde și îți place, fă din studiul Bibliei o parte a vieții și fii convins că făcând asta, nu faci altceva decât să te echipezi cu armura lui Dumnezeu.

Memorarea

Un ultim cuvânt pe care vreau să-l spun, legat de echiparea cu armura lui Dumnezeu, este despre memorarea Scripturilor. Să aduni în memorie Cuvântul lui Dumnezeu este cu adevărat un element vital în echiparea noastră. În prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetul 14, el spune că tăria tinerilor și victoria asupra diavolului rezidă în Cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne în ei. Nu există un mod mai bun de a te asigura că Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în tine, decât memorarea lui. Începe prin a citi din nou și din nou acele scripturi care ți-au vorbit cel mai puternic. Dacă e nevoie, scrie-le pe o hârtie și citește-le zi de zi, până devin parte din tine. Vei vedea că acele versete vor fi cele mai puternice arme din arsenalul tău spiritual.
În final, amintește-ți că aceasta este armura lui Dumnezeu și, de aceea, putem fi siguri că, dacă o îmbrăcăm, victoria este a noastră. Întrebarea este: oare o vom îmbrăca? Dumnezeu ne ajută să o facem, pentru că bunăstarea noastră spirituală depinde de ea.

Pregătit Pentru Luptă

Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții,
(Efeseni 6:18)

Soldatul creștin este acum complet echipat pentru luptă. Cu toate acestea, nu este încă pregătit pentru a lupta. Îi lipsesc două elemente esențiale pentru a învinge: îndemânarea și tăria. Chiar dacă soldatul are cel mai bun armament, dacă îi lipsește tăria și îndemânarea, victoria este, în cel mai bun caz, nesigură. Ceea ce înseamnă pregătirea fizică și tactică pentru tărâmul natural, înseamnă rugăciunea pentru soldatul creștin. Rugăciunea este piesa finală a armurii creștinului. Este asigurarea că soldatul creștin este pregătit pentru luptă.
Scripturile sunt pline de îndemnuri la rugăciune: "Stăruiți în rugăciune." (Romani 12:12) "Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțămiri." (Coloseni 4:2) "Rugați-vă neîncetat." (1Tesaloniceni 5:17)
Rugăciunea este vitală. Este esențială pentru victoria în bătălia spirituală. Cu toate acestea este adesea neglijată. Neglijarea rugăciunii este unul dintre principalele motive pentru care mulți creștini sunt slabi și, de asemenea, pentru care biserica zilelor noastre este slabă. Cele mai multe biserici și cei mai mulți creștini fac orice în afară de a se ruga! Este evident că nu am reușit să înțelegem importanța rugăciunii. John Bunyan, autorul cărții "Pilgrim's Progress", om care a petrecut treisprezece ani în închisoare pentru că a predicat evanghelia, spunea: "Poți face mai mult decât să te rogi, după ce te-ai rugat, dar nu poți face mai mult decât să te rogi până nu te-ai rugat." Spurgeon spunea: "În inima mea nu există convingere mai puternică decât aceasta: rugăciunea este cea mai eficientă agenție spirituală în univers după Duhul Sfânt... M-aș putea, mai degrabă, gândi să trăiesc fără să mănânc sau să respir, decât să trăiesc fără să mă rog." Fie ca Dumnezeu să ne dea aceeași convingere despre rugăciune pe care acești oameni au avut-o.
În pasajul din Efeseni ni se spun cinci lucruri despre rugăciune, în legătură cu războiul spiritual.

Roagă-te mereu

În primul rând, ni se spune să ne rugăm în toată vremea. A te ruga "în toată vremea" înseamnă ca de-a lungul zilei, din nou și din nou, să ne înălțăm inimile către Dumnezeu în rugăciune, aducând înaintea Lui problemele cu care ne confruntăm. John Wesley a descris omul care împlinește această cerință de "a se ruga neîncetat":

"Inima lui este întotdeauna înălțată către Dumnezeu în orice moment și în orice loc. Nu este stânjenit și, cu atât mai puțin, întrerupt de nimic - persoană sau lucru. În singurătate sau între oameni, în timpul relaxării sau al afacerilor, în conversație, inima lui este mereu cu Domnul. Fie că este întins sau în picioare, Dumnezeu este întotdeauna în gândurile sale. El umblă cu Dumnezeu continuu, având ochiul iubitor al minții sale ațintit asupra Lui și văzându-L peste tot pe Cel care este invizibil."

Aceasta este ceea ce Pavel a vrut să spună prin îndemnul de a ne ruga în toată vremea.

Roagă-te în Duh

Următorul îndemn este să ne rugăm prin Duhul. Aceasta înseamnă să fii condus de Duhul Sfânt în rugăciune. Pentru a ne asigura că ne rugăm în Duh, trebuie să-I cerem Duhului Sfânt ajutorul când intrăm în rugăciune. Nimic nu este mai minunat și mai entuziasmant decât să primești putere în rugăciune de la Duhul Sfânt. Inima îți este înflăcărată. Mintea ți-e clară. Fiecare gând îți este pus în ordine. Laude, cereri și mijlociri se revarsă liber și te poți ruga ore în șir și să simți că doar câteva momente au trecut. Caută să te rogi în Duh. Ia-ți timp să-L rogi pe Domnul să te conducă, înainte să te rogi. Vei vedea că acest fel de rugăciune este o aventură extraordinară și un extraordinar mod în care credința ta este zidită. Oswald Sanders, ex-directorul organizației "China Inland Mission", spunea legat de rugăciune: "Chiar faptul că Dumnezeu pune pe inimile noastre povara de a ne ruga și ne ține în rugăciune este dovada că El are intenția de a ne împlini rugăciunile." Întrebat dacă a crezut cu adevărat că cei doi oameni pentru care s-a rugat mai bine de cincizeci de ani se vor converti, George Mueller a replicat: "Crezi că Dumnezeu m-ar fi ținut toți acești ani în rugăciune dacă nu ar fi avut intenția să-i mântuiască?" Aceasta este rugăciunea condusă de Duhul Sfânt.

Veghează în rugăciune

După ce ni se spune să ne rugăm în Duh, îndemnul este acum să veghem în rugăciune. Fii în alertă. Fii în gardă. Fii atent și gata oricând să te lupți în rugăciune. Se mișcă Dumnezeu? Roagă-te! Atacă dușmanul? Roagă-te! Un frate a fost doborât? Roagă-te! Stai "de pază"! Ia-ți un partener de rugăciune! Roagă-te! Roagă-te! Roagă-te!

Perseverența în rugăciune

De la veghe ajungem apoi la perseverența în rugăciune. Te-ai rugat vreodată pentru ceva simțind că nimeni nu te-ascultă? Din nou și din nou ai adus acea cerere înaintea Domnului și nici o schimbare? Ce este de făcut în asemenea caz? Dacă ești ca marea majoritate, ești tentat să renunți. Nu fă asta! Isus a spus o pildă cu intenția de a ne comunica faptul că omul ar trebui întotdeauna să se roage fără să-și piardă pasiunea. (Luca 18:2-8)
Atunci când nu vedem un răspuns imediat la rugăciunile noastre, avem tendința de a renunța. Și tocmai atunci când dorim să renunțăm este momentul în care avem nevoie de perseverență. Rugăciunea eficientă este ca o cursă de maraton. Rezistența este cheia. Îți aduci aminte minunata promisiune pe care a făcut-o Isus cu privire la rugăciune? "Cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți, și vi se va deschide." (Matei 7:7) Ceea ce eșuează cei mai mulți să înțeleagă este că aceasta este o promisiune condiționată. Din nefericire, această condiționare este trecută cu vederea în majoritatea traducerilor engleze (și în cea românească n.t.). Condiția este perseverența. O traducere literală din greacă ar suna cam așa: "insistă să ceri, insistă să cauți, insistă să bați." De câte ori am ratat primirea unui răspuns la rugăciune pentru că am eșuat să împlinim această condiție a perseverenței?
Unul dintre cele mai mari obstacole în calea perseverenței în rugăciune este acela pe care l-au întâmpinat și apostolii. Isus a spus despre ei: "duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios." Pentru a stărui în rugăciune este nevoie de angajament, disciplină și sacrificiu de sine. Am mai spus înainte despre George Mueller că s-a rugat mai mult de cincizeci de ani pentru mântuirea a doi oameni. Poți să-ți imaginezi de câte ori trebuie să fi fost pe punctul de a renunța? Totuși el a fost dedicat și în același fel trebuie și noi să fim dedicați, dacă vrem să-l vedem pe dușman înfrânt, lucrarea lui Dumnezeu înflorind și suflete aduse la Cristos. Perseverează în rugăciune. "Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți de loc! Și nu-I dați răgaz, până nu va așeza din nou Ierusalimul, și-l va face o laudă pe pământ." (Isaia 62:6-7)

Mijlocirea pentru toți sfinții

Cuvântul final despre rugăciune se referă la mijlocirea pentru sfinți. Să te rogi pentru poporul lui Dumnezeu este un privilegiu pe care îl avem fiecare dintre noi. Cauți o lucrare? Ești dornic să-L slujești pe Domnul dar trebuie să-ți descoperi chemarea? Fă din aceasta lucrarea ta pentru împărăție - roagă-te pentru Biserică. Roagă-te pentru pastorul tău și pentru toți pastorii care caută cu adevărat să-L slujească pe Domnul. Roagă-te pentru evangheliștii care predică cu credincioșie evanghelia lui Cristos. Roagă-te pentru aceia care-L slujesc pe Domnul ca și misionari. Roagă-te pentru toți slujitorii lui Dumnezeu, care slujesc trupului lui Cristos în vreun fel. Roagă-te și pentru creștinii care zilnic ies în lume, pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt. Roagă-te ca ei să fie sarea pământului și lumina lumii. Roagă-te pentru cei bolnavi și suferinzi dintre oameni lui Dumnezeu. Poți avea o lucrare care să cuprindă întreg pământul - fără să-ți părăsești orașul - mijlocind pentru sfinți. Prea multă lume subestimează puterea rugăciunii. Dumnezeu folosește rugăciunile unor oameni obișnuiți, făcute acasă, pentru a afecta în mod vital și a binecuvânta lucrările Sale. Un minunat exemplu despre puterea rugăciunii ne este evidențiat în mărturia lui Hudson Taylor, misionar în China:

"Acum câțiva ani, s-a înregistrat, la una dintre bazele organizației "China Inland Mission", o extraordinară lucrare a harului, care a atras multă atenție. Atât numărul cât și caracterul spiritual al convertiților din acea bază era cu mult mai mare decât în alte baze, în care dedicarea misionarilor era la fel de puternică. Această recoltă bogată de suflete a rămas un mister până când Hudson Taylor, într-o vizită în Anglia, a descoperit secretul. La finalul unui discurs de-al său, un domn a ieșit în față, pentru a face cunoștință cu el. În conversația care a urmat, domnul Taylor a fost surprins de cunoștințele precise pe care acest domn le avea despre acea bază a misiunii. 'Cum se face,' a întrebat domnul Taylor, 'că sunteți așa de familiar cu lucrarea de la acea bază?' 'Oo!' a replicat el, 'am fost coleg cu misionarul de acolo, demult, la colegiu: de ani la rând corespondăm în mod regulat; el trimițându-mi numele celor cercetați și a convertiților și eu aducându-le înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.' În sfârșit, secretul a fost descoperit - un om al rugăciunii, rugându-se precis, rugându-se zilnic."

Rugăciunea este un exercițiu spiritual extraordinar, care te face "gata de luptă.."

Epilog

Pavel, scriindu-le corintenilor, spunea că nu este ignorant față de planurile lui Satan (2Corinteni 2:11). La fel nici noi nu trebuie să fim ignoranți față de planurile lui. Această carte a fost scrisă nu numai cu intenția de a revela caracterul și uneltele dușmanului nostru, ci și cu intenția de a ne însuși victoria pe care Dumnezeu ne-o dă asupra lui. De aceea, am luat în considerație regatul lui Satan, activitatea lui în lume și modul în care el îi asaltează pe oamenii lui Dumnezeu. Deși este înșelător, inteligent și bine înarmat, el nu are nici o putere în fața creștinului care este echipat cu întreaga armură a lui Dumnezeu și este bine antrenat spiritual prin rugăciune. Ceea ce este necesar acum este să aplicăm ceea ce am învățat, în umblarea zilnică în credință. Principiile spirituale desprinse din Cuvântul lui Dumnezeu pot fi aplicate și practicate doar prin puterea Duhului Sfânt. Cere-I lui Dumnezeu să te umple cu Duhul Său și să te conducă la victorie. Poți fi sigur că o va face.

"Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui."


1 | 2 | Umblarea Creștinului